WIKI

Mis on tagatisfond?

Tagatisfond on riiklik üksus, mille vahenditest rahastatakse klientide investeeringud juhul, kui Tagatisfondi alusel kaitstud finantsasutus muutub maksevõimetuks. Tagatisfondi alusel on kaitstud näiteks Eesti pangahoiused, mistõttu on pangahoiused ka teistest investeerimisvõimalustest märksa ohutumad.

Mis on tagatisfond ning miks see on oluline?

Tagatisfond on 1.07.2002 loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on krediidiandjate kriisiolukordade rahastamine ja krediidivõtjate toetamine.

Lihtsamalt öeldes: kui pank pankrotistub, siis saab klient oma hoiusel või arvelduskontol oleva raha siiski tagasi – seda tänu tagatisfondile.

Riikliku tagatisfondiga on tagatud kõik Eestis Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel tegutsevad pangad, mistõttu on pangahoius tunduvalt turvalisem kui erahoius hoiu-laenuühistus – krediidiandja maksevõimetuse korral ei kaota sina kliendina midagi.

Kuigi ei ole väga tõenäoline, et pank pankrotistub äkiliselt, on tugev ja turvaline tagala alati parem variant, eriti kui soovid hoiustada raha pikemat aega.

Tagatisfondi põhitingimused

10.01.2016 võeti vastu tagatisfondi seadusemuudatus, mille kohaselt muudeti hüvitise väljamaksekorda veelgi tõhusamaks.

Siin on mõned peamised asjaolud, mida arvestada tagatisfondiga garanteeritud hoiuste puhul:

  Millal hoiust ei hüvitata?

 • Teiste krediidiasutuste, kindlustusandjate, makseasutuste ja kohalike omavalitsuse üksuste hoiuseid ei hüvitata.

 • Kui hoiuse omanikul on kohustusi krediidiandja ees (näiteks pangalaen või tasumata krediitkaardi limiit), siis kaetakse hoiusel oleva summaga esmalt kohustus ning hüvitatakse üksnes üle jääv summa.

 • Kui hoiuse omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.

 • Hoiuseid, mille põhisumma oleks tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda isiku garantii või muu taolise kokkuleppe alusel.

 • Hoiuseid, mis on seotud rahapesuga ja on konfiskeeritud kohtuasjas süüdimõistva otsusega.

 • Eesti krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali hoiuseid, kui need on asukohariigis tagatud tagamisskeemi kohaselt vähemalt samal määral, mis Tagatisfondi seaduse kohaselt määratud.

Kogumispensioni kaitse

Tagatisfondi pensionikaitse osafondiga hüvitatakse kohustusliku kogumispensioni summa, mida pensionifondivalitseja (ehk krediidiasutus) ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtajaks kogumispensioni omanikule (ehk kliendile) veel hüvitanud.

10 tööpäeva möödumisel peale Finantsinspektsiooni määratud tähtaega tekib fondil kohustus hüvitada tekkinud kahju.

Kahju kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses, kahju üle 10 000 euro hüvitatakse 90% ulatuses.

Kahju ei hüvitata, kui osakuomanik on kahju tekitanud pensionifondi valitseja juhatuse liige, fondijuht, nende isikute abikaasa, nõukogu liige.

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse ka Eestis tegevusloa alusel tegutseva kindlustusandja ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale.

Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmine tagatakse kuni ühe rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses.

Investorikaitse

Tagatisfond tagab kaitse ka investeeringutele, mis on paigutatud maksejõuetuks muutunud investeerimiasutuse kaudu.

Peamised põhitingimused on järgnevad:

 • Kaitse rakendub, kui investeerimisasutus ei suuda kliendile vara tagastada (st väärtpabereid, raha vms).

 • Investorina võetakse arvesse klienti, kellele kuuluvad väärtpaberid Eestis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas investeerimisasutuses.

 • Investeeringud hüvitatakse kogusummas, kuid mitte suuremas summas kui 20 000 eurot.

 • Hüvitamisjuhtumist teavitatakse investorit 3 tööpäeva jooksul.

 • Hüvitamist alustatakse hiljemalt 5 kuu möödumisel alates hüvituskohustuse tekkkimise päevast. Hüvitustoiming teostatakse 1 kuu jooksul.

 • Hüvitamisele ei kuulu sarnaselt hoiustele investeeringud, mis on tehtud teise krediidiasutuse vm sarnase asutuse poolt, isiku poolt, kellel on kohustusi krediidiasutuse eest või mis on seotud rahapesuga.

Tagatisfondiga hoius vs hoiu-laenuühistu hoius

Kuna absoluutselt kõik hoiused – nii pangahoiused kui ka HLÜ-de hoiused – on tulumaksuga maksustatavad ning pangahoiuste intress on imepisike, mõtisklevad paljud inimesed ikka veel ühe asja üle: kas pangahoiusel on ikkagi mõtet?

Pangahoiuste peamine ja suurim eelis ongi Tagatisfond. Paraku on viimased aastad näidanud, et pangad võivad üleöö laguneda, tekitades ka hoiustajatele meeletuid probleeme.

Tagatisfond aga garanteerib, et saad oma raha tagasi. Sellist garantiid ei anna mitte ükski teine hoiustamis- või investeerimisviis.

Kas Tagatisfondiga hoiused on paremad? See jääb sinu otsustada, kuid tasub meeles pidada ühte põhimõtet:

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon 36 lugemist
Viimati uuendatud: juuni 23, 2021