WIKI

Eraisiku pankrot: kellele ja millal on pankrot hea lahendus?

 • Eraisiku pankrot on kohtulikult väljakuulutatud maksejõuetus, mis tähendab, et kohtupoolse otsuse alusel ei ole võlgnik enam võimeline oma võlgnevusi tasuma.
 • Eraisiku pankroti algatamiseks tuleb esitada pankrotiavaldus kohtule.
 • Pankroti väljakuulutamisel saab sinu varast pankrotivara ning sul pole enam selle vara suhtes õiguseid – õigus on võlausaldajatel.
 • Pankrotilahendus ei ole võimalus neile, kellel pole üldse vara, sest pankrotimenetluse kulud tuleb samuti katta. Pankrotimenetluse kulu võib olla vahemikus 400-2000 eurot.

Mida tähendab eraisiku pankrot?

Eraisiku pankrot (ehk füüsilise isiku pankrot) tähendab olukorda, kus kohus tunnistab võlgniku maksejõuetuks.

Maksejõuetus tähendab seda, et kohtu hinnangul ei ole isik võimeline oma võlgnevusi tasuma ning on tõenäoline, et selline olukord ei ole ajutine ega lahene lähitulevikus.

Paljud inimesed, kes on kiirlaenudega hätta sattunud, arvavad, et eraisiku pankrot võib olla hea lahendus nende murele.

Pankroti väljakuulutamise esimene samm on pankrotimenetlus, mille käigus rahuldatakse kohustused/võlad võlgniku vara arvelt ning sisuliselt vabaneb võlgnik kohustustest sel viisil.

Pankrotiavalduse võib esitada nii isik ise enda eest, kuid selle võib esitada ka võlausaldaja (nt laenufirma), kes soovib võlgnevuse kätte saada.

Kellele sobib eraisiku pankrot?

Eraisiku pankrot ei ole päris nii lilleline nagu võid ette kujutada.

Pankrotimenetlus ei ole viis võlgnevuste eest põgenemiseks ning enamasti ei saa nö keskmine kiirlaenuvõlgnik pankroti peale üldse mõelda.

Elu ei käi nii, et võid võtta mitmeid laenukohustusi, ei suuda neid ära maksta ning võid lihtsalt esitada pankrotiavalduse, et “vabaneda” kohustustest. Reaalsuses on pankrotimenetlus tunduvalt keerulisem ja spetsiifilisem ning ei sobi kohe kindlasti iga võlaprobleemi korral.

Isegi, kui eraisiku pankrot välja kuulutatakse, ei tähenda see, et oled automaatselt kõigest vaba ning ei pea enam kunagi kohustustele mõtlema. Selgitame allpool täpsemalt, mis eraisiku pankroti väljakuulutamise järgselt tegelikult toimuma hakkab.

Eraisiku pankrot võib olla eelkõige mõistlik järgnevates olukordades:

 • võlgnevuste suurus on tõepoolest kolossaalselt suur (ja see ei tähenda paari tuhande euro suurust võlgnevust);

 • ainus vara on näiteks kinnisvara, mis on juba hüpoteegiga koormatud, st pole rohkem vara, mida realiseerida;

 • pole lootust järgnevate aastate jooksul kuidagi teist lahendust leida – ehk ei ole ka võlausaldajad nõus sõlmima kokkuleppeid maksegraafikuks ning tööturu seis on kehv või pole näiteks tervise tõttu võimalik tööd saada;

 • üldiselt on eraisiku pankrot osutunud lahenduseks inimeste korral, kes on tõsistes probleemides, nagu näiteks pensionärid, puuetega inimesed, üksikvanemad suurperedes jne.

Inimene, kes on täiesti teovõimeline, st võimeline tööl käima, teenima raha ja on piisavalt võimekas, et oma elujärge tegelikult edendada, ei pruugi pankrotti saavutada, sest kohus võib lihtsalt otsustada: see isik ei ole maksejõuetu, vähemalt mitte pikas perspektiivis.

