zdanenie-kryptomien
Ako na to

Zdanenie kryptomien

Autor  Daniel Fekete
Naposledy aktualizované: 7. apríla 2023
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Oplatí sa viac zdaňovať kryptomeny ako fyzická alebo právnická osoba? Pripravili sme pre vás veľký prehľad zdaňovania kryptomien spolu s odporúčaním, ako pri zdanení virtuálnej meny čo najviac ušetriť.

Zákon o dani z príjmov a kryptomeny

Hoci zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) nepozná pojem kryptomena, od roku 2018, kedy sa u nás zaviedlo povinné zdaňovanie kryptomien, sa v ňom vyskytuje pojem virtuálna mena. A práve pod tento pojem spadajú všetky kryptomeny.

Uvedený zákon definuje virtuálnu menu ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci a nie je nevyhnutne viazaný ako zákonné platidlo. Možno ho uchovávať, prevádzať alebo s nim elektronicky obchodovať.

Daň z kryptomien

Príjem z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je oslobodený a je považovaný za zdaniteľný.

Pod predaj kryptomeny z pohľadu daňovej povinnosti spadá akákoľvek forma výmeny virtuálnej meny za majetok, poskytnutie služby, výmena za inú virtuálnu menu či jej odplatný prevod.

K povinnosti zdaniť kryptomenu nedochádza v prípade, ak ju vlastník drží na svojom účte bez pohybu. A to ani v prípade, ak hodnota kryptomeny narastá.

Zdaniteľným príjmom je aj príjem z ťaženia kryptomeny. Takýto príjem vzniká v prípade, ak ťažiar kryptomenu predá.

Spôsob zdaňovania sa líši podľa toho, či s kryptomenami obchoduje fyzická alebo právnická osoba.

Z príjmu za kryptomeny u fyzickej osoby musíme zaplatiť zdravotné odvody 14 % a k tomu daň z príjmu 19 alebo 25 %. Právnická osoba platí daň vo výške 15 alebo 21 %.

Dane z kryptomien fyzická osoba

Fyzická osoba je povinná platiť pri predaji kryptomeny:

  • Daň z príjmu 19%, ak je jej ročný príjem do 37 981,94 €

  • Daň z príjmu 25%, ak je jej ročný príjem nad 37 981,94 €

  • Zdravotné odvody vo výške 14%

Zdanenie kryptomeny – predaj virtuálnej meny

Popis situácie:

Kúpili sme 4 BTC, pričom jeden stál 1000 €. Neskôr sme 3 BTC predali v cene 4000 € za jeden. Čiže sme ich predali v celkovej hodnote 12 000 €.

Náklady na ich získanie sme mali 1000 * 3, čo je 3000 €.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) v tomto prípade predstavuje 12 000 – 3000 €, čiže 9000 €.

Pri fyzickej osobe sme povinní túto sumu zdaniť (sadzba dane bude 19 %) + následne ešte zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne na základe ročného zúčtovania 14 %.

Celkovo tak štátu fyzická osoba zaplatí 2970 €.

Pozrite sa, ako môžete kúpiť Bitcoin.


Zdanenie kryptomeny – predaj 2 virtuálnych mien

V prípade, ak v jednom roku máte z predaja niektorej kryptomeny zisk a z predaja druhej stratu, tieto transakcie vykazujete ako celok.

Popis situácie:

Na začiatku roka sme kúpili 4 BTC, jeden za 1000 € a takisto 3 ETH, jeden za 1000 €. Následne sme BTC aj ETH predali. Jeden Bitcoin za 4000 €, jedno Ethereum za 500 €.

Predali sme 4 BTC spolu za 16 000 €. Náklady na ich získanie sme mali 1000 * 4, čo je 4000 €. Náš zisk z predaja BTC bol 16 000 – 4000 €, čo je 12 000 €.

Zároveň sme predali 3 ETH spolu za 1500 €. Náklady na ich získanie boli 1000 * 3 = 3000 €. Naša strata v tomto prípade bola 1500 €.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) v takomto prípade predstavuje 12 000 – 1500 €, čiže 10 500 €. Túto sumu sme povinní zdaniť (sadzba dane 19 %) + následne ešte zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne na základe ročného zúčtovania 14 %. Celkovo tak štátu zaplatíme vyše 3500 €.


Zdanenie kryptomeny – ťažba kryptomien

Vyťažená kryptomena sa zdaňuje až v zdaňovacom období, kedy z nej dosiahneme príjem.

Popis situácie:

V roku 2015 sme si vyťažili 1 BTC, ktorý medziročne narástol na hodnote. V roku 2021 sme takto získaný BTC predali za 3000 €.

Za 5 rokov, počas ktorých sme svoj BTC držali na účte, nie sme povinní platiť žiadnu daň. Podať daňové priznanie k dani z príjmu sme povinní až v roku 2021, kedy sme svoj BTC vymenili za peniaze.

Ako obstarávacie náklady je možné uviesť ceny elektriny potrebnej na vyťaženie BTC, čo sa ale ťažko preukazuje, takže náklady budú v tomto prípade 0.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) preto bude celých 3000 €. Túto sumu sme povinní zdaniť (sadzba dane 19 %) + následne ešte zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne na základe ročného zúčtovania 14 %.

Štátu zaplatíme takmer 1000 €.


Daňové priznanie Fyzickej osoby

Rovnako ako ostatné zdaniteľné príjmy, aj príjem z kryptomien, zdaňuje fyzická osoba raz ročne prostredníctvom daňového priznania.

V daňovom priznaní k dani z príjmov FO (typ B) sa tento príjem vypĺňa v časti číslo VIII – na riadku číslo 16. V stĺpci vľavo sa udávajú príjmy z kryptomien a v stĺpci vpravo výdavky spojené s kúpou kryptomien.

Ako výdavok si v tomto prípade môžete uviesť aj zdravotné poistenie, ktoré ste preukázateľne zaplatili v predchádzajúcom roku z príjmu z kryptomien na základe ročného zúčtovania v zdravotnej poisťovni.


Zdaňovanie kryptomien ako FO podnikateľ a PO

Fyzická osoba podnikateľ je povinná platiť pri predaji kryptomeny:

  • Daň z príjmu 15%, ak je jej ročný príjem do 49 790 €

  • Daň z príjmu 21%, ak je jej ročný príjem nad 49 790 €

  • Odvody podľa celkových príjmov z podnikania

Minimálne zaťaženie pri predaji kryptomeny u fyzickej osoby podnikateľa predstavuje 15 % + zdravotné a sociálne odvody podľa celkového základu dane zo všetkých činností z podnikania.

Na druhej strane Právnická osoba je povinná platiť pri predaji kryptomeny takisto daň z príjmu 15%, ak je jej ročný príjem do 49 790 € a daň z príjmu 21% ak je jej ročný príjem nad touto hranicou.

Minimálne zaťaženie pri predaji kryptomeny u právnickej osoby tak predstavuje 15 %. Zdravotné ani sociálne odvody právnická osoba neplatí.

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba sú povinné zahrnúť kryptomeny do svojho obchodného majetku.

Týmto typom daňovníkov vzniká povinnosť účtovania o transakciách s kryptomenami, resp. povinnosť vedenia daňovej evidencie.

U tohto druhu daňovníkov predstavuje príjem z predaja kryptomien príjem podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov – príjem z predaja virtuálnej meny je tak v tomto prípade príjmom podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, na ktorý možno nahliadať primerane ako na príjem plynúci z finančného majetku.


Zdanenie kryptomeny u FO podnikateľa so zaradením do obchodného majetku

Popis situácie:

Kúpili sme 4 BTC, jeden za 1000 € a následne predali 3 BTC, jeden za 4000 €.

Predali sme 3 BTC spolu za 12 000 €. Náklady na ich získanie sme mali 1000 * 3, čo je 3000 €.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) v tomto prípade predstavuje 12 000 – 3000 €, čiže 9000 €. Zisk z predaja kryptomien u fyzickej osoby podnikateľa predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti. Základ dane (zisk – náklad) bude v tomto prípade súčasťou celkového základu dane.

Pri sadzbe dane 15 % (podnikateľ, ktorého príjem nepresiahol 49 790 €), bude daň z predaja kryptomeny 1350 €.


Zdanenie kryptomeny u FO podnikateľa so zaradením do obchodného majetku – predaj 1 virtuálnej meny získanej za rôzne ceny

Popis situácie:

Predstavte si, že ste v roku 2017 kúpili 2 BTC, jeden za 1000 €. Neskôr, v roku 2018 ste k nemu dokúpili ďalšie 2 BTC, jeden za 2000 €. V roku 2021 ste sa ale rozhodli predať, konkrétne 3 BTC, jeden za 3000 €.

V prípade, ak ste jednotlivé kryptomeny, ktoré ste predali spoločne nadobudli za rôzne ceny, máte 2 možnosti ako určiť ich obstarávaciu cenu. Buď prostredníctvom váženého priemeru, alebo takzvanou metódou FIFO.

Vážený priemer

Dokopy sme kúpili 4 BTC spolu za 6000 €. Jeden BTC teda stál 6000/4 to je 1500 €.

Predali sme 3 BTC spolu za 9000 €. Náklady na ich získanie sme mali 1500 * 3, čo je 4500 €.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) v tomto prípade predstavuje 9000 – 4500 €, čiže 4500 €. Túto sumu sme povinní zdaniť (sadzba dane bude 15 %). Celkovo tak štátu za tento predaj zaplatíme takmer 700 €.

Metóda FIFO

Pri využití metódy FIFO predstavuje obstarávaciu cenu 1 BTC cena, ktorú sme zaplatili za obstaranie prvé BTC, teda 1000 €.

Predali sme 3 BTC spolu za 9000 €. Náklady spojené s ich obstaraním boli 3 * 1000 €, čiže 3000 €.

Zdaniteľný zisk (zisk – náklady) predstavuje 9000 – 3000 €, čiže 6000 €. Túto sumu sme povinní zdaniť (sadzba dane bude 15 % ). Celkovo tak štátu za tento predaj zaplatíme 900 €.

Ako ukázali uvedené príklady, ak sme kryptomeny získali za dosť rozdielne ceny je lepšie pri určovaní obstarávacej ceny zvoliť metódu váženého priemeru.


Daňové zaťaženie kryptomien vo svete

Mnohí slovenskí odborníci sa zhodujú, že daňové zaťaženie kryptomien na Slovensku je príliš vysoké a môže viesť mnohých ľudí k obchádzaniu legislatívy a hľadaniu možností ako neplatiť daň z kryptomien.

Z tohto dôvodu u nás už vznikla aj Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody.

Maďarsko napríklad od roku 2022 znižuje sadzbu dane z kryptomien na 15 %.

Rovnakú výšku daňového zaťaženia majú kryptomeny aj v susednej Českej republike. V Nemecku, Slovinsku či na Cypre nemajú dokonca daň z kryptomien zavedenú vôbec.


Regulácia kryptomien na európskej úrovni

Európska únia dlhodobo pracuje na legislatíve, ktorá by zjednotila trh s kryptomenami v rámci celej únie. Zásadnú zmenu má priniesť uznanie kryptomien za finančné nástroje.

Pripravovaný návrh má 4 hlavné ciele: právna istota, podpora inovácií, ochrana spotrebiteľa a finančná stabilita..

Celý legislatívny návrh si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Nariadenie Európskej únie EÚ MiCA by mal vstúpiť do platnosti v priebehu nasledujúcich 2 až 3 rokov.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon9256 prečítaní

Matej Dioszegi
33% alebo 39% veď to je na smiech alebo skôr na plač, s týmto sa niečo musí spraviť napríklad v ČR je nastavená daň len na 15% a to si myslím že je optimálne.
Odpovedať
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac