смятане на дабъчни облекчения с калкулатор

7+ данъчни облекчения през 2022ра, с които да спестявате повече

 • 16.05.2022
 • 14 мин.
 • Read Icon23810 прочитания

Знаете ли как можете да се възползвате от няколко данъчни облекчения и да платите по-малко данъци, напълно законно? Financer припомня 7+ начина да пестите повече, като намалите размера на дължимия годишен данък върху вашия доход.

Не бързайте да отхвърляте данъците като суха и сложна материя. Често трудните на теория неща се оказват лесни на практика.

Разберете как можете да спестите пари, да намалите лихвените си плащания, да увеличите средствата си за пенсиониране или за други неща, със 7 от най-широко достъпните данъчни облекчения, които държавата ни предоставя.

Данъчни облекчения 2022 – Как можем да намалим дължимите данъци

Припомняме някои достъпни данъчни облекчения, с чиято помощ можете да намалите своята данъчна основа и да платите по-малко данъци. За целта е нужно единствено:

Срокове за ползване на данъчни облекчения

Могат да се ползват в срока за подаване на годишната данъчна декларация (до 30ти април 2022) и чрез попълване на съответно предвидените приложения в тази декларация. Лесно е и има подробни указания в сайта на Националната агенция за приходите.

Още по-лесно е, ако имате доходи само по трудов договор – тогава можете да ползвате някои данъчни облекчения директно през работодателя си (данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност; данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; данъчно облекчение за деца; данъчно облекчение за деца с увреждания).

За целта трябва в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година да представите на работодателя си необходимите документи

Данъчно облекчение за деца

Досега използвали ли сте данъчни облекчения за деца? Ако сте родител и имате 1 или повече деца под 18 годишна възраст, имате възможност да приспаднете различни суми от данъчната си основа според броя на децата.

Такава възможност имат и лицата, които са настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето или приемен родител.

За доходите от 2020, тези суми бяха съответно:

Брой деца Сума за приспадане от данъчната основа Ефект
1200 лв.20лв.
2400 лв.40лв.
3 или повече600 лв.60лв.

Специално за доходите от 2021ва обаче бяха въведени нови и значително по-големи суми за този тип облекчение, като се очаква това да се повтори и за тази година.

Попълвайки своята данъчна декларация през 2022ра, вие ще можете да намалите данъчната си основа с 4500лв. за едно дете, 9000 за две и цели 13500лв за три или повече:

Брой деца Сума за приспадане от данъчната основа за 2021ва година Ефект
14500 лв.450лв.
29000 лв.900лв.
3 или повече13500 лв.1350лв.
* Облекчението е общо за двамата родители и може да се ползва от единия или от двамата родители

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи на лицето по ЗДДФЛ и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на лицето, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Как мога да се възползвам?

Облекчението се декларира с декларация по чл.22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) за ползване на данъчно облекчение за деца, като облекчението може да се използва и от еднолични търговци.

Родителите, желаещи да използват това облекчение чрез своя работодател, вместо да попълват годишна данъчна декларация, ще трябва да подадат необходимите документи до края на декември 2021ва.

Ново данъчно облекчение за подобрения и ремонти на жилищен имот

Ако миналата година се е оказала подходяща за малкия домашен ремонт, имаме добри новини за вас.

От тази година собствениците, планиращи ремонтни дейности или различни подобрения по своите жилища, ще могат да се възползват от ново данъчно облекчение.

До 2000лв. от разходите за труд, свързан с ремонта и/или подобрение, ще могат да бъдат приспаднати от вашата данъчна основа за годината.

Така ако използвате това облекчение в пълен размер, неговият ефект ще бъде в размер 200лв – няма да дължите 10% данък върху приспаднатите 2000лв.

Условия за облекчението за ремонт/подобрение на жилищен имот

 • недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
 • физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
 • подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;
 • недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 • физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);
 • физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

                      Източник: Национална агенция за приходите

Как и кога мога да се възползвам?

Облекчението може да се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, където ще се декларира наличието на всички обстоятелства и условия за ползване на облекчението. За първи път това облекчение ще се приложи при деклариране на доходите за 2021 г. през 2022 г.

Данъчно облекчение за лични вноски в Доброволен Пенсионен Фонд

Започнахте ли вече да спестявате за пенсия? Ако го правите или планирате да започнете, възползвайте се от тази възможност, за да извлечете повече полза от полаганите усилия.

Това данъчно облекчение е валидно за личните вноски, внасяни във който и да е Доброволен Пенсионен Фонд (ДПФ) в страната.

Какво представлява?

Ако използваме ДПФ, законът ни позволява да намалим годишната си данъчна основа (сумата на приходите ни, намалена с осигуровките, и преди да се обложи с 10% данък върху дохода) с размера на личните си вноски към фонда за същата година. Максималният размер на вноските, които можем да приспаднем е 10% от размера на данъчната основа.

Как изглежда на практика:

Ако вашата данъчна основа е 30 000лв., можете да я намалите с до 3000лв., внесени по пенсионната ви партида. Така новата данъчна основа ще бъде 27 000лв., а удържаният 10% данък – 2700, вместо 3000 лева. Еднократният ефект би бил 300лв. спестен данък.

Мислете дългосрочно

В най-разгърнатата си форма, оптимизацията на данъчни задължения е маратон, а не спринт. То е дългосрочна стратегия, която, ако съумеем да следваме, ще добави значителна стойност към финансовия ни резултат.

Ако ви остават, например, 20 години до пенсия, при използвания във примера доход, тази стратегия може да донесе поне 6000лв. добавена стойност към вашия резултат (по 300 лв на година), и то дори без да инвестираме спестените средства.

Нещо повече, ако решим да направим еднократния данъчен ефект част от пенсионния си план, можем да го добавим като допълнително плащане към партидата си във фонда, който ползваме.

Този тип инвестиционни фондове влагат парите ни в диверсифицирано портфолио от активи, с цел да пренесат стойността им във времето, като не позволяват на инфлацията да ги обезцени.

Така доходността, която фонда ни реализира ще разрастне данъчния ефект, както прави с останалите вноски, позволявайки ни да се радваме на златните си години с още по-високи доходи.

Как мога да се възползвам?

Ако вече използвате доброволен пенсионен фонд или сте решили да го направите, можете да получите това облекчение по два начина:

 • Ако вноските ви се превеждат към фонда през счетоводството на вашия работодател, вие получавате данъчния си ефект на месечна база, без да се налага попълване на допълнителни документи. В този случай счетоводителите просто приспадат месечната ви вноска от данъчната основа, преди да изчислят и изпратят дължимия данък.
 • Ако превеждате вноските си по какъвто и да е друг начин, е необходимо след края на годината да подадете данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като впишете размера на внесените вноски. След това ще получите обратно надвнесения през годината данък.

Данъчно облекчение за лични вноски по Застраховка Живот

Голяма част от премиите, които плащате за своята Застраховка Живот също са предмет на данъчно облекчение.

Без значение дали ползвате чисто рискова застраховка, за да защитите близките си при непредвидени обстоятелства, или застраховка със спестовен/инвестиционен характер, накарайте тези пари да заработят допълнително за вас.

Какво представлява облекчението?

В общи линии, тази възможност работи аналогично на облекчението за пенсионни вноски – приспадаме от годишната си данъчна основа плащанията по Застраховка Живот, преди да бъде обложена с данък. Лимита отново е 10% от размера на основата.

Внимавайте с вноската!

Специфичното при това облекчение е, че можем да използваме само тази част от вноските, които се плащат за основното покритие на застраховката.

С други думи, ако в базисната си форма вашата застраховка покрива само риска от злополука, а вие сте решили да плащате малко повече, за да включите и покритие за тежки заболявания например, това доброволно, допълнително плащане не може да бъде включено в сумата, която ще бъде приспадната от данъчната основа.

Добрата новина е, че ако ползвате застраховка Живот, която е свързана със спестовна или инвестиционна сметка, плащанията ви и по тази сметка могат да бъдат използвани за данъчното облекчение, тъй като те са част от основното покритие на този тип продукти.

Тази опция позволява да се възползвате максимално от данъчния си ефект, като го включите към вашата спестовна или инвестиционна стратегия.

Как мога да се възползвам?

Начините да се възползвате от това облекчение също са два:

 • Превеждайте вноските си през работодател и получавайте данъчния си ефект директно
 • Подайте деларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като опишете размера на платените през годината вноски по основното покритие на вашата Застраховка Живот, и получете обратно надвнесения данък.

Данъчно облекчение за Млади семейства за финансиране на първо жилище

Най-често семействата, които купуват първия си дом, го финансират с ипотечен кредит. Ако попадате в тази категория, може би отговаряте на условията за това облекчение.

Условия за ползване на облекчение за млади семейства

 • Да имате сключен граждански брак
 • Поне единият от вас да е на възраст под 35 години (възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит)
 • И двамата да не притежавате други жилищни имоти

Ако отговаряте на тези изисквания, законът ви позволява да приспаднете от данъчната си основа направените през годината плащания по лихвата на кредита.

Ако ипотеката ви е за сума над 100 000 лв. имайте предвид, че тази сума е лимита на облекчението. Например при кредит 130 000 лв., ще можете да ползвате облекчение само за тази част от лихвените плащания, които са начислени върху първите 100 000 лв. от кредита.

Как мога да се възползвам?

За прилагане на това облекчение отново е необходимо подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Прилага се и документ, издаден от банката кредитор, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. (чл. 22 а от ЗДДФЛ).

Данъчно облекчение за Безкасови плащания

Ако не обичате да се разхождате навсякъде с пари в брой, това облекчение е тъкмо за вас. За да изпълните условията за ползването му, е нужно да сте получили 100% от приходите си за годината по банков път.

Ако сте похарчили 80% или повече от размера на този приход чрез безкасови плащания, можете да намалите дължимия за годината данък с 1%, но не повече от 500лв.

За да се възползвате от тази възможност, подайте своята годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и попълнете Приложение №10.

Данъчно облекчение за Дарения

Това облекчение е за тези, които вярват в максимата „за да получиш, първо трябва да дадеш”.

Ако има благотворителни каузи, които подкрепяте с пари или дарения в натура, не пропускайте подкрепата, която държавата дава на вас, като позволява да приспаднете направените дарения от годишната си данъчна основа.

Какви са лимитите?

Лимитът до който може да бъде приложено това облекчение може да бъде 5, 15 или 50% от размера на данъчната ви основа, според типа на организациите, които сте подкрепили:

 • До 50% от данъчната основа – от облекчение в максимален размер ще можете да се възползвате, в случай, че дарявате в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или „Център за асистирана репродукция”.
 • Даренията за култура позволяват да приспаднете до 15% от данъчната си основа.
 • Данъчните облекчения за дарения в полза на други организации, но само посочените в закона, имат лимит до 5%. (Здравни и лечебни заведения, детски градини и ясли, училища, Българския Червен кръст и др.)

Ако подкрепяте организации в повече от една категория, общият размер на облекчението не може да надвишава 65% от размера на годишната ви данъчна основа.

Ако пък даренията ви са в натура, можете да приспаднете покупната цена на дарените предмети (ако са купувани до 3 месеца преди датата да дарението) или тяхната пазарна цена.

Как мога да се възползвам?

За да използвате тази възможност, трябва да попълните данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и да приложите към нея документи, удостоверяващи размера на направеното дарение и статута на организацията – получател.

Още няколко по-специфични данъчни облекчения

 • Данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност

  При намалена трудоспособност от 50 на сто или повече, можете да намалите данъчната си основа със 7920лв.

 • Данъчно облекчение за деца с увреждания

  За отглеждане на дете с 50 на сто или повече вид и степен на увреждане можете да намалите данъчната си основа с 9000лв.

 • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

  Ако сте достигнали пенсионна възраст, но все още не ви достига достатъчно осигурителен стаж, за да се пенсионирате, можете да си „закупите“ допълнителен такъв, като направите осигурителни вноски за своя сметка. В такъв случай тези вноски също могат да бъдат приспаднати от вашата данъчна основа.

И за финал

Още по-подробна информация за тези, както и няколко по-специфични данъчни облекчения, можете да откриете на официалния сайт на Национална агенция за приходите. Тук сме се постарали да обхванем най-широко приложимите от тях, като ви ги представим в по-достъпна форма.

Годишна данъчна декларация се подава от януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Ако искате да получавате още повече добавена стойност към усилията, които ежедневно полагате, дайте си предимството на добре информирания избор и вижте и останалите предложения на Financer.com за ефективно управление на Личните ви финанси.

Беше ли полезна тази статия?

Бъди първият, който оставя коментар

Източници

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon23810 прочитания

Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from Gravatar.
Отговор

Разгледайте още по темите

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече