ztráta pasu

Ztráta dokladů v zahraničí 

  • 26. 9. 2019
  • 5 minut čtení
  • 362 přečtení

Ztráta cestovního pasu nebo občanského průkazu je mrzutá. Komplikace navíc nastává, pokud k této situaci dojde v zahraničí. Pak je lepší vědět, jak postupovat, ať situaci nezkomplikujete ještě více.

Je asi zbytečné se bavit, jak jste o cestovní doklad přišli. Jestli je to ztráta nebo krádež, prostě jste v zahraničí a nemáte u sebe průkaz totožnosti, takže se nemůžete identifikovat u zahraničních orgánů. To je vcelku veliký problém, protože cestovní doklad jste použili při vjezdu do dané země a budete jej potřebovat i při opouštění této země.

Dovolte mi ještě doplnit, že se bavíme o situaci, kdy jste v nějaké vzdálené cizině a ne na výletu pár kilometrů za hranicemi České republiky.

Víte jak při ztrátě pasu v zahraničí postupovat?

Pokud ne, následují řádky jsou určené právě pro Vás. Inspiraci jsme čerpali ze stránek ministerstva zahraničí, které uvádí pokyny jak postupovat při ztrátě cestovních dokladů v zahraničí a je jedno, zda jde o cestovní pas nebo občanský průkaz. Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu se žádá o vydání nového cestovního dokladu.

Oprávněn jednat ve věci vydání náhradního cestovního dokladu je občan starší 15 let – do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce přímo na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou).

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

Kdo může doklad převzít?

Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonného zástupce. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále též „ZÚ ČR“).

V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

Občan České republiky může na ZÚ ČR podat žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji činí 120 dnů je-li žádost podána na ZÚ ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace?

Obraťte se na ZÚ ČR se žádostí o informaci. Podle konkrétní situace a stupně naléhavosti potřeby cestovního dokladu podáte buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo žádost o vydání cestovního pasu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:

předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR. Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky.

Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originál formuláře žádosti o vydání cestovního průkazu obdrží žadatel na ZÚ ČR.

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na ZÚ ČR:

A)občané starší 15 let – 1 200 Kč,

B)občané mladší 15 let – 400 Kč.

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce. V případě, že o to poplatník požádá, přijme ZÚ ČR úhradu poplatků v české měně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, se dopouštíte přestupků. Skutkové podstaty přestupků upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč; za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Pro úplnost jsme pro Vás připravili i seznam nejčastějších dotazů a odpovědí, abychom Vám ušetřili Váš čas.

Může ZÚ ČR vystavit cestovní doklad na počkání?

Cestovní pasy ZÚ ČR nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným úřadům do České republiky.

V krátké době může ZÚ ČR vydat cestovní průkaz, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech a při splnění podmínek stanovených zákonem zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do České republiky.

Kam se s žádostí obrátit?

S žádostí o pomoc při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí se můžete obrátit na:

  • konzulární pracoviště ZÚ ČR,
  • Ministerstvo vnitra ČR nebo
  • Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jak se vyhnout ztrátě/ odcizení cestovního dokladu?

ztráta dokladů v zahraničí

Pokud to situace dovoluje, nenoste cestovní doklad vůbec s sebou a nechte jej uzamčený v hotelovém sejfu, případně na jiném bezpečném místě. Mějte s sebou kopie Vašeho cestovního dokladu, který noste s sebou a na požádání předkládejte. Ve většině případů se obejdete pouze s kopii dokladu. V zemích s vyšší mírou kriminality nenoste pas a peněženku na jednom místě. Zatímco peněženka bývá častým cílem zlodějů, cestovní doklad nemá pro zloděje až tak velkou cenu.

Na letištích jsou k dostání taštičky, které lze přidělat na tělo a nosit pod oblečením, aniž by působili nápadně. Navíc se přidělávají na citlivější partie těla ( do podpaží, na břicho), kde je větší šance, že dotyk cizí osoby ucítíte. To je ideální místo, kam uložit důležité doklady, pokud jste zrovna na cestách.

S ohledem na pokyny Ministerstva zahraničí je také rozumné obstarat si již v Čechách 2 kopie pasových fotografií.

Pokud se rozhodnete cestovat, přejeme Vám za tým FINANCER šťastnou cestu a nezapomeňte na kvalitní pojištění. Přehled pojišťovacích produktů naleznete i na našich stránkách.

Autor Petr Mladěnka

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
362 přečtení
Aktualizováno: 7. 6. 2020

Prohlédněte si naše témata