WIKI

Co je to exekuce?

Exekuce je státem povolen způsob vymáhání dluhů. Stát jasně stanoví její pravidla a definuje postup vymáhání dluhů, jakož i práva a povinnosti všech zúčastněných. Exekuci může provádět výhradně exekutor, a to na základě rozhodnutí soudu.

Exekuce je donucení dlužníka zaplatit peníze věřiteli. Věřitel to většinou zkouší „po dobrém“ během nalézacího řízení, kdy máte možnost doplatit dluh dobrovolně.

Během tohoto procesu vznikne vykonatelný exekuční titul, a teprve na jeho základě jde pak podat návrh na samotné zahájení exekuce během vykonávacího řízení.

Exekuční titul znamená, že k zahájení exekuce musí mít exekutor podklady, které prokazují, že máte opravdu nesplacený dluh, a tedy že má nárok na jeho vymáhání.

Následná exekuce pak může proběhnout ve formě srážek ze mzdy, zablokování účtu, prodejem movitých i nemovitých věcí nebo zřízením zástavního práva k nemovitým věcem.

Kdo ji může nařídit?

Samotnou exekuci zřizuje okresní soud. Teprve na jejím základě si může případ převzít soudní exekutor, který patří pod Exekutorskou komoru České republiky.

Také ji může nařídit Finanční úřad nebo orgány státní správy. Vše musí probíhat v rámci zákona, a to podle exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 99/1963 Sb. soudního řádu.

Samotní soudní exekutoři nejsou vázáni na jedno místo. V praxi si může věřitel vybrat kteréhokoli exekutora, kterého bude chtít. K vám do Českých Budějovic tak může přijít rozhodnutí z Pardubic od dluhu vzniklého v Ostravě.

Podnikají jako fyzické osoby na základě zvláštního oprávnění. Nespadají sice pod stát, ale mají propůjčené kulaté razítko se státním znakem. Když exekutor získá možnost vést exekuci, zjistí si z věrohodných zdrojů, kdo za povinného platí sociální pojištění.

Tyto informace může získat od Úřadu práce, zdravotní pojišťovny nebo od české a okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud má povinný štěstí a pracuje, může vydat exekuční příkaz na mzdu, která pak přijde vždy konkrétnímu zaměstnavateli.

Spolu s příkazem vydá vyrozumění povinnému (dlužníkovi), zaměstnavateli i oprávněnému (věřiteli). Zaměstnavatel pak musí srážet mzdu až do doby, než je zaplacený celý dluh, nebo od exekutora dostane písemné vyrozumění o konci exekuce.

Exekuce na plat

Exekuce na plat, tedy exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy, je dost citelný zásah do osobního i rodinného života člověka. Jde o strhávání určité částky ze mzdy na uhrazení dluhů.

Máte tak právo získat pouze část své mzdy. Rozhodně to neznamená, že byste neměli nárok na žádnou.

Váš zaměstnavatel vám musí začít strhávat pohledávku ze mzdy, a to přesně ve chvíli, kdy si převezme exekuční příkaz. Srážky se mzdy se vypočítávají z čistého platu. U běžných exekucí pak tvoří její třetinu a u přednostních pohledávek dvě třetiny čisté mzdy.

Jak se vypočítává srážená částka?

Postupuje se podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu.

 1. Určí se čistá mzda zaměstnance.

 2. Od ní se odpočítá nezabavitelná částka – životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Základní nezabavitelná částka pro rok 2022 je 9 416,25  korun.

 3. Vzniklá částka se vydělí třemi. Právě tuto část platu vám musí zaměstnavatel strhávat.

V případě přednostní exekuce jde o dvě třetiny této částky. Mezi přednostní pohledávky patří nejčastěji výživné na dítě, dlužná částka na daních a náhrady škody za ublížení na zdraví. Všechny typy pohledávek jsou vyjmenované v soudním řádu, tyto jsou ovšem nejrozšířenější.

Přednostní exekuce

Exekuce jako taková se ze zákonu musí řídit určitými pravidly. Co se týče exekučních srážek ze mzdy se pak rozlišují dva typy pohledávek.

Jedná se o přednostní pohledávky nebo nepřednostní pohledávky. Jak už název napovídá, ty přednostní pohledávky mají přednost.

Přednostní pohledávky jsou například:

 • Pohledávky výživného
 • Pohledávky náhrady újmy
 • Pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • A podobně

Zablokovaný účet

Často se stává, že vám zaměstnavatel dá vědět o srážkách ze mzdy. Tak si chcete alespoň ze svého účtu vybrat zbývající část výplaty a zjistíte, že účet máte zablokovaný.

Exekutor vám v tomto případě nesebral celou mzdu. Jen poslal dva platební rozkazy současně, a to exekuční příkaz na mzdu a zárověň exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu. Vaše konto je tak zablokované do výše částky v příkazu.

Na zablokované peníze na vašem účtu už nemáte žádný nárok, protože půjdou na zaplacení dluhu. Jenže účet je psaný na vaše jméno, a tak se všechny příchozí peníze považují za váš majetek. Jakékoliv další příchozí peníze tak stále patří věřiteli, a tedy i finance cizích osob i vašich příbuzných.

Jediný, kdo může váš účet odblokovat, je ze zákona jen právě exekutor. Z tohoto důvodů je tedy úplně zbytečné být na exekutora sprostý, nespolupracovat, nebo mu vyhrožovat. Tam, kde by se normálně dalo domluvit, tak exekutor nemá žádný důvod vám pomoci a účet nechá zablokovaný.

S penězi nad zablokovanou částku můžete volně disponovat. Ne všichni úředníci v bankách jsou ale dostatečně proškolení, a tak vám mohou tvrdit opak, i přesto, že jste v právu vy.

Dokud je tedy čas, je dobrý nápad se domluvit, aby tyto dva exekuční příkazy neproběhly současně. Případně se dohodnout s vaším zaměstnavatelem o výplatě v hotovosti.

Jaká jsou vaše práva, aneb co exekutor nesmí zabavit:

Exekutor nesmí zabavit věci nepodléhající exekuci. Slovně jsou tyto věci definovány jako A) Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb sebe a své rodiny. B) Věci, jejichž prodej by v rozporu s morálními pravidly.

Konkrétně se jedná o následující:

 • Postel
 • Stůl
 • Židle
 • Kuchyňská linka
 • Kuchyňské nářadí a nádobí
 • Lednička
 • Sporák
 • Vařič
 • Pračka
 • Vytápěcí těleso
 • Palivo
 • Ložní prádlo

To vše samozřejmě pouze v případě, že jejich cena nepřesahuje běžnou cenu vybavení.

Exekutor nově také nesmí zabavit:

 • Studijní a náboženskou literaturu
 • Zdravotnické potřeby, které dlužník bezprostředně potřebuje
 • Dětské hračky
 • Snubní prsten
 • Písemnosti či fotografie osobní povahy
 • Hotovost do dvojnásobku životního minima
 • Domácí mazlíčci

Exekutor dále nesmí v rámci exekuce nuceně zpeněžovat nemovitou věc v případě, že je vymáhaná částka nižší 30.000 Kč. Toto pravidlo se vztahuje pouze na nemovitosti, ve kterým má dlužník trvalý pobyt.

Nemovitost je možné v rámci exekuce zpeněžit pouze tehdy, jedná-li se o pohledávky na výživném či náhradě újmy na zdraví nebo škodu způsobenou úmyslnými trestnými činy.

Jak probíhá exekuce?

Krok 1

Exekuce začíná tzv. nalézací řízení – V případě, že věřitel chce podat exekuci na dlužníka, potřebuje rozhodnutí soudu z nalézacího řízení. V něm soud rozhodne, zdali je dluh oprávněný a může být dále vymáhán ve vykonávacím řízení.

Jinými slovy soud pravomocně přiznává existenci pohledávky. Výsledkem nalézacího řízení je poté vykonatelný exekuční titul viz výše.

Krok 2

Dobrovolné uhrazení dlužné částky – Jakmile soud rozhodne v rámci nalézacího rozhodnutí, dá dlužníkovi určitou lhůtu (zpravidla 30 dní) na to, aby uhradil celou dlužnou částku věřitele společně s náklady nalézacího řízení. V opačném případě následuje exekuce.

Krok 3

Vykonávací řízení – V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou ukládá rozhodnutí soudu v návaznosti na nalézací řízení, dojde k prosazení povinnosti pomocí donucovacích prostředků.

Tím je v našem případě exekuce. Rozhodnutí může být v ČR vykonáno dvěma způsoby:

 • Soudem samotným
 • Soudními exekutory dle exekučního řádu (nejčastější způsob v ČR)
Krok 4

Exekuční řízení – Exekuční řízení se zahajuje na návrh, který musí podat věřitel buď exekutorovi nebo k exekučnímu soudu. O exekučním řízení poté musí soud rozhodnout do 15 dnů.

Krok 5

Zahájení exekuce – Exekuční soud pověří exekutora provedením exekuce. Proti tomuto rozhodnutí již není ze strany dlužníka odvolání.

Exekutor má povinnost zaslat dlužníkovi do vlastních rukou vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

V této chvíli již dlužník nesmí nakládat se svým majetkem a má 30 dní na to, aby uhradil částku požadovanou věřitelem včetně nákladů exekuce a dluh tak zanikne. V opačném případě exekutor exekuci

Jak se vyhnout exekuci na plat?

Pokud vám přišel exekuční výměr, máte ještě čas zavolat přímo na exekutorský úřad a domluvit se. Pošlou vám vyrozumění o dlužné částce a pár dní po uhrazení dluhu celý proces skončí. Pravděpodobně v tuto chvíli nebudete mít dostatek peněz a tak se nabízí možnost vzít si půjčku bez registrů.

Doplatíte exekuci a vše se alespoň na čas vrátí do starých kolejí. Půjčkou si kupujete více času, ale neřešíte situaci, jelikož brzy naběhnout splátky za půjčku. To je velmi ošemetná situace, která vám může snadno přerůst přes hlavu.

Získaný čas tak využijte na vyřešení celé situace. Utáhněte si opasek, najděte si další příjem, pravidelně s věřiteli komunikujte, postavte se situaci čelem. To je jediný recept, jak se z podobné situace dostat.

Centrální evidence exekucí

Pokud se chcete podívat, jestli proti vám není zahájené exekuční řízení, můžete se podívat do CEE. Tento veřejný seznam vede Exekutorská komora České republiky. Zapisuje zde údaje o zahájení a vedení exekucí a dalších pravomocných rozhodnutí soudních exekutorů.

Nezobrazí se v něm sice údaje o výkonech vedených státní správou, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami, ale ve zbylých případech dokážete zachytit probíhající řízení. Pak máte čas se na něj připravit, nebo mu rovnou zabránit. Po skončení řízení jsou údaje z tohoto registru po 15 dnech vymazány.

Sice jsou všechny informace veřejně přístupné, ale ze zákona je nahlížení do tohoto seznamu zpoplatněné. Platí se 30 korun za každý odeslaný požadavek. Takže, pokud tedy vyhledáte jedno rodné číslo a podíváte se na detaily dvou probíhajících spisový značek, zaplatíte 90 korun.

Exekuce nejsou nikdy příjemné. Dá se na ně připravit když je zachytíte včas, a v případě čerstvě probíhajícího rozhodnutí je máte ještě možnost doplatit relativně levně (mohou vám pomoci příbuzní, nebo si vezmete půjčku bez registru).

Vyhnete se tak dlouhým měsícům se sníženým platem nebo zablokovaným účtem. Ve vaší cestě vám mohou pomoci i některé naše další články o osobních financích, například jak se zbavit dluhů, jak zlepšit svoji finanční gramotnost, osobní bankrot nebo jak zjistit dluhy a exekuce.

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon66 přečtení
Naposledy aktualizováno: 1. 8. 2022

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.