Jak na to?

Zdanění kryptoměn 2022

Kryptomeny jsou v poslední době obrovským hitem, každý den nabírají na popularitě a odborníci jim prorokují ještě slibnější budoucnost.

České orgány však stále žádným způsobem tuto digitální měnu z právního hlediska neupravují. Česká národní banka nevnímá kryptoměny jako měnu, ale jako movitý majetek, z čehož vyplývají určité daňové povinnosti.


Česká legislativa a kryptoměny

České instituce, tedy Česká národní banka a Finanční správa, nevnímají kryptoměny ani jako investice, z tohoto důvodu se nepočítá ani s žádným časovým testem, při kterém se zisk z investic, které jsou drženy méně než 3 roky nedaní.

Kryptoměny jsou tedy českými finančními orgány brány jako movitý majetek, na který se vztahuje §10 zákona o daních z příjmů. Což znamená, že zisk z kryptomen se musí řádně danit.

Zdanění zisku z kryptoměn

K povinnosti zdanit kryptomenu nedochází v případě, že ji vlastník drží na svém účtu bez pohybu. A to ani v případě, pokud hodnota kryptoměny narůstá.

Koupit kryptoměnu

Kryptoměny daně

Pod zdanitelným příjmem u kryptoměn se rozumí rozdíl mezi příjmem z prodeje nebo směny kryptoaktiva, výdajem na nákup a transakčními poplatky.

Pod prodej kryptoměny z pohledu daňové povinnosti spadá jakákoli forma výměny virtuální měny za majetek, poskytnutí služby, výměna za jinou virtuální měnu či její odplatný převod.

Zdanitelným příjmem je také příjem z tažení kryptoměny. Takový příjem vzniká v případě, že těžař kryptoměnu prodá.

Způsob zdanění se liší podle toho, zda s kryptoměnami obchoduje fyzická nebo právnická osoba.

V případě, že kryptoměny nakupujete pravidelně a nevíte, jak pro účely zdanění zjistit nákupní cenu. Můžete buď použít aritmetický průměr nákupních cen nebo použít metodu FIFO, a tím účtovat opravdu každou pořizovací cenu.


Jak danit kryptoměny – Fyzická osoba

Na obchodování s kryptoměnami, které není soustavná činnost se nevztahuje žádné osvobození. Fyzická osoba může být osvobozena od danění kryptomen výhradně v případě, že všechny její příjmy z ostatních činností jsou nižší než 30 tisíc korun ročně.

Je však třeba myslet na to, že do tohoto ročního limitu se počítají všechny vaše příjmy z vedlejších činností, které produkují zisk. To znamená nejen ty z kryptomen. V okamžiku, kdy danou částku překročíte, daníte ji celou.

Další důležitou poznámkou je, že se berou v úvahu příjmy a ne zisky. Od roku 2021, tedy pro daňové přiznání 2022, byla pro fyzické osoby a OSVČ určena sazba daně ve výši 15%. Tato nová daň se týká pasivních i ostatních příjmů.

V případě, že vaše příjmy přesahují 48násobek průměrné mzdy, vztahuje se na vás 23% procentní daň. Stále máte ale možnost snížit si daňový základ o odečitatelné položky, případně využít slevy na dani.


Jak danit kryptoměny – Firma

V případě, že investujete do kryptoměn, je několik důvodů, proč je to výhodnější dělat než právnická osoba, tedy firma. První výhodou je sazba daně ve výši 19%. Což je ve srovnání s fyzickou osobou menší daň o celá tři procenta.

Stejně jako u fyzických osob, i v případě firem se zisk z kryptomen daní pouze v okamžiku prodeje. U firm je však další výhodou, že se příjmy z kryptomen promítnou do celkového hospodářského výsledku.

To znamená, že určitou ztrátu firmy v konkrétní oblasti lze snížit příjmem ze zisků z kryptoměn, avšak výhradně ve stejném účetním období, respektive roku.

Kryptoměny a DPH

Samozřejmě také na kryptoměny se v případě, že jste podnikatel nebo firma, vztahuje DPH. Konkrétně ale pouze na jejich těžbu, samotné obchodování s kryptoměnami je od DPH osvobozeno.


Určení pořizovací ceny

Představte si, že jste v roce 2018 koupili 2 Bitcoiny, jeden za 25 000 Kč. Později, v roce 2019 jste k němu dokoupili další 2 Bitcoiny, jeden za 50 000 €. V roce 2021 jste se ale rozhodli prodat, konkrétně 3 Bitcoiny, jeden za 75 000 Kč.

V případě, že jste jednotlivé kryptomeny, které jste prodali společně nabyli za různé ceny, máte 2 možnosti jak určit jejich pořizovací cenu. Buď prostřednictvím váženého průměru, nebo takzvanou metodou FIFO.

Vážený průměr

Dohromady jsme koupili 4 Bitcoiny spolu za 150 000 Kč. Jeden Bitcoin tedy stál 150 000/4 to je 37 500 Kč.

Prodali jsme 3 Bitcoiny celkem za 225 000 Kč. Náklady na jejich získání jsme měli 37 500*3, což je 112 500 Kč.

Zdanitelný zisk (zisk – náklady) v tomto případě činí 225 000 Kč – 112 500 Kč, čili 112 500 Kč. Tuto částku jsme povinni zdanit (sazba daně bude 15 %). Celkově tak státu za tento prodej zaplatíme téměř 17 500 Kč.

Metoda FIFO

Při využití metody FIFO představuje pořizovací cenu 1 Bitcoinu cena, kterou jsme zaplatili za pořízení první BTC, tedy 25 000 Kč.

Prodali jsme 3 Bitcoiny celkem za 225 000 Kč. Náklady spojené s jejich pořízením byly 3*25 000 Kč, čili 75 000 Kč.

Zdanitelný zisk (zisk – náklady) činí 225 000 – 75 000 Kč, čili 150 000 Kč. Tuto částku jsme povinni zdanit (sazba daně bude 15%). Celkově tak státu za tento prodej zaplatíme 22 500 Kč.

Zdanění kryptomen ve světě

Ve srovnání s ostatními zeměmi v našem regionu jsou daně z kryptoměn poměrně mírné. Stejnou výši daňového zatížení má i Maďarsko.

Na Slovensku daň z kryptoměn pro fyzickou osobu dosahuje až 19%, přičemž se na ně vztahují i 14% zdravotní odvody.

Některé země však daň z kryptoměn nemají zavedenu vůbec. Jsou jimi například: Portugalsko, Německo, Singapur, Bělorusko, Švýcarsko, Malta a Malajsie.

Koupit kryptoměnu


Regulace kryptoměn

Jak jsme již v úvodu zmiňovali, v porovnání s tempem vývoje ve světě kryptomen, česká legislativa výrazně zaostává. Přesto je docela velmi pravděpodobné, že se to bude muset v blízké budoucnosti změnit.

Kryptoměny se čím dál stávají pevnou součástí finančního světa, investují do nich obrovské korporace a věří jim mnozí odborníci ze světa financí. České finanční a legislativní orgánu budou muset na tuto výzvu reagovat.

Na přípavě legislativy v oblasti kryptomen již dlouhodobě pracuje například Evropská unie. Jejím cílem je sjednotit trh s kryptoměnami v rámci celé unie. Zásadní změnu má přinést uznání kryptomen za finanční nástroje.

Připravovaný návrh má 4 hlavní cíle: právní jistota, podpora inovací, ochrana spotřebitele a finanční stabilita.

Často kladené otázky o zdanění kryptoměn

Podléhají kryptoměny zdanění?

Kryptomeny stále nejsou v evropském prostoru považovány za peníze. České finanční instituce je považují za movitý majetek, a tak podléhají zdanění podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Kdy danit kryptoměny?

Většinou se uvádí, že daň z kryptomen je povinné uhradit vždy při prodeji. Obecně bychom ale mohli říci, že daně z kryptomen je nutno platit vždy tehdy, když dochází při jakékoli manipulaci s nimi k zisku.

Jak se vyhnout zdanění kryptoměn?

Ve skupinách na sociálních sítích nebo na diskusních fórech se často najdou jednoduché návody jak se vyhnout zdanění bitcoinu nebo jiných kryptoměn. Internetoví odborníci si často vysvětlují české zákony po svém. Pamatujte si ale, že daň z kryptoměn jste povinen přiznat a zaplatit vždy, když došlo k zisku, nezáleží na tom, jakými způsoby se to stalo.

A co výběry z automatů na bitcoin?

Lidé si často myslí, že výběry z takových automatů jsou anonymní. Není to však úplně tak, protože automat musí nejprve klienta identifikovat. Nemyslíc na to, že u většiny takových automatů jsou také kamery. Odpověď tedy zní, i případný nákup a prodej kryptoměn z automatů podléhá zdanění.

Jak vypočítat zisk z prodeje kryptoměn?

Zisk vypočítáte jednoduše takto: prodejní cena – nákupní cena – transakční náklady = zdanitelný zisk

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon572 přečtení
Naposledy aktualizováno: 2. 8. 2022

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.