данъчни облекчения

6 данъчни облекчения, с които да спестяваш повече

 • 06.05.2018
 • 9 мин
 • 10962 прочитания

Знаете ли, че можете да намалите разходите си чрез данъчно планиране? Financer припомня 6 начина да пестите повече и да платите по-малко данъци, напълно законно.

Какво е „Данъчно планиране“?

В своята същност, данъчното планиране включва три последователни стъпки:

 1. Да разгледаме финансовия си план от данъчна гледна точка;
 2. Да преценим дали отговаряме (или можем лесно да отговорим) на условията на
  предоставените от закона данъчни облекчения;
 3. Да ги приложим и да се радваме на по-добри финансови резултати.

Не бързайте да отхвърляте данъците като суха и сложна материя. Често трудните на теория неща се оказват лесни на практика.

Разберете как можете да спестите пари, да намалите лихвените си плащания, да увеличите средствата си за пенсиониране или за други неща, с 6 от най-широко достъпните данъчни облекчения, които държавата ни предоставя.

1. Данъчно облекчение за лични вноски в Доброволен Пенсионен Фонд

Започнахте ли вече да спестявате за пенсия? Ако го правите или планирате да започнете, възползвайте се от тази възможност, за да извлечете повече полза от полаганите усилия. Това данъчно облекчение е валидно за личните вноски, внасяни във който и да е Доброволен Пенсионен Фонд (ДПФ) в страната.

Какво представлява?

Ако използваме ДПФ, законът ни позволява да намалим годишната си данъчна основа (сумата на приходите ни, намалена с осигуровките, и преди да се обложи с 10% данък върху дохода) с размера на личните си вноски към фонда за същата година. Максималният размер на вноските, които можем да приспаднем е 10% от размера на данъчната основа.

Как изглежда на практика:

Ако вашата данъчна основа е 30 000лв., можете да я намалите с до 3000лв., внесени по пенсионната ви партида. Така новата данъчна основа ще бъде 27 000лв., а удържаният 10% данък – 2700, вместо 3000 лева. Еднократният ефект би бил 300лв. спестен данък.

Мислете дългосрочно

В най-разгърнатата си форма, оптимизацията на данъчни задължения е маратон, а не спринт. То е дългосрочна стратегия, която, ако съумеем да следваме, ще добави значителна стойност към финансовия ни резултат.

Ако ви остават, например, 20 години до пенсия, при използвания във примера доход, тази стратегия може да донесе поне 6000лв. добавена стойност към вашия резултат (по 300 лв на година), и то дори без да инвестираме спестените средства.

възходяща графика, показваща реинвестиране на данъчно облекчение

Нещо повече, ако решим да направим еднократния данъчен ефект част от пенсионния си план, можем да го добавим като допълнително плащане към партидата си във фонда, който ползваме.

Този тип инвестиционни фондове влагат парите ни в диверсифицирано портфолио от активи, с цел да пренесат стойността им във времето, като не позволяват на инфлацията да ги обезцени.

Така доходността, която фонда ни реализира ще разрастне данъчния ефект, както прави с останалите вноски, позволявайки ни да се радваме на златните си години с още по-високи доходи.

Как мога да се възползвам?

Ако вече използвате доброволен пенсионен фонд или сте решили да го направите, можете да получите това облекчение по два начина:

 •  Ако вноските ви се превеждат към фонда през счетоводството на вашия работодател, вие получавате данъчния си ефект на месечна база, без да се налага попълване на допълнителни документи. В този случай счетоводителите просто приспадат месечната ви вноска от данъчната основа, преди да изчислят и изпратят дължимия данък.
 • Ако превеждате вноските си по какъвто и да е друг начин, е необходимо след края на годината да подадете данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като впишете размера на внесените вноски. След това ще получите обратно надвнесения през годината данък.

2. Данъчно облекчение за лични вноски по Застраховка Живот

Голяма част от премиите, които плащате за своята Застраховка Живот също са предмет на данъчно облекчение. Без значение дали ползвате чисто рискова застраховка, за да защитите близките си при непредвидени обстоятелства, или застраховка със спестовен/инвестиционен характер, накарайте тези пари да заработят допълнително за вас.

Какво представлява облекчението?

В общи линии, тази възможност работи аналогично на облекчението за пенсионни вноски – приспадаме от годишната си данъчна основа плащанията по Застраховка Живот, преди да бъде обложена с данък. Лимита отново е 10% от размера на основата.

Внимавайте с вноската!

Специфичното при това облекчение е, че можем да използваме само тази част от вноските, които се плащат за основното покритие на застраховката.

С други думи, ако в базисната си форма вашата застраховка покрива само риска от злополука, а вие сте решили да плащате малко повече, за да включите и покритие за тежки заболявания например, това доброволно, допълнително плащане не може да бъде включено в сумата, която ще бъде приспадната от данъчната основа.

