×

გთხოვთ, შეაფასოთ ვინ უნდა აშენებდეს გზას, მთავრობა თუ კერძო სექტორი?