Aloittavan yrityksen rahoitus

 • 17.8.2023
 • Lukuaika 10 min
 • Read Icon107 lukukertaa
Kirjoittaja  Aku Tuomola
Tarkistanut  Jussi Yli-Korhonen
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Uuden yritystoiminnan aloittaminen on erinomainen tapa myydä omaa osaamistaan tai saattaa oma liikeidea todeksi.

Aloittavalla yrityksellä on runsaasti erilaisia kuluja, kuten:

 • Liiketoiminnassa tarvittava kalusto, laitteet, kiinteistöt ja lisenssit
 • Oma toimeentulosi ja mahdollisten työntekijöiden palkkakulut
 • Kiinteistöjen ja laitteiden mahdollinen vuokra
 • Juoksevat kulut, kuten kirjanpito, vakuutukset sekä toimitilojen kulut
 • Mahdolliset markkinointikulut

Tulevan tai vasta aloittaneen yrittäjän onkin syytä pysähtyä pohtimaan yrityksen rahoitusta huolellisesti.

Toimintansa alkuvaiheessa yritys ei yleensä pysty rahoittamaan kaikkea liiketoiminnan tuloilla.

Tämän vuoksi yrityksen tuleekin vertailla erilaisia rahoitusmuotoja toimintansa rahoittamiseksi.

Keräsimme alle listan parhaista tavoista rahoittaa aloittavan yrityksen toimintaa:

Rahoitusmuodot eri yhtiömuodoille

Käsittelemme alla suurinta osaa Suomessa aloittavalle yritykselle tarjolla olevista rahoitusmuodoista. 

Kaikki alla olevat rahoitusmuodot ovat saatavilla osakeyhtiöille, mutta muissa yhtiömuodoissa osa rahoitusmuodoista ei välttämättä ole saatavilla tai tunnetaan eri nimellä.

Esimerkiksi toiminimi ei voi jakaa omistusosuuksia osakepääomaa kerätäkseen.

Kaikki yritykset pystyvät kuitenkin hyödyntämään yrityslainaa uuden yritystoiminnan rakentamisessa.

Vertaa edullisimmat yrityslainat alla olevasta painikkeesta

Lue lisää uuden yrityksen lainoista

Rahoitusmuodot aloittavalle yrityksille

Aloittavalle yritykselle on saatavilla rahoitusta useasta eri lähteestä.

Jaoimme yleisimmät rahoitusmuodot kolmeen eri luokkaan, ja esittelimme ne lyhyesti:

Julkisrahoitus

Suomessa yrityksille myönnetään julkisrahoitteisia yritystukia Business Finlandin ja TE-palveluiden välityksellä.

Valtaosa Suomessa myönnettävistä tuista on tarkoitettu jo liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, mutta myös aloittava yritys voi saada joitakin tukia.

Starttiraha

Starttiraha ei ole yritykselle myönnettävää rahoitusta, vaan yrittäjän toimeentulon turvaksi myönnettävä tuki.

Starttiraha myönnetään suoraan uudelle yrittäjälle myöntämisen edellytysten täyttyessä.

Starttirahan myöntämisen edellytyksiin lukeutuvat muun muassa:

 • Päätoiminen yrittäjyys
 • Ei muuta tulonlähdettä
 • Riittävät yrittäjätaidot (Esimerkiksi koulutustausta tai yrittäjäkurssin käyminen)
 • Yrityksellä edellytykset menestyä alueella, ei ylitarjontaa alalla
 • Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma ja budjetti 

Starttirahaa maksetaan yrittäjälle peruspäivärahan suuruinen määrä, enintään viideltä päivältä viikossa. Sen suuruus on vuonna 2023 noin 740 euroa kuukaudessa.

Starttirahaa maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen hakijan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Tulo on yrittäjän henkilökohtaista veronalaista tuloa, joka verotetaan ansiotulon tavoin.

Starttiraha myönnetään aluksi kuudeksi kuukaudeksi, mutta sen kestoa voidaan tarvittaessa jatkaa 12 kuukauteen, mikäli yritystoiminnan vakiinnuttaminen vaatii lisäaikaa. Starttirahaa haetaan ja starttirahan myöntää paikallinen TE-toimisto

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston tai kuntakokeilun yritykselle myöntämä harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan palkkausta

Myös uusi yritys voi saada palkkatukea, mikäli täyttää palkkatuen ehdot. Palkkatukea maksetaan enintään 30-50 prosenttia palkkakustannuksista, korkeintaan 1400 euroa kuukaudessa.

Tukea myönnetään määrältään ja kestoltaan harkinnanvaraisesti ja TE-toimiston määrärahojen puitteissa.

Edellytyksinä on muun muassa työehtosopimuksen mukaisen tai kohtuullisen ja tavanomaisen palkan maksaminen.

Maaseudun yritysrahoitus

ELY-keskukset voivat myöntää harkinnanvaraisia maaseudun yritystukia maaseudulle perustettavalle yritykselle.

Maaseudun yritystuet eivät saa vääristää kilpailua, ja niiden tarkoituksena on tukea maaseudun elinvoimaa yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymisen myötä.

Yritystuet Suomessa

Suomessa uusille yrityksille ei pääsääntöisesti myönnetä tukia yrittäjälle myönnettävää starttirahaa, TE-toimiston palkkatukea sekä mahdollista maaseudun yritystukea lukuun ottamatta. 

Yrityksen kasvaessa suuremmaksi ja liiketoiminnan vakiintuessa, on yrityksen kehittämiseen kuitenkin saatavilla useita julkisrahoitteisia yritystukia.

Kerromme lisää pk-yrityksille myönnettävistä tuista myös yrityksen rahoitusta käsittelevässä artikkelissa.

Tutustu yritystukioppaaseen

Oma pääoma ja sijoitukset

Omat säästöt

Omat säästöt ovat suuressa roolissa aloittavan yrityksen rahoitusta, sillä myös rahoitusyhtiöt haluavat tietää oman rahoituksen osuuden.

Yrityksen perustaminen itsessään ei maksa Suomessa kuin 60-275 euroa, eikä osakeyhtiön perustaminen edellytä enää 2500 euron osakepääomaa.

Yritystoiminnan aloittamisesta ja rakentamisesta syntyy kuitenkin tyypillisesti kuluja, joita ei ole heti mahdollista kattaa liiketoiminnan tuotoilla. 

Omat säästöt ovat erittäin tärkeitä paitsi omien elinkustannustesi hoitamiseksi yrittäjyyden alkuaikoina, myös yrityksen alkuvaiheen kulujen kattamiseksi.

Yritystoiminnan luonteesta riippuen, joudut todennäköisesti investoimaan kalustoon, välineisiin tai toimitiloihin. Tämän lisäksi yrityksellä on monia juoksevia kuluja, kuten kirjanpitopalvelun kuukausittaiset kulut ja vakuutuskulut.

Ulkoisen pääoman käyttäminen yrityslainan muodossa on usein tarpeen etenkin sellaisilla aloilla, joissa aloituskustannukset ovat suuria esimerkiksi kalustohankintojen vuoksi.

Myös lainaa hakiessa rahoitusyhtiöt huomioivat positiivisesti yritykseen sijoittamasi omat säästösi, joita käytetään osana rahoitusta.

Osakkaiden sijoitukset

Aloittavan yrityksen on tyypillisesti vaikeaa saada pääomasijoittajia lähtemään osakkaiksi ellei yrittäjällä nimekästä taustaa aiemmasta yritysmenestyksestä.

Osakkaiden saaminen ei kuitenkaan ole mahdotonta, eikä yrityksen perustaminen ystäväporukan, koulukavereiden tai vaikkapa sukulaisten kesken ole harvinaista.

Yritykseen saadaan enemmän alkupääomaa ottamalla mukaan lukuisia osakkaita. Yrityksen omistus jaetaan samalla osakkaiden kesken, joten oma osuutesi jää pienemmäksi kuin yksinyrittäjänä.

Osakkaiden sijoittaman osakepääoman etuna on se, etteivät sijoittajat odota välitöntä takaisinmaksua, vaan toivovat yrityksen käyttävän varat liiketoiminnan ja sijoituksen arvon kasvattamiseksi.

Apportti

Yrityksen perustajat voivat tehdä uuteen yritykseen rahallisen sijoituksen sijaan myös sijoituksen muuna omaisuutena. Apportti voi olla mitä tahansa omaisuutta, jolla on on taloudellista arvoa perustettavalle yhtiölle. 

Apporttisijoitus on erinomainen tapa siirtää yritykselle liiketoiminnassa tarvittavaa omaisuutta ilman suurten rahallisten sijoitusten tekemistä.

Mikäli omistat henkilökohtaisesti esimerkiksi uudessa liiketoiminnassa tarvittavaa kalustoa tai työkaluja, voit sijoittaa nämä apporttisopimuksella perustettavaan osakeyhtiöön.

Vieras pääoma

Finnvera

Finnvera on täysin valtio-omisteinen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa uusille yrityksille ja pk-yrityksille edullisia rahoitusvaihtoehtoja.

Finnvera tarjoaa lukuisia erilaisia rahoitusratkaisuja myös aloitteleville yrityksille.

Finnveran rahoitusmuodot ovat edullisia, ja aloittavan yrityksen kannattaa pyrkiä käyttämään niitä osana rahoitustaan, mikäli yritys hakee lainarahaa.

Alkutakaus ja Finnvera-takaus

Finnveran alkutakaus on alle kolmen vuoden ikäisille kotimaisille yhtiöille myönnettävä takaus yrityslainalle. Pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta Finnveralta.

Finnveran alkutakauksen enimmäismäärä lainasta on 80 prosenttia. Yksittäisen takauksen tulee olla vähintään 10 000 euron ja enintään 80 000 euron kokoinen.

Yksittäiselle yritykselle voidaan myöntää uusi alkutakaus aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua viimeisestä päätöksestä. Yhteensä alkutakausten määrä voi olla korkeintaan 160 000 euroa yritystä kohden.

Suurempiin takaustarpeisiin voidaan myöntää pk-yritysten rahoitukseen tarkoitettua Finnvera-takausta. Tämä yrityksen on haettava itse Finnveralta.

Finnvera-laina

Finnvera-laina on Finnveran pk-yrityksille myöntämää lainaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on toimia pankin myöntämän rahoituksen tukena.

Yrityksen tulee suunnitella ja kartoittaa yrityksen vaatima rahoituskokonaisuus yhdessä pankin kanssa, jotta mahdollisesti tarvittava Finnvera-lainan osuus voidaan määrittää.

Ensisijaisina rahoitusmuotoina ennen Finnvera-lainaa tulisi käyttää Finnveran alkutakausta, pk-takausta tai Finnvera-takausta.

Finnvera-lainan hakeminen tapahtuu yrityksen vastuuhenkilön toimesta Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on Finnveran yrittäjälle, osakkaalle tai toiminnan jatkajalle myöntämä henkilökohtainen laina.

Sitä voidaan käyttää Finnvera-lainan tavoin osana uuden yrityksen kokonaisrahoitusta, mutta ei ainoana rahoitusmuotona.

Yrittäjälainan määrä harkitaan tapauskohtaisesti ja hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne huomioiden. Vähimmäismäärä on kuitenkin 20 000 euroa.

Yrityslaina

Mikäli yritystoimintasi on todella pientä tai ei edellytä kaluston hankkimista, saatat pystyä kattamaan aloittavan yrityksen edellyttämän rahoituksen omilla säästöilläsi.

Esimerkiksi itsensä työllistävä palveluyrittäjä saattaa pärjätä pelkän tietokoneen hankinnalla, kun taas koneurakoitsija joutuu hankkimaan kallista kalustoa voidakseen harjoittaa liiketoimintaansa.

Tehokasta rahoitusta yrityslainalla

Yleisesti ottaen aloittavalla yrityksellä on usein niin paljon kustannuksia uusien hankintojen ja juoksevien kulujen muodossa, että ulkoiseen rahoitukseen turvautuminen on lähes pakollista. 

Vaikka yrityksellä olisi tarvittava kalusto jo valmiina esimerkiksi apporttina saatuna, on juoksevien kulujen kattaminen omalla rahoituksella vaikeaa.

Uusi yritystoiminta pystyy harvoin kattamaan heti kaikki juoksevat kulut ja yrittäjän elannon puhtaasti liiketoiminnan tuloilla.

Yrityslainan avulla yritykselle on mahdollista rakentaa tukeva taloudellinen alusta, jolle rakentaa yritystoimintaa. 

Kiihdytä yrityksen kasvua lainalla

Yrityslainaa voidaan käyttää tarpeellisten investointien tekemiseen, juoksevien kulujen kattamiseen, puskurina yllättäville kuluille tai työntekijän palkkaamiseen jo alkuvaiheessa.

Yrittäjän on syytä käsitellä yrityslainaa voimakkaana työkaluna, jonka avulla on mahdollista kiihdyttää yrityksen kasvua ja oman pääoman tuottoa.

Tämä kuitenkin edellyttää vastuullista lainanottoa suhteessa takaisinmaksukykyyn ja omaan sekä yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Tutustu yrityslainoihin

Aloittavalle yrityksille voidaan myöntää sekä vakuudellista että vakuudetonta yrityslainaa, riippuen siitä, löytyykö yritykseltä lainan vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta.

Vakuudellinen laina

Mikäli yrityksellä on vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta, kuten kiinteistöjä, arvopapereita tai kalustoa, kannattaa yrityksen hakea vakuudellista yrityslainaa

Vakuudellinen yrityslaina on lähes aina vakuudetonta yrityslainaa edullisempaa koroltaan ja kuluiltaan, sillä sen riskitaso rahoitusyhtiölle on matalampi. 

Vakuudeton laina

Aloittavalla yrityksellä ei välttämättä ole reaalivakuuksia riittävästi tai laisinkaan vakuudellisen lainan hakemista varten. Tällaisessa tapauksessa osa uuden yrityksen rahoituksesta voidaan hoitaa vakuudettomalla lainalla.

Vakuudettomassa lainassa käytetään reaalivakuuksien sijaan yhtä tai useampaa henkilötakausta. Takaaja tai takaajat vastaavat lainan suorittamisesta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Henkilötakauksessa lainan määrä, lainan ehdot ja lopullinen rahoituspäätös tehdään aloittavan yrityksen perustietojen lisäksi takaajan tulojen ja varallisuuden perusteella.

Monet rahoitusyhtiöt edellyttävät takaajana toimivan vastuuasemassa rahoitettavassa yhtiössä.

Mikäli yrityksellä on reaalivakuuksia, mutta ei riittävästi suhteessa tarvittavan lainan määrään, voidaan käyttää täytetakausta. Täytetakauksessa käytetään henkilötakausta reaalivakuuksien tukena suuremman lainan saamiseksi.

Saako aloittava yritys lainaa?

Kaikki rahoitusyhtiöt ja pankit eivät suostu rahoittamaan uusia yrityksiä, vaan edellyttävät tietyn liikevaihtorajan ylittämistä ja riittävän pitkää toimintaa (esim. 6kk tai 1 tilikausi). 

Financer.com selvitti mitkä yhtiöt tarjoavat yrityslainaa uusille yrityksille, ja mitä sinun tulee pitää mielessäsi lainoja kilpailuttaessasi.

Voit tutustua artikkeliin alla olevasta painikkeesta:

Tutustu uuden yrityksen lainoihin

UKK

Mistä rahoitus aloittavalle yritykselle?

Aloittavan yrityksen rahoituksessa voidaan hyödyntää yrittäjän omia säästöjä ja omaisuutta, ulkopuolisia sijoittajia sekä yrityslainaa. Yrittäjä voi hakea toimeentulonsa turvaksi TE-palveluilta starttirahaa.

Miten uusi yritys voi saada rahoitusta?

Uusi yritys voi saada rahoitusta pääasiassa sijoituksina ja lainana. Uudelle yritykselle ei Suomessa myönnetä tukia, mutta yrittäjä itse voi saada starttirahaa elinkustannustensa kattamiseksi.

Mistä aloittava yritys saa rahaa?

Aloittava yritys saa rahaa liiketoimintansa tulon lisäksi osakkaidensa tekemistä sijoituksista sekä yrityslainasta.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku Tuomola toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän Yliopistossa. Hän on erikoistunut sijoittamiseen, verotukseen ja yritystoimintaan. Uransa aikana Aku on kirjoittanut satoja talousaiheisia artikkeleita ja oppaita.

Jaa
Read Icon107 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää