WIKI

Централен Кредитен Регистър

Централният кредитен регистър е информационна система на Българската национална банка.

Тя съдържа актуална информация за всички активни кредити отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежните институции.

Тук може да прочетете как се прави ЦКР проверка, какви документи за необходими, коя кредитна история е лоша и как може да подобрите кредитният си рейтинг.

Какво е ЦКР – Централен Кредитен Регистър

Зад абревиатурата ЦКР стои т.нар. Централен кредитен регистър.

ЦКР е информационна система, поддържана от Българската национална банка, която съдържа актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежните институции.

Затова, ако някога сте търсили кредитиране, то без съмнение сте попадали на тази абревиатура.

Какво съдържа ЦКР?

Всеки човек, който някога е получавал заем на територията на страната, има своето кредитно досие в регистъра. Досието включва всички задължения, техният размер и вид.

Проследява се и самото обслужване на кредита – дали се изплаща редовно, има ли просрочия или дори заведени дела срещу кредитополучателя.

Банките и небанковите институции са задължени да подават тази информация за всичките си клиенти ежемесечно.

В същото време, те самите имат достъп до Централния кредитен регистър и правят справка в него за всеки клиент, който кандидатства за кредит.

Така, кредитната история често се оказва решаващ фактор дали един заем да бъде отпуснат или не. Освен това, тя има и голямо влияние върху размера на самата лихва, която кредитодателят предлага.

За всеки кредитодател е важно какъв риск поема със своите клиенти. За това и ако от справката е видимо, че някой вече има няколко необслужвани кредита, вероятността да му бъде отпуснат нов кредит е минимална.

Как да разбера какви задължения имам – ЦКР проверка

Всеки гражданин може да направи ЦКР проверка за собствената си кредитна история напълно безплатно със срок от изчакване от 14 дни.

Ако имате един или два заема, най-вероятно ви е лесно да следите задълженията си.

В случаите обаче, в които са изтеглени множество кредити или се е стигнало до сериозни финансови затруднения, може да се получи известно объркване.

Важно да знаете как да проверите сами задълженията си чрез ЦКР справка.

Как се прави ЦКР проверка

Ако имате търпение и справката не е спешна, тази услуга се предлага от БНБ напълно безплатно със срок на изпълнение 14 дни. В противен случай ще трябва да заплатите такса спрямо желания срок.

Повече информация за процеса е събрана тук. 

Стъпка 1

Попълване на молба по образец

БНБ има специален образец, който всеки заинтересован от получаването на ЦКР справка, трябва да попълни. Образецът може да бъде открит тук

ВАЖНО: Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

Стъпка 2

Други необходими документи

Освен попълнената молба по образец за проверка на цкр, ще са ви необходими също: 

  • Документ за самоличност, когато заявлението се подава лично от заинтересованото лице в деловодството на БНБ; или
  • Нотариално заверено пълномощно на упълномощен представител
  • Плюс, документ за платена такса (ако документът е необходим в по-кратък срок)
Стъпка 3

Подаване на молба за ЦКР проверка

Документите се подават в деловодството на БНБ, гр. София, ул. „Славянска“ № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. „Славянска“ № 6.

Такси

Информация за такси

– до 7 работни дни – 2 лв.;

– до 24 часа – 10 лв.;

– до 4 часа – 20 лв.

Таксата се заплаща предварително на каса в БНБ – гр. София или по сметка на БНБ. В случай, че таксата е платена предварително чрез мобилно банкиране, документът се заверява в банката, която обслужва сметката на лицето.

ВАЖНО: В срока за извършване на справка от ЦКР не се включва времето за доставката й по пощата. Сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време и се отчитат от момента на регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи.

 

Кога кредитната ни история е „лоша“?

Лошата кредитна история е сред най-честите причини да бъде отказано искане за кредит.

Кога обаче можем да приемем, че имаме лошо ЦКР, както обикновено го наричат хората?

Истината е, че това решение е донякъде субективно, и по тази причина понякога се случва на един и същи кандидат за кредит да бъде отказано на едно място, а на друго все пак да се отпусне заем.

В ЦКР, освен че са описани всички текущи кредити, се пази и информацията за всички просрочия през последните 5 години, а всеки заем е поставен в една от 4 категории.

Според това в кои от тях попадат задълженията, се преценя и до колко кандидатът за кредит е надежден платец.

Ето като какви могат да бъдат класифицирани описаните кредити:

    Видове кредити описани в ЦКР

  1. Редовни – Това са кредитите, при които погасителните вноски постъпват редовно съгласно договора. Възможно е и заем, към който е имало закъсняло плащане също да бъде сметнат за редовен, но само ако забавянето е било до 30 дни и по-скоро инцидентно.

  2. Под наблюдение – Ако по главницата или лихвите на един заем има натрупани малко по-сериозни, но не твърде тежки просрочия, със закъснения между 30 и 90 дни, те спадат към тази категория. Самото наименование „под наблюдение“ предполага, че това е момента в който възникват съмнения дали кредитополучателят ще се справи с изплащането или проблемът ще се задълбочи.

  3. Необслужвани – За такива се смятат кредитите, по които има допуснати просрочия със забава между 90 и 180 дни. Закъсненията над 3 месеца вече са значителни и успешното погасяване на задължението  започва да изглежда сериозно застрашено.

  4. Загуба – Когато един кредит не се изплаща от повече от 180 дни, кредитодателят го отчита като загуба и може да заведе съдебно производство.

