WIKI

Čo je to exekúcia?

Exekúcia je štátom povolený spôsob vymáhania dlhov. Štát jasne stanovuje jej pravidlá a definuje postup vymáhania dlhov, ako aj práva a povinnosti všetkých zúčastnených. Exekúciu môže vykonávať výhradne exekútor, a to na základe rozhodnutia súdu.

V súčasnej dobe sú ľudia čoraz viac závislí na pôžičkách a úveroch. Dôvodom je rýchly a pohodlný spôsob získania peňazí. Často však zabúdame, že tieto pôžičky a úvery si nesú so sebou zodpovednosť.

Keď sa nedodržia podmienky, ktoré sú s týmito finančnými produktmi spojené, ohrozí to vaše osobné financie a rodinný rozpočet, a následne môže prísť na rad aj exekúcia. Určite ste sa s týmto pojmom už stretli. To aký je jeho význam, ako exekúcia funguje a ako sa jej vyhnúť sa dozviete v tomto článku.

Exekúcia význam

Exekúcia je právny proces, ktorým sa uskutočňuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, ktorým sa uplatňuje právo na majetok dlžníka. Tento majetok sa následne predáva a získané peniaze sa používajú na splatenie dlhu, prípadne nákladov spojených s exekúciou.

Exekúcia sa vykonáva prostredníctvom exekútora, ktorý má v tejto oblasti zodpovedajúce právomoci a povinnosti. Existujú rôzne formy exekúcie, ktoré sa líšia v závislosti od toho, o aký druh majetku ide.

Kto je exekútor?

Exekútor môže byť buď právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva exekučné konanie a má na to oprávnenie od príslušných orgánov. V mnohých krajinách existujú špeciálne inštitúcie alebo súdy, ktoré majú exekučné právomoci a kontrolujú činnosti exekútorov.

Exekútori väčšinou pracujú na základe platenia za svoje služby zo strany veriteľa alebo v súlade so zákonom. Ich práca zahŕňa obvykle zhromažďovanie informácií o majetku dlžníka, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie, vydanie a doručovanie exekučných rozhodnutí, a podobne.

Medzi najbežnejšie formy exekúcie patria:

 • Exekúcia nehnuteľností. Táto forma exekúcie sa používa na získanie peňazí z predaja nehnuteľností dlžníka. Exekútor môže zabaviť nehnuteľnosti, ak nie sú zabezpečené hypotékou alebo iným záväzkom. V prípade, že sú nehnuteľnosti zabezpečené, môže sa použiť iná forma exekúcie.
 • Exekúcia bankových účtov. Exekútor môže zablokovať bankový účet dlžníka a použiť peniaze na splatenie dlhu alebo nákladov spojených s exekúciou.
 • Exekúcia na plat. Nazýva sa aj exekúcia pohľadávok. Exekútor takto môže získať peniaze z dlhu, ktorý má niekto iný voči dlžníkovi. Najčastejšie ide o zamestnávateľa dlžníka.
 • Exekúcia hnuteľného majetku. Exekútor môže získať peniaze z predaja hnuteľného majetku dlžníka, ako sú autá, elektronika alebo umelecké predmety.

Príčiny exekúcie

Dôvody, prečo ľudia prichádzajú do situácie, kedy ich majetok môže byť zabavený exekútorom, sú rôzne. Najčastejšie je to dôsledkom neplatenia pôžičiek a úverov. V tomto prípade ide najmä o exekúciu majetku, ktorý bol poskytnutý ako záruka.

Exekúcia môže prísť na rad aj v prípade, že bolo na dlžníka vynesené súdne rozhodnutie a on ho neplní. Ďalej sa môže jednať o neplatenie daní a poplatkov, prípadne neplatenie nájomného alebo iných platieb.

Čo dovedie ľudí k takýmto situáciám? Môže ísť napríklad o nedostatočné príjmy. Nikdy neviete kedy vám do života príde nečakaná situácia, ako smrť blízkeho, choroba alebo strata zamestnania.

Ak nepoznajú zásady finančnej gramotnosti, majú viacero úverov a nemajú dostatočnú finančnú rezervu, môže ich to priviesť až k exekúcií, či osobnému bankrotu.

Ako prebieha exekúcia?

Povorenie na začatie exekúcie vždy vydáva súd, vo väčšine prípadov exekúcia začína vydaním platobného rozkazu. Ide o rozhodnutie súdu, v ktorom je žalovanému nariadené, aby splatil žalobcovi dlh. Samozrejme musia byť doložené a potrebné dôkazy.

Proti platobnému rozkazu je možné sa odvolať, prípadne požiadať o splatenie dlhu v splátkach. V opačnom prípade, ak dlžník nezaplatí dlh v stanovenom termíne, exekútor môže začať s exekúciou.

Exekútor predloží súdu alebo notárovi, ktorý vydal exekučné rozhodnutie, návrh na vydanie exekučného príkazu. Exekučný príkaz sa doručí dlžníkovi a exekútor sa môže pustiť do exekúcie.

Exekútor bude najskôr zisťovať vaše majetkové pomery, pričom môže dôjsť aj k domovej prehliadke. Následne rozhodne o spôsobe vykonania exekúcie. V tejto etape nemôžete nakladať so svojím majetkom a je potrebné s exekútorom čo najviac komunikovať.

Splatenie dlhu môže prebehnúť viacerými spôsobmi:

 • Zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov
 • Predajom nehnuteľnosti alebo podniku
 • Predajom hnuteľných vecí
 • Predajom cenných papierov
 • Zadržaním vodičského preukazu v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti

Na čo sa nevzťahuje exekúcia?

Počas exekúcie existujú niektoré veci, na ktoré exekútor nesmie siahnuť. Pri exekúcií na plat exekútor nesmie dlžníkovi zraziť z mesačnej mzdy (prípadne iných príjmov) základnú sumu zodpovedajúcu životnému minimu.

Tieto zrážky zo mzdy sa vykonávajú tretinovým systémom. To znamená, že čistá mzda sa po odčítaní základnej sumy rozdelí na tretiny. Pohľadávky sa splácajú z jednej tretiny, pričom dve tretiny vám zostanú.

Existujú však prednostné pohľadávky, pri ktorých sa zrážajú až dve tretiny. Prednostnými pohľadávkami sú napríklad:

 • Pohľadávky výživného
 • Pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví
 • Pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi
 • Iné súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktoré dlžník nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie svojich potrieb, ako aj potrieb svojej rodiny, plnenie pracovných úloh alebo svoje podnikanie.

Z exekúcie sú vylúčené:

 • Odevy, bielizeň a obuv
 • Nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, chladnička, sporák, kuchynský riad atď.)
 • Domáce zvieratá
 • Zdravotné potreby a iné

Dôsledky exekúcie

Exekúcia môže mať pre dlžníka vážne následky. Okrem toho, že môže prísť o svoj majetok, môže byť tiež vystavený verejnej hanbe. Ak bol verejným predajom predaný jeho majetok, môže byť totožnosť a situácia dlžníka zverejnená v médiách, čím môže byť narušená jeho reputácia.

Okrem toho môže byť exekúcia aj finančne nákladná. Dlžník musí platiť exekútorovi poplatky a súdne náklady, ktoré sa pripočítavajú k dlhu. Exekúcia sa zapisuje aj do úverovej histórie dlžníka, čo môže značne znížiť možnosť získať v budúcnosti pôžičky.

Ako sa vyhnúť exekúcií na plat?

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť exekúcii, je platiť svoje dlhy včas. Ak však prídu finančné ťažkosti a splátky na pôžičky alebo úvery sa stávajú neudržateľnými, je potrebné komunikovať so svojimi veriteľmi.

Väčšina veriteľov je pripravená poskytnúť dočasnú úľavu alebo vypracovať splátkový plán, ktorý by bol pre dlžníka udržateľný.

Ak sa však dlžník dostal do stavu, kedy exekúcia hrozí, môže sa pokúsiť zabrániť jej vykonaniu tým, že sa obráti na právneho zástupcu alebo na neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje právnu pomoc. Tieto organizácie môžu pomôcť dlžníkovi s nájdením riešenia, ako sa vyhnúť exekúcii.

Ako sa zbaviť dlhov?

Ak sa dlžník dostal do stavu, kedy je exekúcia nevyhnutná, môže sa pokúsiť vyriešiť svoje finančné problémy aj iným spôsobom. Jedným z možných riešení je konsolidácia dlhov, čo znamená spojenie všetkých dlhov do jedného. Týmto spôsobom je možné získať nižšiu úrokovú sadzbu a lepšie podmienky splácania.

Ďalším riešením je zmena životného štýlu a zlepšenie svojej finančnej situácie. To môže zahŕňať zníženie nákladov a zvýšenie príjmu. Dlžník by sa mal snažiť šetriť a investovať, aby v budúcnosti nemusel čeliť rovnakým finančným problémom. Viac o tom, ako sa zbaviť dlhov sa dozviete v našom článku.

Ak je však exekúcia už nevyhnutná, dlžník by sa mal snažiť minimalizovať následky. Môže sa snažiť obmedziť exekútorov prístup k jeho majetku a financiám.

Ak má dlžník napríklad bankový účet, môže vysloviť námietku voči jeho blokácii a snažiť sa získať čas na riešenie svojho dlhu.

Záver

Exekúcia je súdny proces, ktorý sa používa na vymáhanie nezaplatených dlhov. Exekútor má právo zobrať majetok dlžníka a predávať ho na verejnom predaji, aby splatil dlh. Exekúcia môže mať pre dlžníka vážne následky, vrátane straty majetku a verejnej hanby.

Dôležité je platiť dlhy včas a komunikovať so svojimi veriteľmi, aby sa zabránilo exekúcii. Ak je exekúcia nevyhnutná, dlžník by sa mal snažiť minimalizovať jej následky a hľadať riešenia na svoje finančné problémy, aby sa v budúcnosti vyhol podobným situáciám.

Často kladené otázky

Čo je exekúcia?

Exekúcia je donútenie dlžníka zaplatiť peniaze veriteľovi. Veriteľ to väčšinou skúša „po dobrom“ a dá vám možnosť doplatiť dlh dobrovoľne. V opačnom prípade sa začne exekučné konanie. Ide o právny proces, ktorý uskutočňuje rozhodnutie súdu, prípadne iného orgánu verejnej moci. Exekúcia sa vykonáva prostredníctvom exekútora. 

Kto je exekútor?

Exekútor je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má poverenie od súdu vykonávať exekučné konanie. Funguje na základe platenia za svoje služby zo strany veriteľa. Jeho práca zahŕňa napríklad zhromažďovanie informácií o majetku dlžníka, vydanie a doručovanie exekučných rozhodnutí, a podobne. 

Aké sú formy exekúcie?

Poznáme viacero foriem exekúcie, napríklad: exekúciu nehnuteľnosti, exekúciu bankových účtov, exekúciu na plat a exekúciu hnuteľného majetku. 

Na čo sa nevzťahuje exekúcia?

Počas exekúcie existujú určité veci, na ktoré exekútor nesmie siahnuť. Napríklad nemôže dlžníkovi zraziť z mesačnej mzdy základnú sumu zodpovedajúcu životnému minimu. Taktiež sú z exekúcie vylúčené: odevy, bielizeň, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá, zdravotné potreby a ďalšie. 

Aké sú dôsledky exekúcie?

Dôsledkov exekúcie je viacero. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že exekúcia má pre dlžníka vždy vážne následky. Môže napríklad prísť o svoj majetok, byť vystavený verejnej hanbe, či mať problémy získať pôžičky v budúcnosti. 

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon51 prečítaní
Naposledy aktualizované: 3. marca 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac