zápujčka

Zápůjčka vs. výpůjčka – podobné pojmy, jiné podmínky

 • 1. 12. 2022
 • 4 minut čtení
 • Read Icon7360 přečtení

Pokud se Vám tyto dva pojmy pletou, tak jste na správné adrese. Vysvětleme si oba termíny a zbavme se všech pochybností jednou pro vždy.

Zápůjčka

Zápůjčka je dle Wikipedia typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.

Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.

Pokud Vám definice zápůjčky na předchozích řádcích velmi nepomohla, pojďme si vše vysvětlit podrobněji. Od 1.1.2014 byla zavedena nová terminologie a v některých případech byl termín půjčka nahrazen termínem zápůjčka. Zákoník se tak vrátil k označení, které znaly předchozí nesocialistické zákoníky.

Například v případě nákupu nového automobilu, na který Vám nebudou stačit finanční prostředky, si ve své podstatě vezmete zápůjčku namísto půjčky. Zápůjčka může být úplatná (úroky) i bezúplatná. Předmětem zápůjčky je pouze věc zastupitelná, typicky například peníze. V případě zápůjčky navíc vydlužitel nabývá vlastnické právo k přenechané zastupitelné věci.

Výpůjčka

Bylo by chybou zaměňovat například „vypůjčení“ knih v knihovně za výpůjčku. V tomto případě nelze hovořit o uzavření smlouvy o výpůjčce, protože v tomto případu je smluvní vztah úplatný (úplatou za výpůjčku knihy je zaplacení za průkazku do knihovny) a výpůjčka je dle definice bezúplatná.

Hlavními znaky výpůjčky jsou:

 1. Bezplatné přenechání věci k užívání
 2. Předmětem je věc nezuživatelná (věc, jejíž použití nespočívá v jejím spotřebování – například kladivo)
 3. Dočasnost

Pokud si potřebujete od souseda půjčit nářadí – například zmíněné kladivo na dobu určitou, jedná se o naplnění podstaty výpůjčky.

Osvojení těchto pojmů je užitečné, jelikož se každý pojem řídí odlišnou právní úpravou. Pokud jsme Vám příkladem se zápůjčkou při koupi automobilu zamotali hlavu, pak vězte, že terminologii půjčku na auto můžete používat klidně dál.

Smlouva o zápůjčce 2021

Smlouva o zápůjčce vzniká v případě poskytnutí určitého množství zastupitelné věci jinému s tím, že po uplynutí sjednané doby bude dotyčný povinen totožné množství věci stejného druhu vrátit. U smlouvy o zápůjčce se typicky jedná o peníze, ale může jít o jakoukoli jinou věc, u které je rozhodující počet, váha či míra. S touto zastupitelnou věcí lze libovolně nakládat, jelikož závazkem je vrátit věc stejného druhu v daném množství. Vydlužitel může věc spotřebovat či zcizit (prodat).

Smlouva o Zápůjčce -vzorový text

 • Úvod – Smlouva o Zápůjčce je uzavřená ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • Následuje definice „zapůjčitele“ a „vydlužitele“ ( Jméno, datum narození, adresa/sídlo, IČ,…)
 • Předmět zápůjčky: Zapůjčitel touto smlouvou přenechává Vydlužiteli částku ______ Kč (dále jen zápůjčka). Převod peněžních prostředků bude proveden převodem na účet Vydlužitele č. ______ vedeného u ______ pod variabilním symbolem ______
 • Splatnost zápůjčky: Vydlužitel se zavazuje zápůjčku ve výši ______ Kč nejpozději vrátit do ______ převodem na číslu účtu Zapůjčitele: ______ vedeného u ______ pod variabilním symbolem ______ Vydlužitel je dále povinen zápůjčku splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ______ Kč k 20. dni v měsíci. První datum splatnosti je ______.
 • Závěrečná ustanovení: Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. V Praze dne ______ Podpis zaůjčitele ____ Podpis vypůjčitele ____

Upozornění

Vzor smlouvy má pouze obecnou podobu, proto je při jeho použití potřeba brát v úvahu individuálnost Vašeho případu. Vzor nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat, proto doporučujeme každý případ konzultovat s advokátem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby Vašeho případu.

Na stránkách Financer jsme pro Vás vypracovali slovníček základních pojmů, abyste se byli sto lépe orientovat ve finanční terminologii. Celý přehled naleznete zde.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Read Icon7360 přečtení

Prohlédněte si naše témata

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.