×

გთხოვთ, შეაფასოთ ელინორ ოსტრომი _ ერთადერთი ნობელიანტი ეკონომისტი ქალი