Financer.com arvonta – Osallistujille jaossa 1000€

  • huhtikuu 21, 2021
  • Lukuaika 7 min
  • Read Icon 2455 lukukertaa

Osallistu arvontaan!

Osallistu arvontaamme ja voit voittaa yhteensä 1000€ verkkokauppa.com:in lahjakortteja.

  • Osallistu alla olevan gleam.io ikkunan kautta
  • Arvomme 5 x 200€ lahjakortteja
  • Osallistuaksesi sinun täytyy olla täysi-ikäinen suomen kansalainen
  • Kilpailu alkaa 15.4 ja päättyy 30.4

Financer.com on maailmanlaajuisesti toimiva taloussivusto. Tarjoamme käyttäjillemme ilmaisen lainavertailun, vinkkejä henkilökohtaisen talouden hoitoon, oppaita ja muuta talousaiheista sisältöä.

Kuinka osallistun?

Voit osallistua arvontaan twitter-tai facebook tunnuksilla tai sähköpostilla. Voit kasvattaa voittomahdollisuuksiasi suorittamalla lisätehtäviä. Esimerkiksi jos suoritat kaikki 7 lisätehtävää, sinulla on 36-kertainen mahdollisuus voittaa!

Arvomme 5 onnekasta voittajaa, joten muista kertoa kilpailusta myös kavereillesi. 

Arvontaan osallistuminen ja lisätehtävät tapahtuvat gleam.io palvelun kautta:

Financer.com asiakaskysely ja 1000€ arvonta

Palkinnot

Arvonnan palkintojen arvo on 1000€. Palkintoina on 5 kpl 200€ arvoisia verkkokauppa.com lahjakortteja. Lahjakortit toimitetaan voittajille sähköpostitse.

Voittajat

Otamme yhteyttä voittajiin Facebookin, Twitterin, tai sähköpostin välityksellä. Ilmoitamme voittajat myös tällä sivulla 7 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä.

Kilpailun säännöt

1 Kilpailun järjestäjä

Financer.com Ltd (VAT: MT20908917)

Level 2, Palazzo Ca’ Brugnera, Valley Road, BKR9024, Malta

2 Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä ker­ro­taan sel­väs­ti aina ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat hen­ki­löt, pois lu­kien financer.com:in työn­te­ki­jät, jotka ovat osal­lis­tu­neet kil­pai­lun suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai to­teu­tuk­seen, sekä näi­den per­heen­jä­se­net. Kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä os­ta­mis­ta, ellei kil­pai­lun yh­tey­des­sä ole toi­sin mai­nit­tu.

Jos kil­pai­luun osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Financer.com:illa oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

3 Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Kil­pai­lun voit­ta­jat ar­vo­taan kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Ar­von­ta ta­pah­tuu kil­pai­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen, ja ar­von­nan päi­vä­mää­rä il­moi­te­taan ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li ar­von­nan voit­ta­jaa ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on kilpailun järjestäjällä oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

4 Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty ky­sei­sen ar­von­nan yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi kos­kaan muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

5 Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä kil­pai­lun vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Financer.com:in pää­tök­siä. Financer.com pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä kil­pai­lu­ja kos­ke­vil­la si­vuil­la.

 6 Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Financer.com kä­sit­te­lee kil­pai­luun osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan kil­pai­lun ja ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Financer.com ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja Financer.com:in ul­ko­puo­lel­le kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin.  

7 Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat myön­tä­vät kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.

8 Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Financer.com vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Financer.com:in sekä kil­pai­lun mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän kil­pai­luun. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Financer.com ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

9 Oi­keu­det kil­pai­lun puit­teis­sa toi­mi­tet­tuun ma­te­ri­aa­liin

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja va­kuut­taa, että hän on luo­nut kil­pai­luun toi­mit­ta­man­sa ma­te­ri­aa­lin (”Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li”) itse. Osal­lis­tu­ja va­kuut­taa ja vas­taa, että Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen ei louk­kaa lakia, hyvää tapaa, kol­man­sien oi­keuk­sia, te­ki­jä­noi­keu­det ja muut im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det mu­kaan lu­kien, kun­ni­aa, yk­si­tyi­syyt­tä taik­ka lii­ke­sa­lai­suut­ta tai ole muul­la ta­val­la näi­den sään­tö­jen vas­tais­ta.

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja antaa Financer.com:ille ilman eri kor­vaus­ta py­sy­vän, yk­sin­omai­sen ja maa­il­man­laa­jui­sen käyt­tö­oi­keu­den Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­liin. Käyt­tö­oi­keu­den no­jal­la Financer.com on siten yk­si­noi­keus käyt­tää ja hyö­dyn­tää Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­lia millä ta­han­sa nyt tun­ne­tul­la ja tu­le­vai­suu­des­sa tun­ne­tuk­si tu­le­val­la ta­val­la ja alus­tal­la.

10 Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Financer.com:in nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä.

Kil­pai­lun sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien Financer.com:sta riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Financer.com pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta kil­pai­luun, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.

(Muu­tok­sis­ta il­moi­te­taan Financer.com verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa Financer.com/fi/ .)

Mit­kään Financer.com:in jär­jes­tä­mät kil­pai­lut Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kil­pai­luun osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.

Kirjoittaja Tuukka Uimonen

Toimin Financer.com Suomen markkinointi- ja PR-vastaavana, sekä Media manager roolissa maailmanlaajuselle tiimillemme. Kiinnostunut markkinoinnista, valokuvauksesta ja videotuotannosta.

Jaa
Read Icon 2455 lukukertaa

Pirjo Neuvonen
Mukana
Vastaa
Kaija Tapola
Mukana olen. Vartun, että potkaisee minua
Vastaa
Satu Pönkänen
Mukana ollaan
Vastaa

Tutustu aiheisiin