Osobný bankrot v roku 2019

Osobný bankrot je zákonmi riadený proces, pomocou ktorého sa ľudia vedia zbaviť svojich dlhov. Ako vyzerá osobný bankrot v roku 2019?

Najčastejšie kladené otázky - Osobný bankrot v roku 2019

Čo je to osobný bankrot?

Hoci slovenské zákony presný pojem osobný bankrot nepoznajú, ide o zákonmi upravený a kontrolovaný proces, počas ktorého sa akákoľvek fyzická osoba zbavuje svojich dlhov.

Kto môže vyhlásiť osobný bankrot?

O vyhlásenie osobného bankrotu môže požiadať každá fyzická osoba. To znamená, že aj fyzická osoba podnikateľ, aj fyzická osoba nepodnikateľ. Okrem toho musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok, ktorým sa podrobnejšie venujeme v článku nižšie.

Ako podať žiadosť o osobný bankrot?

Každý, kto chce vyhlásiť osobný bankrot sa musí obrátiť na Centrum právnej pomoci. Po predložení všetkých potrebných dokumentov toto Centrum posúdi vašu žiadosť a celý váš prípad posunie pred príslušný súd, ktorý definitívne rozhodne o tom, či bude vaša žiadosť o osobný bankrot schválená, alebo nie. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte Centrum na telefónnom čísle 0650 105 100. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci nájdete nižšie v článku.

Ako vyzerá proces bankrotu?

Musíte byť platobné neschopný a musí sa voči vám viesť aspoň jedno exekučné, alebo iné obdobné konanie. Ak sa rozhodnete pre oddlženie, musíte najskôr navštíviť Centrum právnej pomoci. Musíte si pripraviť všetky doklady, ktoré v súvislosti so svojimi dlhmi máte. Centrum posúdi, či spĺňate podmienky na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára. Ak áno, Centrum právnej pomoci alebo Centrom určený advokát za vás podá návrh na súd. Príslušný súd návrh posúdi a rozhodne, či povolí váš osobný bankrot alebo nie. Detailnejšie informácie nájdete v článku nižšie.

revolut-podkladnickaV posledných mesiacoch je čoraz častejšie skloňovanou témou osobný bankrot. Po legislatívnej úprave z roku 2017 sa stal oveľa dostupnejšou možnosťou ako sa zbaviť svojich dlhov aj pre širokú verejnosť. Podľa dostupných informácií Ministerstva spravodlivosti siahlo za obdobie január až máj 2018 po osobnom bankrote 6016 Slovákov, pričom tisícky ďalších sa obrátili na Centrum právnej pomoci so žiadosťou o pomoc.

Pozrieme sa na to, čo vlastne osobný bankrot znamená od roku 2017 po legislatívnych zmenách, kto každý oň môže požiadať a aké všetky podmienky musí spĺňať. Okrem toho si priblížime rozdiely medzi alternatívou splátkového kalendára a konkurzu.

Podrobne vysvetlíme celý proces  osobného bankrotu krok za krokom, upozorníme na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia a na záver ponúkneme viaceré možnosti, akými sa možno zbaviť svojich dlhov alebo vyčistiť svoj úverový register.

Čo je to osobný bankrot?

Osobný bankrot, hoci znie veľmi negatívne a väčšina z nás si pod ním predstaví absolútne finančné dno, je len hovorový pojem označujúci zákonom upravený a riadený proces, počas ktorého sa akákoľvek fyzická osoba (aj podnikateľ aj nepodnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov.

V právnom poriadku Slovenskej republiky sa používa pojem oddĺženie, teda zbavenie sa dlhov. Neznamená však, že ľudia využívajúci inštitút osobného bankrotu prídu o všetky svoje peniaze  a budú na mizine.

Zmeny v roku 2019

Slovenský právny systém pozná osobný bankrot len od roku 2006. Stále tak ide o pomernú novinku. V roku 2016, rok pred novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii bolo vyhlásených 732 osobných bankrotov. Od 1. marca 2017 je však účinná nová právna úprava, ktorá ho sprístupnila širšiemu okruhu ľudí.

Ministerstvo spravodlivosti vtedy proklamovalo, že dôvodom zmien je chcenie dať druhú šancu tým, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci a nevedia, ako sa z nej dostať von. Podľa novej úpravy nezáleží, či dlh vznikol voči štátu, samospráve alebo nebankovej spoločnosti.

Osobný bankrot po novom znamená, že celý proces sa už nerozdeľuje na konkurz a samotné oddĺženie. Dlžníci majú možnosť vybrať si, či sa budú zbavovať svojich dlhov konkurzom alebo formou splátkového kalendára.

Rovnako sa už nevyžaduje žiadna trojročná skúšobná doba a pribudla  takzvaná nepostihnuteľná hodnota obydlia predstavujúca sumu, ktorú si ľudia môžu uchrániť a použiť ju na zabezpečenie bývania. Nariadením vlády bola stanovená do výšky 10 000 EUR vyplácaných v mesačných intervaloch po 250 €.

Osobný bankrot po novom znamená, že už nebudete platiť 70% zo svojho príjmu správcovi. Novinkou je aj možnosť požiadať o pôžičku od Centra právnej pomoci.

Táto pôžička má slúžiť na úhradu odmeny správcovi konkurznej podstaty. Nakoľko ide o pôžičku, dlžník bude musieť túto sumu Centrum do dohodnutej doby vrátiť.

question-markKto môže požiadať o osobný bankrot?

Právo požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu má každá fyzická osoba, či už vo forme bežného občana alebo podnikateľa. Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára ale má možnosť podať len vtedy, ak je už voči nej vedené exekučné konanie.

Môže ísť napríklad o daňové exekučné konanie, exekúciu vymáhanú Sociálnou poisťovňou ale výkon dražby a podobne. Okrem splnenia týchto dvoch základných podmienok sa vyžadujú aj ďalšie:

Ďalšie podmienky osobného bankrotu

 1. Musíte byť platobne neschopní. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
 2. Musíte preukázať poctivý zámer. V preklade to znamená, že musíte mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov bez toho, aby ste robili obštrukcie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Okrem toho musíte poskytnúť maximálnu potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že máte riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

Ako rozoznať nepoctivý zámer osobného bankrotu?

Zákon rozlišuje celkovo 12 situácií, pri ktorých vzniká dôvodné podozrenie z nepoctivého zámeru vyhlásenia osobného bankrotu. Medzi najčastejšie situácie potvrdzujúce nepoctivý zámer žiadateľa patria tieto:

 • Ak pri podávaní žiadosti vedome zamlčíte akýkoľvek svoj majetok
 • Ak bez vážneho dôvodu neposkytnete maximálnu možnú a potrebnú súčinnosť
 • Ak pred podaním žiadosti možno mať podozrenie, že ste sa úmyselne priviedli do platobnej neschopnosti
 • Ak bez riadneho dôvodu riadne a včas nespĺňate súdom stanovený splátkový kalendár

Na čo sa osobný bankrot nevzťahuje?

Aj keď hlavnou úlohou osobného bankrotu je zbaviť žiadateľa dlhov, nie je to celkom pravda. Zákon totiž pozná hneď niekoľko druhov finančných záväzkov, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje.

 • Dlhy z výživného
 • Zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • Pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody
 • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
 • Peňažný trest podľa Trestného konania
 • Nepeňažné pohľadávky
 • Pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Konkurz a splátkový kalendár

na majetok ktorý podlieha konkurzu nie je možné začať a ani viesť exekúciu

Zbaviť sa dlhov prostredníctvom vyhlásenia osobného bankrotu môžete dvoma spôsobmi. Buď požiadate o konkurz, alebo splátkový kalendár. Vysvetlíme si základné rozdiely medzi nimi a uvedieme, ktorá alternatíva je výhodnejšia vzhľadom na vašu situáciu pred podaním žiadosti o osobný bankrot.

Konkurz

Ak si vyberiete ako formu zbavenia sa dlhov konkurz, nemusíte spĺňať žiadne ďalšie špeciálne požiadavky. Nemusíte disponovať určitým príjmom a ani majetkom, no aj napriek tomu môžete požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak však majetok máte, musíte rátať s tým, že tento majetok sa formou konkurzu speňaží na úhradu vašich dlhov.

Alternatíva konkurzu je vhodná predovšetkým pre tých, ktorí majú veľa dlhov a ich majetok nepostačuje nepostačuje na ich splatenie, no súhlasia s jeho speňažením v prospech zbavenia sa určitej časti dlhu.

Zároveň platí, že na majetok ktorý podlieha konkurzu nie je možné začať a ani viesť exekúciu alebo iné tomu podobné konanie, ktoré by ho mohlo akýmkoľvek spôsobom ohroziť. V prípade ak ste uzavreli manželstvo a požiadali o osobný bankrot formou konkurzu rátajte s tým, že jeho vyhlásením zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Splátkový kalendár

Na rozdiel od konkurzu, pri splátkovom kalendári musíte spĺňať niekoľko všeobecných podmienok. V prvom rade musíte mať pravidelný príjem a dlhy v takom objeme, ktorý neprevyšuje celkovú hodnotu vášho majetku. Okrem toho musíte byť schopní zaplatiť približne 700 EUR za administratívne poplatky spojené so samotnou žiadosťou o osobný bankrot.

Pri určovaní podoby splátkového kalendára musia byť preskúmané vaše pomery a na základe tohto posúdenia súd určí splátkový kalendár v takej podobe, aby ste nimi pokryli minimálne 30% výšky vašich dlhov. Presné percentuálne vyjadrenie výšky vašich splátok, ktoré budete musieť splácať v priebehu budúcich 5 rokov určí súd.

Pamätajte si, že v porovnaní s konkurzom sa pri splátkovom kalendári nezastavujú vaše už prebiehajúce exekúcie alebo súdne konania vedené voči vašej osobe. Alternatíva splátkového kalendára je tak vhodná najmä pre ľudí, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu dlhov a tento majetok si chcú zachovať, no zároveň majú dostatočne vysoký príjem, z ktorého môžu svoje dlhy 5 rokov splácať.

Ak ste zamestnancom na trvalý pracovný pomer a nechcete vyhlásiť osobný bankrot zo strachu o svoju prácu, nemusíte sa báť. Podľa právnej úpravy platí, že osobný bankrot nemôže byť dôvod na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Ak plánujete vyhlásiť osobný bankrot, musíte pri tom zachovať určitý postup. Prvým a nevyhnutným krokom je obrátenie sa na Centrum právnej pomoci. Môžete ich kontaktovať telefonicky, alebo osobne podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Centrum právnej pomoci predstavuje vaše povinné zastúpenie pred súdom, ktoré je stanovené zákonom.  Toto centrum je zároveň povinné informovať vás o podmienkach celého procesu osobného bankrotu, to znamená aj o podmienkach, akým spôsobom sa bude speňažovať váš majetok v prípade úspešnej žiadosti o konkurz alebo splátkový kalendár.  Po konzultáciách sa rozhodne, či vás pred súdom bude zastupovať priamo Centrum, alebo vašim zastupovaním poverí iného advokáta.

Centrum je v zmysle zákona oprávnené v dlžníkovom mene podať návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na určenie splátkového kalendára. Ako prílohy je potrebné priložiť nasledujúceho doklady:

 • Zoznam majetku
 • Zoznam spriaznených osôb
 • Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili v posledných troch rokoch
 • Životopis
 • Vyhlásenie o platobnej neschopnosti
 • Doklad preukazujúci vedenie exekučného alebo iného vykonávacieho konania nie starší ako 30 dní

Po predložení všetkých vyššie spomenutých dokumentov je súd povinný do 15 dní od doručenia návrhu rozhodnúť. Buď rozhodne tak, že váš návrh odmietne, alebo pristúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve splátkového kalendára.

Ak rozhodne vo váš prospech, svojím rozhodnutím vám poskytuje ochranu pred veriteľmi. Súčasťou rozhodnutia je konštatovanie, že sa zbavujete dlhov, ustanovenie správcu a výzva pre veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Tak prakticky dochádza k vášmu oddlženiu.

Stiahnuť žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

 

wallet-minOsobný bankrot a jeho vplyv na život

Podľa starej úpravy bola súčasťou procesu osobného bankrotu aj nepopulárne trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste museli čakať na oddlženie. Podľa novej úpravy táto lehota už neexistuje, čo značne celý proces odbremenilo a zrýchlilo.

V prípade že disponujete príjmom, ostáva vám celý a nemalo by sa z neho už nič strhávať. To znamená, že môžete viesť úplne normálny život.

Prakticky celý proces oddlženia až po jeho úplné ukončenie je v rukách súdom určeného správcu, ktorý je oprávnený nakladať s vaším majetkom. Aj vy máte samozrejme právo nakladať so svojím majetkom a to obvyklým spôsobom rešpektujúc pri tom ustanovenia zákona, ktorý vám ukladá povinnosť chrániť ho pred poškodením, jeho stratou alebo zničením.

Ako dlho trvá celý proces?

Podľa starej úpravy platnej do roku 2017 by ste aj po súdnom rozhodnutí museli čakať na začiatok osobného bankrotu ďalšie tri roky v skúšobnej dobe. Po novelizácii zákona to už neplatí no aj napriek tomu je dĺžka celého procesu relatívna a líši sa.

Záleží predovšetkým na vás ako na dlžníkovi a na vašom prístupe. Pokiaľ poskytnete Centru právnej pomoci alebo advokátovi, ktorý vás v prípade žiadosti o osobný bankrot zastupuje, maximálnu možnú súčinnosť, môže celý proces trvať 15 dní od konečného podania návrhu.

Pred samotným podaním návrhu je ale nevyhnutné posúdiť vašu situáciu a tiež skutočnosť, či spĺňate všetky zákonom stanovené podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu. Následne opäť záleží na vás, ako rýchlo budete schopní Centru doložiť všetky potrebné dokumenty a prílohy spomenuté vyššie.

Ako sa inak zbaviť dlhov?

Vieme, byť dlžníkom nie je vôbec príjemné. Ak sú dlhy privysoké, môžu viesť práve k vyhláseniu osobného bankrotu. Existujú však tri pomerne jednoduché kroky, pomocou ktorých sa môžete postarať o vašu lepšiu budúcnosť.

Skontrolujte si úverový register

Úverový register predstavuje miesto, kde sa odzrkadľuje vaša finančná disciplína. Stačí, že ste sa vo svojom živote omeškali čo i len s jednou splátkou za pôžičku alebo telefón, nájdete sa tam. Stále ho však môžete skontrolovať, respektíve požiadať o výpis z úverového registra.

Ak budete pozorní a nájdete vo výpise chybu, máte nárok požiadať prevádzkovateľa príslušného registra o jej odstránenie. Možno maličkosť, no v očiach ostatných inštitúcií budete s minimálnym počtom záznamov v registri pôsobiť oveľa dôveryhodnejšie.

Nevytvárajte nové dlhy

Ako jednoducho sa to povie, však? Pokiaľ sa už nachádzate v kolotoči dlhov vaše možnosti na pôžičku a ďalšie dlhy sa rapídne znižujú. Pokúste sa odolať rýchlym pôžičkám za nízke poplatky, či pôžičke bez nahliadnutia do registra

Refinancujte svoje staré úvery

Vhodným riešením ako znížiť svoje dlhové zaťaženie môže byť aj refinancovanie starých úverov, respektíve ich konsolidácia. V praxi to bude vyzerať tak, že vaše staršie úvery a finančné záväzky s vysokými úrokovými sadzbami budú nahradené jediným, výhodnejším úverom s dlhšou dobou splatnosti a nižším úrokom.

Z niekoľkých neprehľadných splátok sa tak stáva jediná, ktorou skutočne dokážete ušetriť a postupne zmazať svoje staré dlhy. Ak rozmýšľate nad refinancovaním, pozrite si aktuálne ponuky na slovenskom trhu.

Na čo si dať pozor?

 1. Chýb, ktoré ľudia pri žiadosti o vyhlásenie osobného bankrotu robia, je viacero. Jednou z najzákladnejších je dožadovanie sa osobného bankrotu bez toho, aby voči nim bola vedená exekúcia alebo iné obdobné konanie. Je len vašou povinnosťou zozbierať si všetky potrebné doklady k dlhom, Centrum právnej pomoci za vás vaše exekúcie a doklady vyhľadávať nebude.
 2. Ďalšou chybou, ktorá vzniká z naivity, je slepá dôvera podvodníkom. Bohužiaľ, je bežnou praxou, že viacerí zástupcovia spoločností, ale aj jednotlivci sa ľuďom uvažujúcim nad osobným bankrotom predstavujú ako pracovníci, alebo spolupracovníci Centra právnej pomoci, čo je zavádzajúce.
 3. Ako rozoznať podvodníka? Pomerne jednoducho. Za svoje služby si účtuje stovky eur, respektíve vyššie poplatky, než aké by ste boli povinní uhradiť v Centre právnej pomoci. Ich vyplnené žiadosti o vyhlásenie bankrotu vo vašom mene sú často neúplné, nepostačujúce alebo dokonca chybné a takisto ich znalosti o inštitúte oddlženia sú chybné.
Ak máte záujem o vyhlásenie osobného bankrotu, odporúčame vám spoliehať sa výsostne na Centrum právnej pomoci a nebrať do úvahy iné ponuky advokátov vydávajúcich sa za ich spolupracovníkov. Centrum môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0650 105 100.

Stiahnuť žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

Osobný bankrot krok za krokom

 1. Musíte byť platobné neschopný a musí sa voči vám viesť aspoň jedno exekučné, alebo iné obdobné konanie.
 2. Ak sa rozhodnete pre oddlženie, musíte najskôr navštíviť Centrum právnej pomoci.
 3. Musíte si pripraviť všetky doklady, ktoré v súvislosti so svojimi dlhmi máte. Spomínali sme ich vyššie.
 4. Centrum posúdi, či spĺňate podmienky na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára
 5. Ak áno Centrum právnej pomoci alebo Centrom určený advokát za vás podá návrh na súd.
 6. Príslušný súd návrh posúdi a rozhodne, či povolí váš osobný bankrot alebo nie.

Osobný bankrot – skúsenosti

Osobný bankrot funguje v podmienkach Slovenskej republiky už viac ako 10 rokov a je nutné poznamenať, že sa osvedčil. Počet ľudí, ktorí ho využijú stále medziročne rastie a to aj napriek viacerým obmedzeniam, ktoré sa s inštitútom osobného bankrotu spájajú.

Podmienky pre schválenie osobného bankrotu zo strany súdu sa od roku 2017 jednoznačne zlepšili a očakávame tak, že význam osobného bankrotu v ďalších rokoch ešte porastie.

O autorovi

Ostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás na Facebooku