Rõhutame veel kord: eraisiku pankrot ei ole viis, kuidas võlgnevustest kõrvale hiilida.

Eraisiku pankroti tagajärjed

Enne, kui selgitame, kuidas pankrotimenetlus välja näeb, on oluline selgeks teha, milline oleks teoreetiliselt sinu elu siis, kui oled pankroti ette võtnud.

Ei tasu arvata, et pankrotiavalduse järgselt kuulutab kohus sind maksejõuetuks ning voila – võlad pole enam sinu mure.

  Pankroti korral:

 • jääd ilma oma varast (seejuures riskid ka väärtuslikuma vallasvara kaotamisega, olenevalt oma võlgnevuste suurusest);

 • kogu rahalist olukorda kontrollitakse väga põhjalikult isegi järgnevatel aastatel, kontrollimaks, et võlgnik poleks varasid kõrvale pannud või kuidagi varjanud midagi;

 • järgnevaks paariks aastaks võidakse kehtestada ärikeeld;

 • elatusmiinimumist rohkem teenitud raha tuleb loovutada võlausaldajatele seni, kuni võlgnevused on kaetud, seega tuleb kogu aeg elada kasinalt.

Pankroti väljakuulutamisel peatuvad küll viivised ja intressid, kuid see ei tähenda, et võlgnikul pole enam ühtegi kohustust.

Nimelt, sa oled kohustatud tegelema tulutoova tegevusega või sellist tegevust otsima. Teisisõnu, sa pead käima tööl ja teenima tulu.

Muuhulgas oled sa kohustatud ka pingutama: kohus võib leida, et “mõistlik tulutoov tegevus” ei ole lihtsalt jääda suvalisele töökohale miinimumpalga peale, kui sinu võimekus on piisav selleks, et teha tööd kõrgema töötasu eest. Samas aga tuleb menetluse kestel igal juhul vastu võtta mistahes töö, mis garanteerib, et saad võimaliku suurima sissetuleku.

See kõik võib kõlada keeruliselt, kuid lihtsustatult saab öelda ühte: võlgnik on kohustatud käima tööl ja teenima tulu.

Pankrotimenetlus ei tähenda seda, et saad võlgadest vabaks ning võid kodus lulli lüüa, kui sul on tegelikult igasugune võimekus käia tööl ning oma elu parandada.

Kogu olukorra eesmärk on üks: võlgnik käib tööl ja teenib raha, et tasapisi võlgnevusi vähendada ja need pikas perspektiivis ära tasuda.

See ei pruugi tunduda suure asjana, kui pead niigi juba tasuma võlgnevusi, kuid tegelikult on sellel üks oluline konks: kui sul on kohtulik kompromiss sõlmitud võlgnevuste tasumiseks, ei saa võlausaldajad hakata summasid muul moel sisse nõudma ning samuti ei kasva viivised.

Seepärast võibki eraisiku pankroti väljakuulutamine olla kasulik lahendus, sest see võib mõnes mõttes aidata võlgnevusi stabiilsemalt tasuda.

Pankrotivara

Kui eraisiku pankrot kuulutatakse välja, muutub sinu kui võlgniku vara pankrotivaraks. See tähendab, et sa kaotad oma õigused selle vara suhtes ning see vara müüakse maha selleks, et katta saadud rahasumma eest sinu võlgnevused.

Eraisiku pankrot ilma varata võib tähendada seda, et menetlus lõpetatakse raugemisega, juhul, kui võlgnikul pole piisavalt varasid selleks, et katta menetluskulud.

Esmajärgus vaadeldaksegi seda, kas pankrotivarast piisaks pankrotimenetluse kulude katmiseks. Kui see ei ole võimalik, lõppeb menetlus raugemisega.

Kui võlgnikul on aga mingil määral vara, siis läheb see kasutusse selleks, et hakata võlgnevusi katma. Näiteks, kui võlgniku nimel on maja, pannakse see müüki ning müügitulu arvelt kaetakse kohustusi.

Millal võib võlausaldaja esitada pankrotiavalduse sinu vastu?

Nagu mainitud, siis pankrotiavalduse saab esitada kas võlgnik ise (ehk sina ise) või võlausaldaja, kes tahab oma raha kätte saada. Võlausaldaja võib leida, et kui võlga pole olnud võimalik muul viisil kätte saada, on pankrotimenetlus parim viis oma raha kättesaamiseks.

Pankrotiavalduse esitamisel peab võlausaldaja (näiteks laenufirma) tõestama, et olemas on nõue võlgniku vastu ning võlgnik on maksejõuetu. Sealhulgas tuginetakse ühele järgnevatest punktidest:

 • võlgnikku on hoiatatud pankrotiavalduse esitamise eest ning võlgnik ei ole seejärel täitnud kohustust kümne päeva jooksul;

 • täitemenetluses on ilmnenud, et võlgnikul ei ole piisavalt vara kohustuste katmiseks;

 • võlgnik peidab või raiskab oma vara ning on oma juhtimisvigade tõttu muutunud maksejõuetuks;

 • võlgnik on teatanud võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei ole suuteline täitma oma kohustusi;

 • võlgnik on riigist lahkunud või varjab end selleks, et hoiduda kohustustega tegelemisest.

Mitu võlausaldajat võib teha pankrotiavalduse ühe inimese vastu, kuid sellisel juhul koondatakse need kokku üheks pankrotimenetluseks.

Kuidas taotleda eraisiku pankrotti?

Eraisiku pankroti taotlemiseks tuleb esitada maakohtule pankrotiavaldus.

Avalduses tuleb tõestada oma maksejõuetust, selgitades selle põhjuseid, oma rahalist seisukorda ja võlgnevuste nimekirja. Lisaks tuleb märkida kõik endale kuuluvad varad ning tasuda 10-eurone riigilõiv avalduse esitamiseks.

  Pankrotiavalduse ülesehitus:

 1. Kohtu nimi, kellele avaldus esitatakse (asukohajärgne maakohus);

 2. Avalduse esitaja andmed (nimi, isikukood, aadress, kontaktinfo) ja kuupäev;

 3. Lühike kokkuvõte olukorrast ning viide sellele, et täpsed andmed on esitatud lisades. Selle kokkuvõtte lõppu võib näiteks kirjutada: “Olen muutunud maksejõuetuks ja ei suuda oma kohustusi tavapäraselt täita ka pikema ajaperioodi jooksul. Palun algatada minu suhtes eraisiku pankroti menetlus, kuulutada välja minu maksejõuetus ja algatada kohustustest vabastamise menetlus.” Selle lõppu tuleks lisada oma nimi ning allkiri.

 4. Seejärel tuleks viidata lisadele, mida on kokku 4: 1) avaldus kohustustest vabastamiseks, 2) selgitus maksejõuetuse põhjuste kohta, 3) varade ja kohustuste nimekiri ning 4) maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

 5. Pärast lisade nimekirja tulevadki eelpool mainitud lisad. Kohustuste nimekirja tuleb märkida võlausaldaja nimi, aadress, registrikood ja andmed nõude kohta ning samuti tuleb üles märkida ausalt oma varad: igakuine sissetulek, toetused, kinnis- või vallasvara jms. Varade aus nimetamine on ülimalt oluline, kuna varade alusel kaetakse kohustused.

Seejärel vaadatakse avaldus üle ja otsustatakse, kas võtta see menetlusse.

Vastavalt pankrotiseadusele ei võeta avaldus menetlusse, kui ei ole suudetud tõestada maksevõimetust või ei ole selgunud, et võlausaldajal on nõue võlgniku vastu. 

Kui avaldus võetakse menetlusse, otsustakse 10 päeva jooksul ajutise halduri nimetamine.

Mida teeb ajutine pankrotihaldur?

Ajutise pankrotihalduri peamine ülesanne on selgitada välja võlgniku vara ning teha kindlaks, kas see katab pankrotimenetluse kulud.

Juhul, kui varasid ei ole piisavalt palju, et katta menetluse kulud, lõppeb menetlus raugemisega ehk menetlus lõpetatakse varade puudumise tõttu.

Ajutine pankrotihaldur on sisuliselt võlgniku esindaja ning tal on õigus saada võlgnikult vajalikke dokumente vara ja kohustuste kohta ning isegi viibida võlgniku eluruumides.

Oma ülesannete täitmise eest on ajutisel pankrotihalduril õigus saada tasu, mille suuruse määrab kohus. 

Halduri tasu alam- ja ülemmäär sõltub pankrotivara suurusest ning seda arvestatakse protsentides. Näiteks on kuni 6400-eurose pankrotivara korral halduri tasu alammäär 24% ehk 1932 eurot.

Täpne halduri tasude kalkulatsioon on välja toodud Pankrotiseaduses (§ 65-1).

Pankrotimenetluse juures tuleb ka meeles pidada, et juhul, kui varadest ei piisa ning menetlus lõppeb raugemisega, peab võlgnik tasuma halduri tasu.

Pankroti väljakuulutamine

Kui kohus leiab, et võlgnik on maksevõimetu, kuulutatakse välja pankrot. Sellega algab pankrotimenetlus – määratakse pankrotihaldur ning lepitakse kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek.

Pankrotiteade avaldatakse Ametlikes Teadaannetes.

Pankrot võidakse jätta välja kuulutamata ning avaldus võib lõppeda raugemisega, kui menetluskulusid pole võimalik katta.

See tähendab, et isegi, kui sa oled maksejõuetu, ei kuulutata pankrotti välja, sest sul pole piisavalt vara menetluskulude katteks (ning pole ka võimalik vara kuskilt tagasi võita või nõuda).

Eraisiku pankroti alternatiivid

Pea meeles, et eraisiku pankrot ei ole viis põgeneda oma võlgade eest. See ei ole otsus, mida võtta kergekäeliselt või mida kohelda kui suvalist kohtuprotsessi, millega pesta oma maine puhtaks. Esmajärjekorras pead siiski oma võlgadega tegelema ning otsima iga võimalust probleemi lahendamiseks.

Võlaprobleemide küüsis olles võid kaotada ratsionaalse mõtlemise ning arvata, et eraisiku pankrot on ainus lahendus, isegi, kui sul on tegelikult mitmeid väljapääse.

Siin on mõned näpunäited alternatiividest, mida tasub kaaluda enne pankrotiavalduse tegemist.

#1

Vaata oma rahaasjad üle

Kui võlausaldajad muudkui koputavad uksele, võib olukord kasvada nii üle pea, et sa kaotad igasuguse taju probleemi olemuse üle. Niiviisi võid arvata, et võlg on suurem kui tegelikult.

Kontrolli kõigepealt oma võlad üle, tee korralik eelarve ning planeeri oma rahaasju. Teinekord võid niimoodi avastada, et saad võlad tegelikult tublisti tasutud. Pea meeles, et isegi, kui maksad võlgnevusi tasapisi väikeste summade haaval, on kõige olulisem võlgade tegelemine!

#2

Räägi võlausaldajatega

Ehk suudate leida kuldse kesktee maksegraafiku sõlmimiseks? Üks osa pankrotimenetlusest on niikuinii kompromissi tegemine ja oma tööga teenitud tulu eest võlgnevuste tasumine, seega tasub võlausaldajale selgitada väga täpselt oma rahalist olukorda ning teha selgeks, et sul on võimalik iga kuu vaid teatud summa ulatuses makseid teha.

Kui sa näitad üles initsiatiivi probleemiga aktiivselt tegeleda, on see hea märk ka võlausaldaja jaoks.

#3

Kaalu hüpoteeklaene

Kui sul on kinnisvara, mis ei ole juba hüpoteegiga koormatud, võid kaaluda hüpoteeklaenu võtmist. See variant sobib siis, kui sul on ka stabiilne sissetulek, mis võimaldab laenumakseid tasuda.

Saadud laenusumma eest saad aga kõik oma kohustused tasuda – ehk laenud refinantseerida.

#4

Küsi abi perelt ja sõpradelt

Arusaadavalt on väga raske küsida sõpradelt või sugulastelt abi, ent enne pankrotimenetluse algatamist võiksid siiski pöörduda lähedaste poole.

Kui neil on võimalik sulle tuge pakkuda on see tunduvalt parem variant, kui võtta ette kohtumenetlus ja riskida oma vara kaotamisega.

#5

Pöördu võlanõustaja poole

Professionaalsed võlanõustajad aitavad teha selgeks, kuidas sa saaksid võlgnevustega tegeleda ning milliseid väljapääse on olemas. Üheskoos võlanõustajaga võib avastada, et probleemi lahendamine ei olegi nii keeruline kui tundus.

Igal juhul ei tasuks oma mures üksi olla – otsi lähedastelt abi. Jagatud mure on pool muret, seega enne rutaka otsuse tegemist kaalu kõikvõimalikke muid variante, sest eraisiku pankroti väljakuulutamine peaks olema lahenduste nimekirjas viimane.

Financer.com rõhutab siinkohal, et ülaltoodud artikkel pole mõeldud õigusabi ega -soovitusena. Võlaprobleemide korral võta ühendust professionaalse juristi ja õigusabiteenuse või võlanõustajaga, kasutades allpool olevaid lingiviiteid.

Kas see artikkel oli kasulik?

7 inimest 8 hulgast pidas seda kasulikuks

Kasulikud allikad ja viited pankrotimenetlusega seoses

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon38617 lugemist
Viimati uuendatud: detsember 8, 2022

Nimi Puudub
Tere Kui kuulutatakse välja eraisiku pankrot, mis saab kohustustest mida ma siis jõuan maksta, need ikka jäävad ikka nii nagu jäävad? Kuna üks on käendajaga saadud, siis ei tahaks et see kukuks käendaja kaela. Teine küsimus, et kas eraisiku pankroti jälg jääb eluks ajaks külge/kuskile nähtavaks?
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Aitäh meie poole pöördumast. Kuna olukord tundub keeruline, siis soovitame eelkõige kontakteeruda võlanõustajaga - tegemist on eksperdiga, kes saab teile anda täpsemalt nõu ja abi. Leiate võlanõustajate kontaktid siit lehelt.
  Marina Mordasova
  Tere Viktoria minul on problem mis mina pean tegema siis minul on kohtutäiturid on peal
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Soovitan kindlasti võtta ühendust võlanõustajatega, nagu viitasin ka eelmisele kommenteerijale - vaadake võlanõustajate kontakte ülalpool olevast kommentaarist ja proovige kindlasti seda varianti kasutada, kuna tegemist on vastavate spetsialistidega, kes saavad anda täpsemat nõu võlamurede korral.
  Marina Mordasova
  Tere aga nemad on juba mind arestisid ära et iga läheb 20% maha iga kuiselt mis siis teha saab minul on neid juba nii palju juba kohtutäitureid mis siis saab teha siis
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Nagu mainisin eelnevalt, siis palun võtke ühendust võlanõustajaga (leiate kontakti eelpool mainitud lingilt). Tegemist on vastavate spetsialistidega, kes saavad anda konkreetset nõu võlaprobleemide korral, seega palun pöörduge kindlasti nende poole, et rääkida oma olukorrast lähemalt ja saada loodetavasti ka abi.
  Marina Mordasova
  Tere nendega enam ei saa rääkida ma olen nendega juba suhelnud ja ei saa enam teha
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Võite alati proovida ühendust võtta ka tasuta õigusabi osas, mida saate teha veebilehel HUGO.legal. Kui te pole kohtutäituri töö osas rahul, saab esitada kohtutäiturite kohta ka kaebuseid siin lehel: https://kpkoda.ee/kohtutaiturid/kaebuse-esitamine/. Mis puudutab aga ülejäänut, siis paraku tähendab selline olukord siiski seda, et tuleb teha kõik endast oleneva selleks, et võlgnevusi iga kuu tasuda. Kui aga tunnete, et asjad on ülekohtused, soovitan kasutada neid mainitud linke ja pöörduda näiteks tasuta õigusabi poole, et saada reaalset juriidilist abi.
  Marina Mordasova
  Tere aga teie pole ei saa pörduda siis ja ma tahaks ikka sada normaalset palka aga mitte kohtutäituritele maksta juu HUGO.legal mis see saab ikka teha saab aga ikka tahaks tasuta kõik seda teha juu
  Marina Mordasova
  Tere kui mina tahtsin kohtutäiturile helistasin siis öeldi et nemad ei tee kokku lepped minuga siis
  Marina Mordasova
  Tere seda mida linki olete saatnud sina läksin peale aga seal pidin vajutama siin seal ei ole leitud näidetud
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Nagu varasemas kommentaaris viitasin, siis palun pöörduge õigusabi poole. Eestis pakub sellist teenust HUGO.legal, siin on konkreetne link, kust leiate infot tasuta õigusabi kohta: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/. Financer.com tiim ei ole professionaalne nõustaja ega paku õigusabi, seega peate mure lahendamiseks ja paremate vastuste leidmiseks kindlasti kasutama mõnda õigusteenust. Niimoodi saate täpselt teada, mida teie olukorras on võimalik teha, seega palun proovige pöörduda tasuta õigusabi poole.
Eha Ilves
Tere! Kui määrata eraisiku pankrot kas siis võetakse ka üürikorter ära?
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Kui mõtlete üürikorterit, kus ise elate, siis ei, muidugi ei võeta üürikodu ära. Pankrotivara alla kuuluvad vaid sellised varad, mis on teie omad, st näiteks teile endale kuuluv korter võib olla pankrotivara osa. Täpsema info jaoks soovitame aga kindlasti konsulteerida juristi või võlanõustajaga, kes saab anda konkreetset ajakohast infot.
J K
Tere,olen mures suurte võlgadega ja paar kuud tagasi tulin töölt ära,et oli võimalus minna suurema palgaga tööle aga ei vastatud ja nüüd olen situatsioonis kus ei saa maksta oma asju.Tööle pole saanud siiamaani ja ei oska enam midagi teha,et lubatakse helistada tagasi aga ei midagi. Nüüd olen olukorras kus ei tea mida teha kuna võlad järjest lähevad suuremaks ja suuremaks,asjad juba on kohtutäiturite käes ja ei tea mida teha
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kurb kuulda sellisest olukorrast, kuid esiteks: lootust ei tasu kaotada ning tuleb aina edasi otsida tööd, absoluutselt iga päev ja nii palju kui vähegi üldse võimalik. Lisaks CV-de saatmisele või töökuulutustele reageerimisele tasub kas või huvipakkuvatele firmadele kirjutada ja hoida silmad lahti, et igal võimalusel tööd leida. Aidata võivad ka "tööampsud" nagu GoWorkaBit - äkki saab niiviisi vähemalt natuke lisaraha. Mis puudutab aga võlgnevusi, siis soovitame ühendust võtta võlanõustajaga, kes saaks abistada ja nõu anda võlgnevuste osas. Võlanõustajate kontaktid leiab siit lehelt. Loodetavasti see aitab ning leiate peatselt nii töö kui ka lahenduse võlamuredele. Soovime palju edu ja jaksu!
Max Paiyne
On antud iskik kes ei ela Eestis ega kavatsegi kunagi elama sinna minna ega ka seal k2ia. V6lgu on oma 4-6k euro juurde vist, trahvid, igivanad kiirlaenud maksuametile yhes6naga ei ole v6lgu pankadele ega elatisraha v6lgu, varasi Eestis ei oma. Kas poleks targem teha see protsess l2bi, et kui kunagi tuleb soov tagasi minna siis oleks puhas leht. Arvamused? Eestis k2iakse vaid passi uuendamas ala 8-10a tagant.
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Iga võetud laenukohustus on lepinguline kohustus, mis tuleb täita, ükskõik, kus inimene elab. Kui on sõlmitud leping, siis tuleb oma kohustust täita - oma lepingujärgsete kohustuste mittetäitmine on seadusevastane! Seda enam on see seadusevastane, kui inimene teadlikult hoidub lepingu täitmisest. Küsimus ei ole puhta lehe omamises, vaid seaduse järgimises ning pole absoluutselt vahet, kus inimene elab - seadus on seadus. Kui lepinguga on võetud kohustus või veelgi enam - tegemist on trahvide või muu taolisega - on see seaduse rikkumine, kui maksekohustusest teadlikult kõrvale hoida. Soovitan kontakteeruda juristiga, et olukorda selgemaks teha ning loodan, et isik otsustab seadusekuulekalt käituda ja oma kohustused täita.
  Max Paiyne
  T2nud vastuse eest aga isikul ei ole enam isegi Eesti kodakondsust, eks lasen tal juristiga suhelda, veelkord t2nud vastu eest ja h2id pyhi.
   Viktoria KrusenvaldAutor
   Kindlasti tuleks juristiga suhelda. Kodakondsus ei määra seda, kas tegemist on seaduserikkumisega või mitte - ka teises riigis võõra kodakondsusega seadust rikkudes on tegemist seaduserikkumisega ning lepingupunktide rikkumised käivad selle alla. Loodan, et saate mure lahendatud! Häid pühi! :)
Heiko Piirmets
Tere Kui pankrot teha ja on oma vara, korter kus elan, kas siis see võetakse kõest ära ja vaata ise kus edasi elan?
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Paraku tõesti on olukord selline, et kui võlgniku nimel on vara, siis muutub see vara pankrotivaraks, mis müüakse võlgade katmiseks maha. Soovitan aga eelkõige võtta ühendust juristiga, et asja täpsemalt arutada. HUGO õigusbüroo pakub ka tasuta õigusabi, seega võite nende poole pöörduda, et lisainfot küsida. Nende kontaktid leiab siit.
Kairi Roosipuu
Tere! Kui alimentide võlg on pea 11400€ ning olen vaadanud kõikii võimalusi suurte kaalutlustega.. kas alimentide võla puhul on võimalik ka välja kuulutada eraisiku pankrot? Kõik vanemahüvitis läheb laenude alla aga alimentide jaoks lihtsalt ei jagu enam... veel vähem näen kuulen midagi lapsest
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kahju kuulda keerulisest olukorrast. Kuna alimendiküsimused on väga keerukad, soovitan võtta ühendust õigusbürooga HUGO.legal. Nad pakuvad ka tasuta õigusabi ning seega oskavad nad pakkuda adekvaatsemat abi. Loodan, et leiate oma murele peatselt lahenduse, saadan teie suunas palju positiivseid mõtteid!
margus
Tere Viktoria mul selline küsimus et aastal 2001 olin noor ja rumal lasin ennast tankistiks teha ja olid mõned panga peatused ja kohtu otsusega mõisteti se raha organiseerijate minule et peame suveräänselt kolme peale tagasi maksma aga ainult minult võetakse invaliitsuspensionist 20 % maha kas mul on märtsis lootust et see aegub .Aitäh
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kurb kuulda! Mis puudutab aegumist, siis seaduse alusel aegumine katkeb, kui võlgnik "tunnustab" nõuet - näiteks tasub võlga osaliselt. Kuna me aga ei tea selle olukorra täpseid pisiasju (ja me pole ka juristid paraku), siis soovitan pöörduda näiteks tasuta õigusabi saamiseks juristaitab.ee portaali poole, kust leiate kindlasti küsimusele vastuse. :) Jõudu ja jaksu!
  margus
  Aitäh
Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt