Exclamation Mark IconNav sadarbībā ar Financer.com.

Pārskats par Altum

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu.

Altum piedāvā šāda veida pakalpojumus:

 • Starta aizdevumus;
 • Aizdevumus topošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem;
 • Mazus aizdevumus lauku teritorijās;
 • Mikrouzņēmumiem, individuāliem komersantiem;
 • Aizdevumi privāto investoru finansētiem projektiem;
 • Sēklas un sākuma riska kapitālu;
 • Akcelerācijas fondus Start-up uzņēmumiem;
 • Sociālo uzņēmējdarbību.
 • https://www.altum.lv/lv/investoriem/parvaldiba/

Par starta aizdevumu

Mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā, aizdevums paredzēts:

 • Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem;
 • 2 000 līdz 150 000 EUR;
 • Līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem – līdz 15 gadiem.

Izmaksas

 • Gada likme – fiksēta 3-7% + Valsts kases resursu cena;
 • Paša līdzdalība projektā:līdz 7 000 EUR – 0%; virs 7 000 EUR– 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)

Nodrošinājums

Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu:

 • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem;
 • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma.

Virs 25 000 EUR nodrošinājums – uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

 • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma
 • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības.

Aizdevumam var pieteikties

 • Pirms uzņēmuma dibināšanas;
 • Līdz 5 gadiem veci UR reģistrēti uzņēmēji;
 • Pašnodarbinātas personas.

Mazs aizdevums lauku teritorijās

Vienkāršs aizdevums mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam – lauksaimniekam,  zivsaimniekam un jebkuram citam uzņēmējam. Pieteikties var arī pirms uzņēmuma dibināšanas.

Par aizdevumu

 • Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem;
 • Līdz 100 000 EUR, tai skaitā līdz 35 000 EUR apgrozāmiem līdzekļiem;
 • Līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem līdz 15 gadiem.

Izmaksas

 • Fiksēta gada likme 4% – 8%;
 • Paša līdzdalība projektā: aizdevumam līdz 7 000 EUR – 0% aizdevumam; virs 7 000 EUR – 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums).

Kas var saņemt aizdevumu

Lauku teritorijas un pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000 (izņemot Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rīga, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Tukums, Salaspils un Cēsis). Zivsaimniecībai nav teritorijas ierobežojums

Pieejams uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR iepriekšējā gadā (neieskaitot valsts un ES atbalstu). Esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem darbības attīstībai nav apgrozījuma ierobežojumi

Nodrošinājums

 • Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu.
 • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem
 • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

Virs 25 000 EUR nodrošinājums ir uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi. Ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma.

Mikro kredīts

Neliels aizdevums uzņēmumam līdz 10 darbiniekiem. Var pieteikties arī pirms uzņēmuma nodibināšanas

Par aizdevumu

 • Neliela biznesa sākšanai vai attīstīšanai mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem;
 • Līdz 14 300 EUR investīcijām un līdz 7 200 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem;
 • Līdz 5 gadiem.

Izmaksas

 • Likme 5% – 8% gadā;
 • Līdzdalība 10% apmērā projektos virs 7 200 EUR.

Nodrošinājums

 • Īpašnieka privātais galvojums;
 • Vērtībai no 74% no aizdevuma summas.

Aizdevumam var pieteikties

Var pieteikt vairākus aizdevumus, bet ne vairāk kā vienu aizdevumu kalendārā gada laikā.

Sēklas un sākuma kapitāla aizdevums

2018.gada 7.martā ar līgumu parakstīšanu darbu uzsāk sēklas un sākuma kapitāla fondi.

Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldītāji veiks ieguldījumus straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos.

Finansējums pieejams pie diviem sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā:

Šobrīd izvēlētie fondi ir privātā finansējuma piesaistes procesa stadijā.

Katram pārvaldītājam ALTUM ir piešķīrusi ERAF finansējumu 15 miljonu eiro apmērā. No privātajiem finansētājiem jaunie fondi piesaistīs vēl 8 miljonus eiro, tādējādi kopējais sēklas un sākuma kapitāla fondu apjoms sasniegs 38 miljonus eiro, kurus pārvaldnieki katrs sadalīs divos atsevišķos fondos:

 • sēklas kapitāla ieguldījumu fondā;
 • sākuma kapitāla ieguldījumu fondā.

Investīciju apjoms vienā uzņēmumā būs:

 • līdz 250 tūkstošiem eiro sēklas kapitāla fondos;
 • līdz 2 miljoniem eiro sākuma kapitāla fondos;
 • Sēklas un sākuma kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā vai kvazikapitāla veidā;
 • Sēklas un sākuma kapitāls sniedz iespēju attīstīties jauniem un inovatīviem uzņēmumiem agrīnā attīstības stadijā ar lielu izaugsmes potenciālu, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ;
 • Investīcija var tikt izmantota gan pamatlīdzekļu, gan arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai;
 • Ieguldījuma termiņš līdz 5 gadiem;
 • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi un zināšanas, palīdz kopīgi izpildīt nospraustos mērķus, tādejādi sekmējot uzņēmuma komercializācijas potenciālu un izaugsmi;
 • Sēklas un sākuma riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi komercializēt projekta tehnoloģijas, lai sekmētu starptautiska mēroga biznesa izaugsmi.

Sēklas un sākuma kapitāla finansējums tiek sniegts kā riska finansējuma atbalsts saskaņā ar 17.06.2014 Komisijas regulas (ES) 651/2014 21.pantā noteiktajām prasībām

Programmu regulējošie 02.08.2016. MK noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.

Akcelerācijas programma Start-up uzņēmumiem

Akcelerācijas  programma – 15 milj. EUR, paredzēta inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem

Finansējums ir pieejams pie trīs akcelerācijas fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā:

Uzņēmēji ar biznesa idejām un projektiem var vērsties pie akcelerācijas fondu pārvaldniekiem.

Atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts divos posmos:

 • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai;
 • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai.

Akcelerācijas fonds veic pirmsēklas un sēklasnaudas investīcijas vai nu kvazikapitāla vai aizdevuma veidā, vai arī kā ieguldījumu uzņēmuma pašu kapitālā, kļūstot par uzņēmuma daļu īpašnieku un dalot gan riskus, gan peļņu

Akcelerācijas fondu programmai Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 2014 – 2020 ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 milj. EUR apmērā, katram no trīs akcelerācijas fondiem iedalot 5 milj. EUR. Jaunizveidotie akcelerācijas fondi papildus piesaistīs privāto ieguldītāju līdzekļus 20% apmērā  no sēklas naudas fonda apjoma, savukārt agrīnākās pirmssēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem

Atbalsts pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta “a” un “c” apakšpunktiem.  Atbalsts sēklasnaudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas pantu Nr. 651/2014 21. Programmu regulējošie 12.04.2016 MK noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.

Sociālā uzņēmējdarbība

Granti dzīvotspējīgu sociālās uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Pieteikties var sociālie uzņēmumi un sociālās uzņēmējdrbības uzsācēji.

 • Granti no 5 000 līdz 200 000 EUR investīcijām, apgrozāmajiem līdzekļiem;
 • Biznesa idejai jābūt dzīvotspējai, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā;
 • Programmu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar ALTUM.

 

Uzņēmumam jābūt reģistrētam sociālo uzņēmumu reģistrā Fiziska persona var pretendēt uz grantu, ja ir uzvarējusi Labklājības ministrijas rīkotā uzsācēju ideju konkursā.

 

Lai jūs varētu pieņemt labāko lēmumu, izvēloties piemērotāko apdrošināšanu, mēs esam izveidojuši sadaļu, kur jūs varat dalīties ar iespaidiem par uzņēmumu. Ja esat izmantojis Altum pakalpojumus, pievienojiet savu atsauksmi.

Reviews of Altum

Klientu atsauksmes
Filtrēt atsauksmes Close Icon
Visas atsauksmes
Kārtot pēc Close Icon
Jaunākās
Vislabāk novertētās
Vissliktāk novertētās
Visnoderīgākais

Novērtē un pārskait Altum

Neesi pārliecināts?

Apmeklējiet viņu oficiālo vietni un uzziniet vairāk par Altum