Page Icon

Príspevok na podnikanie od štátu. Ako ho získať v roku 2022?

Pozrite sa, ako získať príspevok na podnikanie vo výške až 5 754 EUR.

Page Icon

Založenie živnosti alebo s.r.o. cez internet

Vybrané 297 krát
 • Založenie s.r.o. už od 237 EUR
 • Založenie živnosti od 19 EUR
 • Poskytnutie virtuálneho sídla
 • Celý proces kompletne online

Uvažujete nad začatím podnikateľskej činnosti a chceli by ste si pri tom pomôcť príspevkom na podnikanie od štátu? Ako o príspevok požiadať a kedy máte na jeho získanie nárok?

Máte vlastný nápad a chceli by ste si jeho realizáciou vytvoriť stabilnú podnikateľskú činnosť?

Mnoho potencionálnych podnikateľov odrádza výška počiatočných nákladov, ktoré je pred realizáciou podnikateľského zámeru potrebné uhradiť. Pomôcť vám v takomto prípade môže práve príspevok na podnikanie.

Čo je to príspevok na podnikanie?

Príspevok na podnikanie slúži na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich so začiatkom samostatnej zárobkovej činnosti a je poskytovaný štátom, konkrétne Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na jeho získanie je potrebné spĺňať určité podmienky, po ktorých splnení budete mať vysokú šancu, že si začiatky vašej podnikateľskej cesty uľahčíte jednorazovou a nenávratnou finančnou pomocou.

Ako požiadať o príspevok na podnikanie?

Ak máte záujem o získanie príspevku, budete sa musieť obrátiť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý podľa svojho trvalého bydliska spadáte, alebo v pôsobení ktorého je oblasť, kde plánuje podnikanie prevádzkovať.

Žiadosť o príspevok sa podáva písomnou formou. V ideálnom prípade je prvým krokom osobná návšteva pobočky úradu, kde vás jeho pracovníci dôkladne informujú o náležitostiach, potrebných pre podanie žiadosti.

Okrem doloženia oficiálnych dokumentov, budete musieť absolvovať aj ďalšie povinné kroky. Ako prvé vypracujete svoj vlastný podnikateľský plán, v ktorom vysvetlíte vašu víziu na nasledujúce 3 roky.

Zahrnúť by ste mali cenovú kalkuláciu nákladov spolu so želanými výnosmi, odhadovaný cenník služieb a produktov, alebo predbežné rozvrhnutie čerpania poskytnutého príspevku. Podnikateľský plán by mal byť rozsahovo približne na 10 strán.

Po úspešnom podaní oficiálnej žiadosti budete povinní absolvovať krátky test o pripravenosti na začatie podnikania, ktorý obsahuje všeobecné otázky a je realizovaný písomne.

Po jeho zvládnutí vám zostáva prezentácia podnikateľského plánu pred komisiou úradu, ktorá posudzuje vašu serióznosť a pripravenosť. Prezentácia však býva rýchla a pokiaľ to s príspevkom myslíte vážne, komisia by nemala mať akékoľvek väčšie výhrady.

  Nevýhody čerpania

 • Nutnosť prevádzkovať živnostenské oprávnenie po dobu 3 rokov

 • Zvýšená pozornosť Daňového úradu voči vašej činnosti

 • Povinné pravidelné hlásenia o čerpaní poskytnutého príspevku

 • Možné častejšie kontroly

Kedy môžete príspevok získať?

Príspevok na podnikanie nie je pre každého. Aby ste mohli zvažovať požiadanie o príspevok, musíte splniť základné podmienky pre jeho získanie. O schválení príspevku rozhoduje Úrad práce a preto je podstatné, aby ste boli evidovaní ako uchádzač o zamestnanie.

Rozhodujúca je aj dĺžka v evidencii uchádzačov. Pokiaľ si budete po schválení príspevku živnostenské oprávnenie zakladať prvýkrát, v evidencii budete musieť byť po dobu minimálne 3 mesiacov

Ak ste už ako SZČO niekedy vystupovali no činnosť už dlhšie nevykonávate, získanie príspevku bude o niečo zložitejšie. V evidencii uchádzačov o zamestnanie musíte figurovať po dobu minimálne 12 mesiacov, z ktorých už najmenej 6 mesiacov svoju podnikateľskú činnosť neprevádzkujete. Živnosť môžete mať aj pozastavenú.

Po získaní príspevku vás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaväzuje podnikateľskú činnosť prevádzkovať po dobu minimálne 3 rokov, v opačnom prípade môže byť výška príspevku krátená.

Príspevok na podnikanie nie je určený iba pre mladých ľudí a nie je obmedzený vekom. Pokiaľ máte menej ako 25 rokov alebo ste študentom dennej formy štúdia, na ÚPSVaR nemusíte byť evidovaní vôbec.

Príspevok naopak nebude poskytnutý osobám so zdravotným postihnutím, ktorým bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Tip

Ako prvý krok pri žiadaní o príspevok na podnikanie sa vždy informujte na príslušnom ÚPSVaR. V žiadnom prípade si živnostenské oprávnenie nezakladajte skôr, ako o príspevok požiadate. Stratili by ste tak na jeho čerpanie nárok.

Aká je výška príspevku?

Príspevok môže mať rôznu výšku pre jednotlivý kalendárny rok. Jeho výška sa tiež líši v závislosti od konkrétneho kraja v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa o príspevok uchádzate.

Dôvod je jednoduchý. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyšší príspevok práve v tých regiónoch, ktoré disponujú vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou celkovou cenou práce.

Výška príspevku na podnikanie, platná od 1. januára 2021 je pre Bratislavský kraj zo všetkých najnižšia, a to v maximálnej výške 3 596,30 EUR.

Ostatné regióny, v ktorých je hodnota nezamestnanosti rovná alebo nižšia ako 5 %, je príspevok poskytovaný až do 4 312,56 EUR a pri regiónoch s nezamestnanosťou vyššou ako 5 %, môžete získať maximálnu hodnotu príspevku na podnikanie pre rok 2021, ktorou je suma 5 754,08 EUR.

Čo môžete financovať?

Rozbehnutie samostatnej zárobkovej činnosti si vyžaduje zvládnutie počiatočných nákladov a presne na ich pokrytie príspevok na podnikanie slúži.

Aké výdavky ste teda oprávnení financovať prostredníctvom získaného príspevku? Použiť ho môžete prakticky na platbu akýchkoľvek nákladov, súvisiacich s vašou činnosťou, pričom tiež záleží na tom, aký druh podnikania budete prevádzkovať. 

Pri využívaní príspevku vždy myslite na to, že vaše výdavky musia byť oprávnené a v súlade s vašim podnikateľským zámerom. Počas prípadnej kontroly budete musieť byť schopní príslušnému úradu dokladovať a riadne odôvodniť daný výdavok.

Najčastejšie je príspevok využívaný napríklad na zariadenie obchodných priestorov, nákup nástrojovvybavenia potrebných na podnikateľskú činnosť, alebo rôzne marketingovépropagačné účely.

Je možné príspevok získať viackrát?

Áno, no na rovnaké živnostenské oprávnenie môžete o príspevok na podnikanie požiadať až po uplynutí 8 rokov od ukončenia alebo prerušenia činnosti.

Ako prebieha vyplácanie príspevku?

Príspevok vám nebude vyplatený na váš účet v plnej sume hneď na začiatku. Po podpise zmluvy s ÚPSVaR budete povinní si založiť živnostenské oprávnenie. Založenie vybavíte aj bez nutnosti návštevy úradu a online. S tým vám pomôže napríklad portál Firmáreň.sk.

Vybrané 297 krát
 • Založenie s.r.o. už od 237 EUR
 • Založenie živnosti od 19 EUR
 • Poskytnutie virtuálneho sídla
 • Celý proces kompletne online

Následne si založíte bankový účet, osobný alebo podnikateľský. Na tento účet vám bude do 30 dní doručených 60 % z celkovej výšky schváleného príspevku. 

Prvých 60 % z poskytnutého príspevku budete povinní v priebehu najbližších 12 mesiacov minúť na pokrytie vašich počiatočných nákladov.

Zvyšných 40 % z výšky schváleného podnikateľského príspevku vám úrad na účet doručí až po prvom roku podnikania a po podaní kompletnej správy o realizovaných výdavkov v rámci prvej splátky poskytnutého príspevku. Úrad práce sa tým tak chráni pred neoprávneným využívaním príspevku a prípadnými nečestnými žiadateľmi. 

Aké povinnosti vyplývajú z čerpania?

Čerpanie príspevku na podnikanie od štátu so sebou prináša aj určité obmedzenia. S pracovníkmi úradov budete musieť počas najbližších 3 rokov komunikovať na pravidelnej báze.

Najneskôr do 15 mesiacov od vyplatenia prvých 60 % sumy na váš účet, máte povinnosť vypracovať správu o využití tejto sumy a požiadať o vyplatenie zvyšných 40 % príspevku.

Podobnú správu budete vypĺňať aj po skončení druhého a tretieho roku podnikania, pričom využitím príspevku na podnikanie sa zaväzujete svoje živnostenské oprávnenie prevádzkovať minimálne po dobu 3 rokov.

Pozor

Počas tejto doby môžete očakávať aj zvýšený záujem úradov o vašu činnosť, s čím môže byť spojená aj daňová kontrola. Majte preto na vedomí, že použitie prostriedkov musí byť riadne preukázateľné a účtovne evidované až do doby 10 rokov po ukončení poberania príspevku na podnikanie.

Často kladené otázky

Ako získať príspevok na podnikanie?

O príspevok môžete požiadať písomnou formou príslušný ÚPSVaR na mieste, v ktorom plánujete prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť. Spolu so žiadosťou budete musieť doložiť a vypracovať aj ďalšie požadované prílohy.

Na čo môžem použiť príspevok na podnikanie?

Príspevkom môžete pokryť prakticky akékoľvek náklady, spojené s vami prevádzkovaným podnikaním. Všetky výdavky musia byť dokladované a preukázateľné, inak vám ÚPSVaR môže nariadiť vrátenie použitých finančných prostriedkov.

Kto má nárok na príspevok na podnikanie?

Príspevok môžete získať v prípade, že ste evidovaní ako uchádzač o zamestnanie najmenej po dobu 3 mesiacov a SZČO ste v minulosti neboli. Ak áno, musíte byť evidovaní po dobu až 12 mesiacov a živnostenské oprávnenie musíte mať zrušené alebo pozastavené najmenej po dobu 6 mesiacov.

Ako zaúčtovať príspevok na podnikanie?

Nadobudnuté financie z čerpania príspevku sa zaúčtujú ako príjem a pokrytie výdavkov na podnikanie naopak, ako náklad pre podnikateľa. Všetky transakcie musia byť vo vedení účtovníctva riadne zaznamenané a uchované po dobu 10 rokov od ukončenia poberania príspevku.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac