Vabatahtlik ravikindlustus - kellele ja millal?

Ehkki enamikel meist on riiklik ravikindlustus Haigekassa poolt, on võimalik endale soetada ka vabatahtlik ravikindlustus, mis katab muud ootamatud ravikulud – ka sellised, mida Haigekassa ei pruugi hüvitada. Loe siit põgusat ülevaadet vabatahtliku ravikindlustuse kohta.

Vaata kõiki kindlustusliike

Vabatahtlik ravikindlustus vs riiklik ravikindlustus

Eestis kehtib üldine solidaarne ravikindlustussüsteem, mis tähendab, et kõigil Eesti ravikindlustatud kodanikel ehk inimestel, kellel on õigus ravikindlustusele, on õigus ühesuguse tasemega kvaliteetsele tervishoiuteenusele, olenemata sellest, kas nad tasuvad ravikindlustusmaksu või mitte. Ravikulud tasub haigekassa.

Riiklik ravikindlustus ei kehti aga kõigile. Ravikindlustuse õigus on igal Eestis alaliselt elaval isikul, kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksu summa eest kompenseeritakse raviteenuseid ka neile, kes ise kindlustusmakseid parasjagu ei tee – näiteks töötud, pensionärid või lapsed – seega sotsiaalmaksu summad moodustavad Haigekassa suuruse. Lisaks sotsiaalmaksu tasuvatele inimestele on ravikulude katmine tagatud näiteks õpilastele, ajateenijatele, rasedatele, töötutele, pensionäridele ja ülalpeetavatele abikaasadele.

Riiklik ravikindlustus ei kata aga sugugi kõiki ravikulusid ning seega võib sattuda olukorda, kus õnnetuse või haiguse tagajärjel tuleb tasuda haigla päevarahasid ja palju muid ootamatuid ravikulusid. Haigekassa peamine hüvitisliik on haigushüvitis, mida tasutakse aja eest, mil isik oli haiguse tõttu võimetu tööle minema.

Kui isikul ei ole riiklikku ravikindlustust või on soov hankida ravikindlustus, mis kataks rohkem ravikulusid ja kaitseks ootamatuste eest, oleks mõistlik sõlmida vabatahtlik ravikindlustus kindlustusseltsis. Vabatahtlik ravikindlustus on küll valikus ka Haigekassal, kuid tegemist ei ole mitte lisaboonusega, vaid lihtsalt võimalusega saada teistega võrdne kindlustuskate siis, kui parasjagu ei kehti riiklik solidaarne ravikindlustus.

Vabatahtliku ravikindlustuse eelised ja kaetavad ravikulud

Üks peamiseid põhjuseid vabatahtliku ravikindlustuse eelistamiseks on lühemad ootejärjekorrad. Selline ravikindlustus võimaldab saada arsti vastuvõtule juba 5 päeva jooksul, erinevalt tavalisest paari kuu pikkusest ooteajast. Samuti on võimalik pääseda eriarsti vastuvõtule ilma perearsti saatekirjata, mis muudab toimetamise tunduvalt mugavamaks.

Hetkel pakub Eestis ravikindlustust üksnes Ergo kindlustusselts, kuid see-eest on valikus mitmed boonused ning ka erinevad arstid ja kliinikud üle Eesti, kes on kindlustusseltsi ravikindlustuse partnerid ja võtavad seega seltsis ravikindlustatud isikuid eelisjärjekorras vastu. Lisaks kehtib kindlustus kõikides Balti riikides, mis annab lisakindlust juhul, kui peaksid tihti reisima Eesti, Läti ja Leedu vahel.

Vabatahtlik ravikindlustus võib katta näiteks järgnevaid ravikulusid:

Vabatahtliku ravikindlustuse sõlmimise tingimused, kindlustuse hind ja hüvitamise kord

Ravikindlustust saab sõlmida küll iga inimene, kellel on soov täiendada riiklikku ravikindlustust või kellel ei ole kehtivat solidaarset ravikindlustust, kuid silmas tuleks pidada, et kindlustuslepingut saab sõlmida üksnes isikule, kes on 3-55 aastat vana ning kellel ei ole juba mõnda kroonilist haigust, mis võiks kuidagi mõjutada kindlustusjuhtumite tekkimist. See tähendab, et mõne olemasoleva kroonilise haiguse korral on võimalik, et kindlustusselts võib keelduda lepingu sõlmimisest.

Ravikindlustuse makse suurus sõltub eelkõige kindlustatava vanusest, terviseseisundist, hobidest, töökohast, piirkonnast ning ka valitud paketist. Lihtsustatult võib öelda, et näiteks on kindlustusmakse tunduvalt soodsam 25-aastasele naisele, kes töötab kontoris, kui 40-aastasele mehele, kes töötab ehitusel. Mida ohtlikumad hobid või töö, seda kallim on kindlustusmakse, kuna kindlustatav kuulub kõrgemasse riskigruppi. Madalam kindlustusmakse võib olla aastas ka vaid 260€. (Näiteks: Ergo ravikindlustuse kalkulaatori näidismakse kalkulatsiooni kohaselt oleks ravikindlustuse aastane makse 1970. aastal sündinud isikule 454.85€, samas kui 1995. aastal sündinud isiku ravikindlustus oleks vaid 259.05€). 

Valida on võimalik ka ravikindlustuse piirkonda: Eesti, Euroopa, maailm või maailm + USA. Kuna ravikulud on erinevates piirkondades erinevad, erineb ka kindlustusmakse üsna kardinaalselt erinevate piirkondade kohal – USA-s pole riiklikku ravisüsteemi, mistõttu on sealne ravi kallim ja seega ka kindlustusmakse kõrgem valides selle piirkonna.

Erinevate kindlustuspakettide hind ei ole tunduvalt erinev ning peamine erinevus seisneb ravikulude katete suuruses – näiteks võib madalama kindlustuspaketi puhul olla kriitiliste haiguste hüvituskulu 6000 eurot, kõrgema paketi korral aga 7000 eurot. Kuna kuumaksete hinnavahe ei ole aga väga drastiline, oleks alati pigem mõistlik võtta kõrgem pakett, mis tagab maksimaalse kaitse, kuna 1000 eurot võib kriitilise olukorra puhul olla väga suur erinevus ning muuta nii mõndagi.

Ravi saamine

Ravi saamiseks tuleb pöörduda arsti juurde nii kiiresti kui võimalik – vabatahtliku ravikindlustuse korral on kindlustatul õigus pöörduda kindlustusseltsi lepingupartneri poole arstiabi saamiseks ning sellisel korral on võimalik saada ravi eelisjärjekorras. Enne haiglaravi alustamist tuleks aga anda kindlustusseltsile sellest kindlasti teada ning saata kas raviarsti suunamiskiri ja ambulatoorne kaart või haigusloo väljavõte.

Haiglaravi hüvitamise korral väljastab kindlustusselts garantiikirja ja tasub vajalikud ravikulud otse asutusele. Teiste raviliikide korral tasub kindlustatav ise ravikulud ja esitab seejärel kindlustusseltsile kviitungid – peale seda maksab kindlustusselts kindlustatavale ravikulud kinni vastavalt lepingus sätestatud määrale.

Isegi noorena tasuks mõelda lisanduva ravikindlustuse sõlmimisele, kuna Haigekassa ei saa tasuda mitmeid erinevaid ravikulusid, seejuures haiglakulusid ja visiiditasusid. Ravikindlustus tuleks sõlmida kahtlemata niivõrd vara kui võimalik kuna õnnetus ei hüüa tulles ning isegi, kui tervis on korras, ei tea kunagi, millal võib olla vajadus eriarsti visiidile minemiseks või muudeks ravitoiminguteks. Paarkümmend eurot kuus lisakuluna on üsna väike hind kindlustustunde eest, mis on tagatud vabatahtliku ravikindlustusega.

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis

Edenda oma rahalist olukorda

Saa kasulikke nippe ja trikke, kuidas oma rahalist olukorda parandada - hoia alati silma peal rahateemadel!.