Как се прави проверка на кредитна история онлайн? 2023

На самия сайт на БНБ е възможно да се заяви проверка на кредитна история онлайн.

Имайте предвид, че за предоставянето на тази услуга е необходимо физическото лице да разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

КУКЕП трябва да бъде издаден от лицензиран български доставчик на удостоверителни услуги и е необходимо да съдържа единен граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

Самата процедура се намира на сайта на БНБ. Достъпът до справката минава през проверка на активния КУКЕП и можете да го намерите през страницата за предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път.

Онлайн ЦКР проверка в сайта на БНБ

БНБ също предлага и онлайн документ с подробни инструкции за изпълнението на процедурата, в случай, че желаете да го свалите на устройствата си за лесен достъп.

Имайте предвид, че ако не разполагате с КУКЕП, то тогава единственият вариант за вас, ще бъде да процедирате по конвенционалния начин с подаване на завление лично, на място в БНБ в гр. София или с нотариално заверени документи по пощенски път. 

БНБ не предлага предоставянето на ЦКР справка със заявление по електронна поща. 

Заличаване на ЦКР

Централният кредитен регистър съхранява информация по кредитните задължения в срок от 5 години.

Ако пък забележите, че информацията, която Централният кредитен регистър съдържа за вас, не е вярна, то тогава може да се обърнете към съотвената отчитаща се институция и да поискате актуализация на данните.

Това се извършва чрез писмено заявление, а в срок от 7 работни дни след получаване на заявлението, финансовата институция трябва да го разледа и да предостави своя писмен отговор до заявителя.

За тази процедура финансовата институция не събира такса за разглеждане и ако искането е основателно, те трябва да извършат корекцията и да подадат коригираните данни към системата на ЦКР.

Можем ли да теглим кредит с лоша кредитна история?

Както вече споменахме, оценката на кредитната история като лоша е до известна степен субективна и може да варира между различните кредитодатели.

Ясно е обаче, че ако имате множество необслужвани задължения или срещу вас има заведени дела, никоя банка няма да е склонна да ви кредитира.

Небанковите финансови институции от своя страна са по-гъвкави в преценката си и е възможно да бъдете одобрени за заем дори с по-сериозни пропуски.

Един от начините да получите кредит въпреки лошия си кредитен рейтинг е да предоставите някакво обезпечение за него. Това може да бъде имот, автомобил или пък поръчител, чиято кредитна история е приемлива.

Имайте предвид, че ако повечето кредитодатели ви отказват на база историята ви, може да е лоша идея да вземате още заеми, дори някъде да ви ги отпускат. Така рискувате да влошите положението още повече и излизането от него да стане още по-трудно.

Често задавани въпроси за ЦКР проверка

Мога ли да направя проверка за кредити по ЕГН?

Обща проверка за вашите кредити по ЕГН, може да извършите в обслужващата ви банка или кредитна компания.

Имайте предвид обаче, че в тези справки е скрита информацията за конкретните банки и кредитни компании, към които имате задължения. Справката не е толкова подробна, колкото от ЦКР и не може да получите удостоверение за нея на хартия. 

Какво е ЦКР?

ЦКР е абревиатура за Централен Кредитен Регистър. Това е информационна база данни на Българската национална банка, където се съдържа информация за всички активни кредити отпуснати от банки, небанкови институции, дружества за електронни пари и други.

Как да разбера какви задължения имам?

За да разберете какви активни задължения имате, трябва да заявите ЦКР проверка. Всеки гражданин има право на безплатна проверка от ЦКР със срок на изпълнение 14 дни. Точните стъпки, които трябва да се следвате, могат да бъдат намерени в статията на Financer.com по-горе.

Как да се свържа с ЦКР?

ЦКР е регистър с база данни на Българската национална банка. Може да научите повече информация за ЦКР на сайта им тук, или да ги консултирате лично в БНБ на адрес Българска народна банка, гр. София, ул. „Славянска“ № 6. 

За помощ със заявленията за проверка в ЦКР онлайн с КУКЕП, може да разгледате инструкциите в официалния документ и при нужда да им пишете на [email protected]. (ВАЖНО: заявления за справки НЕ се приемат по електронна поща)

Колко време отнема проверка на ЦКР?

Безплатната проверка на ЦКР отнема 14 дни. Ако имате нужда от спешна ЦКР справка, може да я получите и до няколко часа след като заплатите необходимата такса.

Как да подобрим кредитният си рейтинг?

Както вече споменахме, Централният кредитен регистър съхранява информация за просрочените плащания по кредитите от последните 5 години.

От тази гледна точка, невинаги има как да подобрим рейтинга си „от днес за утре“. Винаги обаче е добра идея да положим усилия да наваксаме пропуснатите вноски и да излезем „на чисто“.

Дори все още в справката за вас да фигурират забавяния на плащанията назад във времето, ако се вижда, че в момента сте редовен платец, шансът да ви кредитират отново е значително по-голям.

В случай че не се справяте с изплащането на кредитите си, в никакъв случай не теглете нови за погасяването им. Вместо това помислете за варианти за обединяване на задълженията или тяхното преструктуриране, така че да имате възможност с по-малка вноска постепенно да влезете в регулярност.

Не се крийте от кредитодателите – те също имат интерес да ви помогнат да намерите решение на проблема. Ако се затруднявате със задълженията си, вижте и нашата статия Как да се справим с натрупаните дългове.

Was this article helpful?

10 out of 11 found this helpful

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon11032 прочитания
Последно Обновена: 16.08.2023
Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече