данъчни облекчения

Данъчни облекчения: как да намалите годишните си данъци през 2023

 • 04.04.2023
 • 16 мин.
 • Read Icon27537 прочитания

Гражданите, получили облагаеми доходи през 2022, могат да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения.

Ако, след ползването им се образуват суми за възстановяване, те ще бъдат изплатени в едномесечен срок след подаването на декларацията.

Данъчната кампания 2023 започна на 10 януари, а крайният й срок е до 2 май.

За да се възползвате от 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане, трябва да подадете декларацията си преди 31 март.

Данъчни облекчения през 2023

 1. За деца: в зависимост от доходите на родителите – до 600 лв. за едно дете, 1 200 лв. за две деца и 1 800 лв. за три деца
 2. За деца с увреждания – за едно дете 1 200 лв.
 3. За ремонт – до 2 000 лв.
 4. За млади семейства с ипотека – връщане на лихвите от първите 100 000 лв. заплатени по ипотека
 5. За намалена трудоспособност – до 7 920 лв.
 6. При закупуване на осигурителен стаж – стойността на внесените вноски
 7. За дарения – до 65%
 8. За безкасови плащания – 1%, не повече от 500 лв.
 9. За доброволно осигуряване и застраховане – 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски

Гражданите, които желаят да се възползват от данъчни облекчения и да намалят общата си годишна данъчна основа за 2022, трябва да попълнят Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този начин на облагане, могат да подадат декларациите си от 1 март до 30 юни.

Условия

Прегледайте списъка с данъчни облекчения през 2023. Според личната ви ситуация и размер на платените данъци, възможно е да имате право на повече от един вид данъчни облекчения.

Необходимо общо условие, което трябва да изпълнявате, е да нямате стари задължения към НАП.

Можете да проверите данъчно-осигурителната си сметка в онлайн портала на агенцията по приходите като използвате персонален идентификационен код (ПИК).

Такъв код се издава във всеки един офис на НАП в страната.

Данъчно облекчение за деца

Досега използвали ли сте данъчно облекчение за деца (чл. 22в от ЗДДФЛ)?

За 2022 то позволява да намалите данъчната си основна с:

Брой деца Сума за приспадане от данъчната основа за 2022 Ефект
16 000 лв.600 лв.
212 000 лв.1 200 лв.
3 или повече18 000 лв.1 800 лв.
* Облекчението е общо за двамата родители и може да се ползва от единия или от двамата родители
Изчисляване на данъчно облекчение за деца

Както български, така и местни лица от държави-членки на Европейския съюз, могат да се възползват от данъчни облекчения за деца.

За целта трябва:

  Към 31 декември на данъчната година да сте:

 • Родител и имате 1 или повече деца под 18 годишна възраст

 • Настойник или попечител 

 • Член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето

 • Приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето

Данъчното облекчение за деца може да се ползва и от еднолични търговци.

Важно: ако през цялата 2022 година сте били по майчинство, вашите доходи са необлагаеми, тоест по тях не се е плащал данък и не можете да се възползвате от облекчението. В такива случаи, облекчение може да се ползва от другия родител.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от данъчно облекчение за деца, към годишната ви данъчна декларация и попълненото приложение 10, трябва да прибавите:

 • Попълнена декларация за данъчно облекчение за деца по чл.22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).

 • Ако ползвате данъчното облекчение като чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от ЕИП, трябва да предоставите копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи на лицето по ЗДДФЛ и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на лицето, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Данъчно облекчение за деца с увреждания се полага за отглеждане на дете с 50 и над 50 на сто степен на увреждане (чл. 22г от ЗДДФЛ).

За 2022 г. позволява намаляване на данъчната основа с 12 000 лв.

Условията за прилагане на данъчно облекчение за деца с увреждания са детето към 31 декември на данъчната година са:

 • Да няма навършени 18 години към 1 януари на данъчната година

 • Да има влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган

 • Да е гражданин на държава членка на Европейския съюз или ЕИП

За условията към родителя, прегледайте предишната точка.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от данъчно облекчение за деца с увреждания, към годишната ви данъчна декларация, трябва да прибавите:

Данъчно облекчение за ремонт

За втора поредна година гражданите с ремонтни дейности или различни подобрения по жилището, могат да се възползват от данъчно облекчение за ремонт.

До 2000лв. от разходите за труд, свързан с ремонта и/или подобрението, ще могат да бъдат приспаднати от вашата данъчна основа за годината.

Така, ако използвате това облекчение в пълен размер, неговият ефект ще бъде в размер 200лв – няма да дължите 10% данък върху приспаднатите 2000лв.

Повече за специфичните условия можете да видите на страницата на Национална агенция за приходите

Как и кога мога да се възползвам?

Облекчението може да се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, където ще се декларира наличието на всички обстоятелства и условия за ползване на облекчението.

Ако в нарушение е използван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Данъчно облекчение за млади семейства

Най-често семействата, които купуват първия си дом, го финансират с ипотечен кредит.

Ако попадате в тази категория, можете да получите данъчно облекчение за млади семейства, което ви позволява да приспаднете направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв към вашия ипотечен кредит (чл. 22а от ЗДДФЛ).

  Условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства

 • Да имате сключен граждански брак

 • Поне единият от вас да е на възраст под 35 години (възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит)

 • И двамата да не притежавате други жилищни имоти

Ако отговаряте на тези изисквания, законът ви позволява да приспаднете от данъчната си основа направените през годината плащания по лихвата на кредита.

Важно: при кредит 130 000 лв., ще можете да ползвате облекчение само за тази част от лихвените плащания, които са начислени върху първите 100 000 лв. от кредита.

Как мога да се възползвам?

За прилагане на това облекчение отново е необходимо подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Прилага се и документ, издаден от банката кредитор, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. (чл. 22 а от ЗДДФЛ).

Данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане

Започнахте ли вече да спестявате за пенсия? Ако го правите или планирате да започнете, възползвайте се от данъчно облекчение за доброволно осигуряване.

Това данъчно облекчение е валидно за личните вноски внасяни, във който и да е Доброволен Пенсионен Фонд (ДПФ) в страната.

Какво представлява?

Ако използвате ДПФ, законът ви позволява да намалите годишната си данъчна основа (сумата на приходите ви, намалена с осигуровките и преди да се обложи с 10% данък върху дохода) с размера на личните си вноски към фонда за същата година. Максималният размер на вноските, които можете да приспаднете е 10% от размера на данъчната основа.

Как изглежда на практика:

Ако вашата данъчна основа е 30 000лв., можете да я намалите с до 3000лв., внесени по пенсионната ви партида. Така новата данъчна основа ще бъде 27 000лв., а удържаният 10% данък – 2700, вместо 3000 лева. Еднократният ефект би бил 300лв. спестен данък.

Как мога да се възползвам?

Ако вече използвате доброволен пенсионен фонд или сте решили да го направите, можете да получите това облекчение по два начина:

 • Ако вноските ви се превеждат към фонда през счетоводството на вашия работодател, вие получавате данъчния си ефект на месечна база, без да се налага попълване на допълнителни документи. В този случай счетоводителите просто приспадат месечната ви вноска от данъчната основа, преди да изчислят и изпратят дължимия данък.

 • Ако превеждате вноските си по какъвто и да е друг начин, е необходимо след края на годината да подадете данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като впишете размера на внесените вноски. След това ще получите обратно надвнесения през годината данък.

Данъчно облекчение за лични вноски по Застраховка Живот

Голяма част от премиите, които плащате за своята Застраховка Живот също са предмет на данъчно облекчение.

Без значение дали ползвате чисто рискова застраховка, за да защитите близките си при непредвидени обстоятелства, или застраховка със спестовен/инвестиционен характер, накарайте тези пари да заработят допълнително за вас.

Какво представлява облекчението?

В общи линии, тази възможност работи аналогично на облекчението за пенсионни вноски – приспада се от годишната си данъчна основа плащанията по Застраховка Живот, преди да бъде обложена с данък. Лимитът отново е 10% от размера на основата.

Внимавайте с вноската!

Специфичното при това облекчение е, че можете да използвате само тази част от вноските, които се плащат за основното покритие на застраховката. Допълнителните плащания за услуги не се приспадат.

Как мога да се възползвам?

Начините да се възползвате от това облекчение също са два:

 • Превеждайте вноските си през работодател и получавайте данъчния си ефект директно

 • Подайте деларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като опишете размера на платените през годината вноски по основното покритие на вашата Застраховка Живот, и получете обратно надвнесения данък.

Данъчно облекчение за безкасови плащания

Ако не обичате да се разхождате навсякъде с пари в брой, това облекчение е тъкмо за вас. За да изпълните условията за ползването му, е нужно да сте получили 100% от приходите си за годината по банков път.

Ако сте похарчили 80% или повече от размера на този приход чрез безкасови плащания, можете да намалите дължимия за годината данък с 1%, но не повече от 500лв.

За да се възползвате от тази възможност, подайте своята годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и попълнете Приложение №10.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Данъчно облекчение за дарения

Данъчното облекчение за дарения ви позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65% (чл. 22 от ЗДДФЛ).

Какви са лимитите?

Лимитът, до който може да бъде приложено това облекчение е 5, 15 или 50% от размера на данъчната ви основа, според типа на организациите, които сте подкрепили:

 • До 50% от данъчната основа – от облекчение в максимален размер ще можете да се възползвате, в случай, че дарявате в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или „Център за асистирана репродукция”.

 • Даренията за култура позволяват да приспаднете до 15% от данъчната си основа.

 • Данъчните облекчения за дарения в полза на други организации, но само посочените в закона, имат лимит до 5%. (Здравни и лечебни заведения, детски градини и ясли, училища, Българския Червен кръст и др.)

Ако подкрепяте организации в повече от една категория, общият размер на облекчението не може да надвишава 65% от размера на годишната ви данъчна основа.

Ако пък даренията ви са в натура, можете да приспаднете покупната цена на дарените предмети (ако са купувани до 3 месеца преди датата да дарението) или тяхната пазарна цена.

Как мога да се възползвам?

За да използвате тази възможност, трябва да попълните данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и да приложите към нея документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението и че предметът на дарението е получен.

Още няколко данъчни облекчения

Ето и последните две данъчни облекчения, от които можете да се възползвате.

Данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност

Този вид данъчни облекчения са познати още като данъчни облекчения за инвалиди.

Прилагат се при хора с намалена трудоспособност от 50 на сто или повече и могат да намалят данъчната основа със 7 920лв.  

Може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността.

Други данъчни облекчения за хора с намалена работоспособност

Данъчни облекчения за инвалиди за МПС – освободени от данък МПС са превозните средства с обем на двигателя до 2 000 куб. см и мощност до 117,64 kW, собственост на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто.

Намаление данък сгради – важи, когато се отнася до основно жилище и е в размер на 75%.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Ако сте достигнали пенсионна възраст, но все още не ви достига достатъчно осигурителен стаж, за да се пенсионирате, можете да си „закупите“ допълнителен такъв, като направите осигурителни вноски за своя сметка (чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване)

Гражданите, които през данъчната година са закупили осигурителен стаж при пенсиониране, могат да намалят данъчната си основа с размера на направените вноски (чл. 20 от ЗДДФЛ).

Често задавани въпроси за данъчни облекчения

Къде мога да открия декларация за данъчно облекчение?

Гражданите, които желаят да се възползват от данъчни облекчения, трябва да попълнят Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Какъв е срокът за подаване на данъчни облекчения за деца?

Ако имате работодател, то до края на декември 2022 трябва да подадете декларация за данъчно облекчение чрез него. 

Данъчно облекчение може да се ползва и с подаване на годишна данъчна декларация в Националната агенция за приходите в срок от 10 януари до 2 май 2023 г. След проверка, НАП ще възстанови сумите в срок от 1 месец след подаването на декларацията. 

Кой подава данъчна декларация?

Данъчна декларация подават местни физически лица, които през изминалата данъчна година:

 • са получили облагаем доход;
 • искат да потърсят данъчно облекчение;
 • притежават акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • получавах доходи от наем;
 • реализират облагаеми доходи от продажба на имущество;
 • са придобили доходи от чужбина, които подлежат на облагане с окончателен данък;
 • и други. 

За по-голяма яснота и сигурност за вашата конкретна ситуация, съветваме ви да конслутирате с професионален счетоводител. 

 

И за финал

Още по-подробна информация за тези, както и няколко по-специфични данъчни облекчения, можете да откриете на официалния сайт на Национална агенция за приходите.

Тук сме се постарали да обхванем най-широко приложимите от тях като ви ги представим в по-достъпна форма.

Годишна данъчна декларация за 2022 се подава от януари до 2 май 2023 година.

Ако искате да получавате още повече добавена стойност към усилията, които ежедневно полагате, дайте си предимството на добре информирания избор и вижте и останалите предложения на Financer.com за ефективно управление на Личните ви финанси.

Was this article helpful?

2 out of 2 found this helpful

Източници

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon27537 прочитания

Разгледайте още по темите

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече