Tři příspěvky pro pomoc v hmotné nouzi

V hmotné nouzi máte nárok na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Kdy můžete o které příspěvky žádat?

pomoc-v-hmotne-nouzi

Co je a co není hmotná nouze?

Dávky v hmotné nouzi slouží k zajištění základních životních potřeb lidí s nízkými příjmy. Podívejte se, o které dávky můžete žádat a kdy na ně máte nárok. Tyto dávky vyplácejí příslušné krajské pobočky Úřadu práce a také o jejich přidělení rozhodují. Systém pomoci v hmotné nouzi je formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Nefinanční aspektem pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Co je to hmotná nouze?

Člověk je v hmotné nouzi ve chvíli, kdy jeho příjmy a celková sociální a majetková situace nedokáže uspokojit jeho základní životní potřeby na úrovni, které jsou ještě pro společnost přijatelné. Zároveň si však ale z objektivních příčin nemůže svůj příjem zvýšit.

Za hmotnou nouzi se nepovažuje

  • pokud daná osoba nepracuje a není v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • pokud je sice osoba vedená v evidenci uchazečů, ale bez vážného důvodu práci odmítla
  • když se prokazatelně nesnaží svou situaci zlepšit vlastními silami
  • když si přivodila pracovní neschopnost úmyslně
  • je OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění
  • která dostala sankci za neplnění povinností spojené se školní docházkou dítěte
  • která nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody

Posuzovaný příjem

hmotna-nouzePři posuzování nároku na pomoc v hmotné nouzi rozhodují příjmy za poslední tři kalendářní měsíce. Pokud už ovšem dávky v hmotné nouzi pobíráte, rozhodují příjmy za poslední kalendářní měsíc.

U výpočtů těchto příjmů jsou ovšem dané určité odchylky. Příjmy z práce se započítávají ze 70 procent, podpora v nezaměstnanosti, neschopenky a důchody pak z 80 procent. Všechny další příjmy pak ze sta procent.

Druhá podmínka nároku

Nedostatečný příjem je ale jen jednou z podmínek. Tou druhou je, že si daná osoba nemůže zvýšit svůj příjem vlastním přičiněním.

Nemůže tak tedy prodat nebo jinak využít svůj majetek, nepodaří se mu dosáhnout příjmů vlastní prací a nemůže uplatnit své řádné nároky a pohledávky. Jednotlivé položky a případy vlastního přičinění vyjmenovává a dále vysvětluje Zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí vznikne těm osobám, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbude částka na živobytí. Tato pomoc v hmotné nouzi pak tyto chybějící peníze dorovnává.

Částka živobytí se určuje individuálně a podle celkové situace a snahy žadatele. Výpočet je daný zákonem a částečně leží i na samotném úřadu.

prispevek-na-zivobytiVedle příjmů ale úředníci kontrolují i majetek žadatele – většinou není žádoucí, aby měl žadatel například nemovitost nebo vlastní auto, pokud ho ovšem prokazatelně nepotřebuje kvůli práci nebo kontrolám u lékařů.

Z druhé podmínky hmotné nouze by totiž takový člověk měl napřed svůj majetek prodat (případně ho využít jiným způsobem) a prokázat tak snahu svou situaci řešit.

Částka živobytí je vždy nejméně ve výši existenčního minima – tedy 2 200 korun. Při splnění určitých podmínek ale může dosáhnout až životního minima jednotlivce – tedy 3 410 korun.

Pravděpodobně jste zaznamenali, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová plánovala od ledna 2019 zvýšit životní minimum o přibližně 5,3 %. Odhad životního minima pro osamoceně žijícího člověka se počítal na 3.610 Kč až 3.710 Kč.Ke zvýšení minima ale nedošlo. Nadále zůstává pro jednotlivce 3.410 Kč.

Existenční minimum

Existenční minimum je nejnižší hranice příjmů, za kterou jde pořídit jídlo a ostatní potřeby na úrovni přežití.

Životní minimum

Životní minimum je nejnižší společensky uznatelná částka, kterou jdou pokrýt náklady na základní potřeby jako jsou jídlo, oblečení a hygiena.

Tuto zvýšenou hranici vám uznají, pokud se aktivně snažíte svou situaci zlepšit – najdete si zaměstnání, nastoupíte na výkon veřejně prospěšných prací nebo se účastníte projektů pořádané Úřadem práce.

Pokud příspěvek na živobytí pobíráte déle než půl roku, začne vám Úřad práce část příspěvku vyplácet v poukázkách. Vypadají a fungují podobně jako stravenky – můžete za ně nakoupit jídlo, lékárenské a dětské věci, školní potřeby, obuv, oblečení a základní hygienické zboží.

Při podávání žádosti na Úřadu práce budete také potřebovat Doklad o výši měsíčních příjmů – ten ale musí vyplnit každá z posuzovaných osob. S sebou si samozřejmě vezměte občanský průkaz a případně ještě rodný list, pokud do posuzovaných osob patří někdo mladší patnácti let.

Doplatek na bydlení

Nárok na tuto dávku hmotné nouze máte, pokud vám vaše příjmy sice stačí na pokrytí základních životních nákladů, ale už ne na pokrytí nákladů na bydlení.

doplatek-na-bydleniObyčejně pro tyto případy slouží příspěvek na bydlení, jenže ten je v prvé řadě určený pro lidi, kteří žijí v nájmu, družstevním nebo vlastním bydlení. Doplatek na bydlení pomáhá širšímu množství lidí – mohou ji tak čerpat i lidé, kteří bydlí v zařízeních sociálních služeb nebo v ubytovacích zařízeních.

Pro získání doplatku na bydlení musíte být v hmotné nouzi a zároveň splnit i další podmínku – a tou je, že náklady na bydlení přesahují 30 procent (v Praze 35 procent) vašich příjmů.

Pro výpočet se za nejvyšší náklady na bydlení považují normativní náklady – jinými slovy obvyklé náklady na bydlení a energie v dané oblasti. Výpočet doplatku na bydlení je pak následující.

  1. Od normativních nákladů úředníci odečtou příspěvek na bydlení z minulého měsíce,
  2. od vašich příjmů a příspěvku na živobytí odečtou částku na živobytí,
  3. a kladný rozdíl mezi těmito čísly je pak váš doplatek na bydlení.
Pokud jste nájemci nebo máte vlastní bydlení, tak můžete společně s občanským průkazem na úřadě rovnou podat obě žádosti – jak o příspěvek na bydlení, tak i žádost o doplatek na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Na tuto jednorázovou dávku pomoci v hmotné nouzi je ze zákona nárok v 6 případech. Je navíc určená i lidem, kteří například přišli o bydlení během ekologické katastrofy, při podvodních nebo při požáru.

mimoradna-okamzita-pomocŽádá se o ni na kontaktním místě Úřadu práce. Není ovšem nároková – každý jednotlivý případ schvalují úředníci zvlášť.

Vyplácejí ji jen tehdy, pokud není žádný jiný způsob řešení tíživé životní situace – žadatel tedy nemá žádné další peníze a nemůže zpeněžit žádný svůj majetek.

V žádosti uvedete stručný popis vaší současné situace, kvůli které o pomoc žádáte. Úředníci by měli příspěvek vyplatit okamžitě, není tedy potřeba na něj čekat do dalšího měsíce jako případě jiných sociálních dávek.

Peníze z mimořádné pomoci vám mohou vyplatit v hotovosti, na váš bankovní účet nebo poštovní složenkou. Jednou žádostí máte nárok na vyplacení jednoho příspěvku – v některých případech ale můžete žádat několikrát.

Vážná mimořádná událost

Pokud přijdete o bydlení během živelné pohromy, můžete získat jednorázově až patnáctinásobek životního minima jednotlivce – tedy 51 150 korun. Jak vysokou částku ale dostanete bude záviset na celkovém rozsahu škod.

Bude se přihlížet k vašim sociálním a majetkovým poměrům. Na tuto dávku pomoci v hmotné nouzi máte nárok, pokud vám bydlení zničí povodeň, pád stromu, výbuch zemního plynu nebo třeba vichřice.

Újma na zdraví

Tuto pomoc můžete čerpat, i pokud nejste ze zákonného pohledu v hmotné nouzi, ale nedostatek financí bezprostředně ohrožuje vaše zdraví – protože si nemůžete například dovolit základní potraviny.

Tato mimořádná okamžitá pomoc má dorovnat peníze do existenčního minima. Část této dávky může úřad vyplatit v poukázkách, jestliže existuje podezření, že za něj žadatel nakoupí alkohol nebo tabák.

Hrozí sociální vyloučení

hmotna-nouze-a-davkyPokud vám hrozí sociální vyloučení, stát vám může přispět až tisícikorunou. Dá se čerpat opakovaně, celkem ale vyplacená částka nesmí přesáhnout za rok čtyřnásobek životního minima jednotlivce, tedy 13 640 korun.

O tuto dávku v hmotné nouzi můžete žádat, pokud právě vycházíte z dětského domova, jste ohrožení trestnou činností (například domácím násilím) nebo jste bez přístřeší. Nejvíce jsou sociálním vyloučením také ohrožení čerstvě propuštění trestanci nebo lidé, kteří právě ukončili léčbu závislosti.

Nezbytné vybavení domácnosti

Úřad práce vám také díky této dávce hmotné nouze může proplatit náklady na pořízení nezbytného vybavení domácnosti. Součet takto vyplacených peněz ale nemůže přesáhnout desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy 34 100 korun.

Dávka mimořádné okamžité pomoci vám tedy může náležet v případech, kdy se vám rozbije lednička, pračka, vodovodní kohoutek, postel, nebo například dioptrické brýle. Stát vám tak může proplatit až celé náklady na opravu nebo pořízení nové věci.

Nezbytné náklady na vzdělání

davky-v-hmotne-nouzi

Stát vám může přiznat až desetinásobek životního minima jednotlivce (tedy 34 100 korun), pokud máte finanční potíže zaplatit opodstatněné nebo nezbytné náklady na vzdělávání. Jde sem ale zahrnout i náklady na návštěvu dětí z dětského domova v rodině nebo poradenskou pomoc.

Běžně mezi nezbytné náklady na vzdělání patří i náklady na dětský tábor, zájmové kroužky nebo třeba lyžařský výcvik. Úředníci ale přesnou částku vypočtou na základě konkrétních nákladů a vaší konkrétní situace.

Ztráta dokladů

Pokud nemáte za zaplacení správních poplatků za nový rodný list, občanský průkaz, potravinářský průkaz, výpis z rejstříku trestů nebo dalších dokladů, může vám s náklady pomoci stát. Zároveň vám v rámci této pomoci v hmotné nouzi může v nezbytném případě proplatit náklady na nocleh nebo jízdné.

Autor Petr Mladěnka

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Publikováno: 26. 4. 2018
(Aktualizováno: 9. 7. 2020)