Добрата новина е, че ако ползвате застраховка Живот, която е свързана със спестовна или инвестиционна сметка, плащанията ви и по тази сметка могат да бъдат използвани за данъчното облекчение, тъй като те са част от основното покритие на този тип продукти.

Тази опция позволява да се възползвате максимално от данъчния си ефект, като го включите към вашата спестовна или инвестиционна стратегия.

Как мога да се възползвам?

Начините да се възползвате от това облекчение също са два:

 • Превеждайте вноските си през работодател и получавайте данъчния си ефект директно
 • Подайте деларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като опишете размера на платените през годината облекчени вноски по Застраховка Живот, и получете обратно надвнесения данък.

3. Данъчно облекчение за деца

Ако сте родител и имате 1 или повече деца под 18 годишна възраст, имате възможност да приспаднете различни суми от данъчната си основа според броя на децата. Тези суми са съответно:

Брой децаСума за приспадане от данъчната основа
1200 лв.
2400 лв.
3 или повече600 лв.
* Облекчението може да се ползва само от един от двамата родители

Как мога да се възползвам?

За да използвате облекчението е нужно да подадете декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ. Ако децата имат и втори работещ родител, трябва да предоставите и декларация от него/нея, че няма да се възползва от облекчението.

4. Данъчно облекчение за финансиране на първо жилище за Млади семейства

Най-често семействата, които купуват първия си дом, го финансират с ипотечен кредит. Ако попадате в тази категория, може би отговаряте на условията за това облекчение.

Условия за ползване на облекчение за млади семейства

 • Да имате сключен граждански брак
 • Поне единият от вас да е на възраст под 35 години (възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит)
 • И двамата да не притежавате други жилищни имоти

Ако отговаряте на тези изисквания, законът ви позволява да приспаднете от данъчната си основа направените през годината плащания по лихвата на кредита.

Ако ипотеката ви е за сума над 100 000 лв. имайте предвид, че тази сума е лимита на облекчението. Например при кредит 130 000 лв., ще можете да ползвате облекчение само за тази част от лихвените плащания, които са начислени върху първите 100 000 лв. от кредита.

Как мога да се възползвам?

За прилагане на това облекчение отново е необходимо подаването на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Прилага се и документ, издаден от банката кредитор, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. и писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година (то се отпуска само на един от двамата).

5. Данъчно облекчение за Безкасови плащания

карта за безкасови плащания

Ако не обичате да се разхождате навсякъде с пари в брой, това облекчение е тъкмо за вас. За да изпълните условията за ползването му, е нужно да сте получили 100% от приходите си за годината по банков път.

Ако сте похарчили 80% или повече от размера на този приход чрез безкасови плащания, можете да намалите дължимия за годината данък с 1%, но не повече от 500лв.

За да се възползвате от тази възможност, подайте данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

6. Данъчно облекчение за Дарения

Това облекчение е за тези, които вярват в максимата „за да получиш, първо трябва да дадеш”. Ако има благотворителни каузи, които подкрепяте с пари или дарения в натура, не пропускайте подкрепата, която държавата дава на вас, като позволява да приспаднете направените дарения от годишната си данъчна основа.

Какви са лимитите?

Лимитът до който може да бъде приложено това облекчение може да бъде 5, 15 или 50% от размера на данъчната ви основа, според типа на организациите, които сте подкрепили:

 • До 50% от данъчната основа – от облекчение в максимален размер ще можете да се възползвате, в случай, че дарявате в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или „Център за асистирана репродукция”.
 • Даренията за култура позволяват да приспаднете до 15% от данъчната си основа.
 • Данъчните облекчения за дарения за останалите благотворителни организации (посочени са в закона),  имат лимит до 5%.

Ако подкрепяте организации в повече от една категория, общият размер на облекчението не може да надвишава 65% от размера на годишната ви данъчна основа.

Ако пък даренията ви са в натура, можете да приспаднете покупната цена на дарените предмети (ако са купувани до 3 месеца преди датата да дарението) или тяхната пазарна цена.

Как мога да се възползвам?

За да използвате тази възможност, трябва да попълните данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и да приложите към нея документи, удостоверяващи размера на направеното дарение и статута на организацията – получател.

Важни изключения

Важно е да се има предвид, че всички изброени данъчни облекчения не биха могли да се приложат, ако към момента на подаване на данъчната си декларация имате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Още по-подробна информация за тези, както и няколко по-специфични данъчни облекчения, можете да откриете на официалния сайт на Национална агенция за приходите. Тук сме се постарали да обхванем най-широко приложимите от тях, като ви ги представим в по-достъпна форма.

Ако искате да получавате още повече добавена стойност към усилията, които ежедневно полагате, дайте си предимството на добре информирания избор и вижте и останалите предложения на Financer.com за ефективно управление на Личните ви финанси.

Автор Даяна Начева

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
10962 прочитания
Последно актуализирани 07.07.2020

A WordPress Commenter
Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from Gravatar.
Отговор

Разгледай още по темите