Pro rok 2021 máte nárok až na 13 dotací

Array

Array

dotace

2022: Přehled dotací pro fyzické i právnické osoby

Nepřijmout nabízenou pomoc v době, kdy to člověk potřebuje je nerozum. Jediné logické vysvětlení je, že jeden ani neví, že takováto pomoc existuje. Jelikož na FINANCERu se snažíme přinášet Vám zajímavé poznatky ze světa financí a šetřit nejen Váš čas, ale i kapsu, přinášíme přehled vybraných dotací (příspěvků) aktualizovaný pro rok 2021.

Článek je dělen na sekci „Pro občany“ a „Pro organizace a firmy“.

Pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku představuje dávku určenou lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci těmto lidem financovat pomůcky, které jim pomohou v každodenním životě – např. vodicího psa, speciální úpravu auta, úpravu bytu, schodovou plošinu a další.

Tento příspěvek je často označován jako „Příspěvek na auto“, což ale není správné označení, jelikož záběr tohoto příspěvku je daleko širší.

Příklady použití:

 • Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou
 • Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém
 • Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště, indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa
 • Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač

Výše příspěvku:
Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000,– Kč; 400.000,– Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny

Do kdy je možné příspěvek čerpat:
Příspěvek je možné čerpat v 2021, datum ukončení není specifikováno.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

 • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1. 1. 2014),
 • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,

Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše dávky:
550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Do kdy je možné příspěvek čerpat:
Příspěvek je možné čerpat v 2021, datum ukončení není specifikováno

Pro občany

Jednou z oblastí, kde lze čerpat dotace v roce 2021 je pořízení nebo zkvalitnění bydlení.

Program pro mladé

Dotace na bydlení pro mladé je úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let.

Výhody programu:

 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.
 • dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí)

Úvěr lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
 • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • modernizaci obydlí.

Výše úvěru:

 • nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 • nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Do kdy je možné program čerpat:
Program je možné čerpat v roce 2021. Datum ukončení není specifikováno.

Nová zelená úsporám – rodinné domy

Dotační titul Zelená úsporám v roce 2019 nabízí pro majitele rodinných domů tyto základní dotace.

 • Výstavba
 • Zateplení
 • Zdroje energie

Nová zelená úsporám – RD výstavba

Můžete čerpat dotace na postavení nízkoenergetické novostavby. O dotaci tak může požádat ten, kdo si pořizuje svůj první rodinný dům – v rámci kontroly si pak jen musí zajistit odborný technický dozor.

Výše dotace:
Můžete si požádat o dotaci až 300 000 korun, pokud navíc budete využívat i obnovitelné zdroje, zvýší se vám možné přilepšení od státu až na 450 tisíc korun

Do kdy je možné program čerpat:
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Nová zelená úsporám – RD zateplení

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

O dotaci mohou požádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Výše dotace:
Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy. Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte. Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

Do kdy je možné program čerpat:
Ukončení příjmu žádostí:Vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Nová zelená úsporám – RD zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace:
Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Do kdy je možné program čerpat:
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Nová zelená úsporám – Dotační bonus

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla. Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel. Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.

Kotlíkové dotace

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Před zažádání o dotaci je třeba sledovat do které z aktuálních výzev časově zapadáte.

Dotace na využití srážkové a odpadní vody  – Dešťovka 2021

Dotace od státu můžete čerpat i v oblasti dešťové vody. Modrá úsporám je program, kdy můžete v rámci tří programů čerpat až 50 procent nákladů na využití dešťové vody ve vaší domácnosti. Více naleznete na stránce věnované Modré úsporám, ve zkratce jde o tyto tři situace:

 • Zachytávání dešťové vody pro splachování v domácnosti – máte možnost čerpat až 30 tisíc korun a 3 500 korun za každý metr krychlový záchytné nádrže.
 • Pro zalévání zahrady a využívání vody jako užitkové – máte nárok až na 45 tisíc korun a dalších 3 500 za každý metr krychlový nádrže, případně máte nárok až na 60 tisíc korun, když na ten samý systém napojíte i přečištěnou odpadní vodu z domácnosti.
 • Zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady – hlavně v suchých oblastech máte nárok až na 20 tisíc korun a dalších 3 500 za každý metr krychlový záchytné nádrže na vodu.

Výše dotace:
Modrá úsporám je program, kdy můžete v rámci tří programů čerpat až 50 procent nákladů na využití dešťové vody ve vaší domácnosti.

Ukončení příjmu žádostí:
Do vyčerpání fondu.

Pro organizace a firmy

2022: Dotace pro začínající podnikatele

Dotace pro začínající podnikatele se řídí aktivní politiky zaměstnanosti, kterou spravuje Úřad práce ČR. Schválení, nebo zamítnutí žádosti je plně v kompetenci příslušného ÚP. V rámci dotačního řízení pro podnikatele lze zvážit tyto programy:

SÚPM-SVČ

ÚP může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, které uchazeč o zaměstnání pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ). O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou pobočku ÚP. V případě kladného vyřízení (schválení žádosti) je s uchazečem o zaměstnání uzavřena dohoda, na jejímž základě bude uchazeči poskytnut příspěvek. Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa.

V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč o zaměstnání zavazuje SVČ zahájit, tzn. ukončení evidence na ÚP a přihlášení se jako OSVČ na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Rovněž je v dohodě sjednána doba, do které je uchazeč o zaměstnání, resp. OSVČ povinna provést vyúčtování a vrátit finanční prostředky, které nebudou vynaloženy na způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje, tedy to co lze za poskytnuté prostředky nakoupit, se rovněž sjednávají v dohodě. Dále se uchazeč o zaměstnání zavazuje vykonávat SVČ po stanovenou dobu (neplatí v případě, že je SVČ ukončena ze zdravotních důvodů).

OSVČ, která zahájila SVČ na základě dohody s ÚP může do 30 dnů od uzavření této dohody rovněž požádat ÚP o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s výkonem SVČ.

Přeloženo do lidské řeči, pokud se chystáte podnikat jako OSVČ, startem z ÚP můžete získat finanční podporu do začátku.

Výše dotace:
Záleží na dohodě s ÚP. Celková výše příspěvku bude záviset zejména na míře nezaměstnanosti v daném kraji, získat ale můžete na vlastní podnikání až 170 tisíc korun.

Do kdy je možné program čerpat:
Příspěvek vychází z aktivní politiky zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Legislativní změny mohou ukončit možnost čerpání příspěvku.

2022: Dotace pro podnikatele

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí taková změna výroby nebo poskytování služeb, při které dochází k zásadním technologickým změnám, nebo změna předmětu podnikání zapsaná v obchodním rejstříku nebo v živnostenském oprávnění.

Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálně po dobu 6 měsíců, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Výše dotace:
Záleží na dohodě s ÚP. Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálně po dobu 6 měsíců, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Do kdy je možné program čerpat:
Příspěvek vychází z aktivní politiky zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Legislativní změny mohou ukončit možnost čerpání příspěvku.

Dotace na elektromobily 2022

V loňském roce od Ministerstva průmyslu a obchodu proběhla pátá dotační výzva, která nakonec po ztrojnásobení alokovala 150 milionů korun na pořízení nového elektromobilu či nabíjecí stanice. Šlo o dotaci pro mimopražské firmy. Šestá dotační výzva opět ve výši 150 milionů korun měla začít na podzim 2020, ovšem kvůli koronavirové situaci byly peníze potřeba jinde a ministerstvo tak program zrušilo.

Tento výčet nepředstavuje všechny dostupné dotace a státní příspěvky pro rok 2021. Jedná se o výběr těch dotačních titulů, které nás zaujaly.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na