WIKI

Čo je to exekučná amnestia?

Exekučná amnestia

Jedná sa o pozastavenie starších exekúcií za účelom odbremenenia súdov a zlepšenia vymáhania práva, ľudovo nazývané aj ako exekučná amnestia.

Ste povinným dlžníkom alebo právoplatným veriteľom a zaujíma vás, ako prebieha exekučná amnestia?

Na aké exekúcie sa vzťahuje a na aké naopak nie? Pozastavenie exekúcií má svoje plusy, ale aj odporcov.

Exekúcie a s nimi súvisiace exekučné konania nie sú v rámci Slovenskej republiky žiadnou neznámou.

Aktuálne čísla odhadujú, že počet obyvateľov, ktorí voči sebe majú vedenú exekúciu, je na Slovensku takmer milión.

Nehovoriac o tom, že voči každému jednotlivcovi môže byť exekučných konaní vedených súbežne viacero.

Dôvodom prečo štát môže uvažovať o hromadnom pozastavení starších exekúcií je, že existuje veľmi nízka pravdepodobnosť ich vymáhania.

Otvorené konania zaťažujú súdny systém, ktorému tým zároveň bránia v plnení svojej funkcie.

Exekučná amnestia so sebou ale prináša aj otázku morálneho hľadiska a tiež to, či zrušenie exekúcií v konečnom dôsledku do budúcna neprinesie len vytvorenie ďalších.

Ako vzniká exekúcia?

Exekúcia predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí a nastáva pri dlhodobom neplnení si finančných záväzkov voči konkrétnym veriteľom.

Tými sú najčastejšie inštitúcie ako Sociálna či štátom vlastnená zdravotná poisťovňa VšZP, bankové alebo nebankové spoločnosti či policajný zbor Slovenskej republiky.

Môže sa však jednať o akýkoľvek právnický subjekt a takisto aj fyzickú osobu.

 Dlžník (povinný) – osoba, ktorá si nesplnila zákonné požiadavky pri splácaní dlhu voči veriteľovi.

Veriteľ – osoba alebo inštitúcia, voči ktorej si dlžník neplní zákonné požiadavky. Veriteľ sa následne obracia na súd, ktorý zaháji exekučné konanie.

Exekútor – osoba, ktorá je súdom poverená na vymáhanie exekúcie. Je splnomocnená štátom a dlh vymáha spôsobmi na to určenými.

Vymáhanie exekúcie je vedené prostredníctvom exekútora, ktorým je osoba zákonom poverená na tieto úkony.

Do exekučného konania sa môžete dostať vtedy, keď nebudete reagovať na výzvy o splácaní svojho dlhu a veriteľ, ktorému nezaplatíte, sa s takouto požiadavkou obráti na súd.

V exekúcii sa môžete jednoducho ocitnúť napríklad aj vďaka svojej nepozornosti či ľahostajnosti a častokrát sa nemusí jednať o vysokú sumu.

No existujú aj prípady pohybujúce sa vo vysokých čiastkach, alebo chronickí neplatiči účtov.

Ako prebieha vymáhanie exekúcie?

Začína v momente, kedy veriteľ upovedomí príslušný súdny orgán, ktorý danú situáciu posúdi.

Ak súd nevidí žiadny dôvod na zamietnutie žiadosti o exekúcie, je povinný do 15 dní upovedomiť exekútora, ktorý zaháji vymáhanie vzniknutého dlhu.

Ten môže exekúciu vykonávať iba riadnymi spôsobmi, ktoré sú presne definované zákonom a uvedené v takzvanom exekučnom poriadku.

Ako teda exekútor zabezpečí získanie dlhovaných finančných prostriedkov späť v prospech veriteľa? Možných spôsobov je viac a jedná sa napríklad o:

  1. Krátenie mzdy a ďalších príjmov

  2. Predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku

  3. Predaj cenných papierov

  4. Predaj podniku

  5. Rozdelenie spoločnej veci

  6. Vypratanie nehnuteľnosti v prospech veriteľa

  7. Uskutočnenie prác a výkonov

  8. Zadržanie oprávnení a dokumentov

Exekútor si konkrétny spôsob vymáhania zvolí po dôkladnom preštudovaní prípadu a type vedenej exekúcie.

Rozhoduje sa aj na základe prejdenia si majetkových pomerov dlžníka a faktu, či je exekúcia vykonávaná na základe príkazu obce, policajného zboru, bankovej alebo nebankovej inštitúcie, platobného príkazu alebo rozsudku určeného súdom.

Čo je to exekučná amnestia?

Jedná sa o pozastavenie starších exekúcií za účelom odbremenenia súdov a zlepšenia vymáhania práva, ľudovo nazývané aj ako exekučná amnestia. Je navrhované a schvaľované parlamentom.

Vláda Slovenskej republiky ešte v minulom roku schválila zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol platnosť od 1. 1. 2020. 

Hlavným cieľom prijatého zákona je úprava procesných pravidiel týkajúcich sa zastavovania a ukončenia vybraných starších exekúcií a zavedenie osobitého prístupu pri ich pozastavení.

Zákon však súčasne zavádza aj možnosť podať opätovný návrh na obnovenie exekučného konania, to sa však už musí riadiť nariadeniami, ktoré určuje práve novoprijatý zákon.

V praxi to znamená, že aj keď by bola vaša exekúcia zrušená, právoplatný veriteľ ju môže za určitých podmienok opäť obnoviť.

To isté platí v prípade, že ste veriteľom vy a exekučné konanie voči vášmu dlžníkovi bolo pozastavené.

Ako to funguje v praxi?

Zákon o ukončení exekúcií sa vzťahuje na všetky exekúcie, ktoré boli začaté ešte pred dátumom 1. 4. 2017 a prebiehali v dĺžke minimálne 5 rokov.

Ďalej je požadované, aby v rámci danej exekúcie nebolo za obdobie posledných 18 mesiacov dlžníkom uhradených aspoň 15 EUR.

Ak teda máte, alebo vediete exekúciu voči konaniu, ktoré prebieha viac ako 5 rokov, bolo začaté pred uvedeným dátumom a za posledný rok a pol sa nevymohlo viac ako 15 EUR, exekúcia bude zákonom pozastavená.

Zákonom sú rozlišované aj výnimky. Ukončenie exekučných konaní sa nevzťahuje na prípady vymáhania platenia výživného na dieťa či dopravných priestupkov.

Takéto exekúcie zostávajú v platnosti aj po 5 rokoch svojho trvania. V prípade, že ste dlžníkom a vaša exekúcia nespadá medzi výnimky, príslušný exekútor by vás mal do 180 dní sám kontaktovať upovedomením o zastavení exekúcie.

Zákon mu však nebráni v budúcnosti exekúciu znovu obnoviť a navýšenú o exekučné trovy a úroky ju znovu vymáhať.

Čo ak ste veriteľom vy?

Prijaté opatrenia určite nepotešia žiadneho veriteľa, ktorý sa aj napriek použitiu zákonných prostriedkov nedokáže dostať k  právoplatne priznaným financiám.

Pokiaľ aj vami vymáhaná exekúcia spadá do skupiny ukončených, exekútor je povinný vás o jej ukončení upovedomiť v lehote 120 dní.

Spolu s upovedomením však od vás bude žiadať aj uhradenie exekučných trovov, ktoré sú paušálne stanovené vo výške 35 EUR bez DPH.

Pokiaľ túto čiastku neuhradíte, exekútor môže neskôr začať samostatné konanie aj voči vám.

Pre veriteľov je preferovanejším spôsobom zbavenia sa exekúcie prostredníctvom osobného bankrotu dlžníka, ktoré môže prebiehať dvoma spôsobmi.

Dlžník po splnení podmienok môže pristúpiť na konkurzné konanie, kedy sa zbaví svojich dlhov tým, že príde o svoj majetok a prostredníctvom jeho predaja bude dlh financovaný.

Druhou možnosťou je nastavenie splátkového kalendára, kedy si dlžník zachová svoj majetok a exekúciu spláca po menších častiach. 

Kedy začne exekučná amnestia?

Pozastavovanie starších exekučných konaní v praxi ukázalo mnohé nedostatky a z toho dôvodu by mala byť pripravovaná novelizácia a úprava už existujúceho zákona.

Tá by mala stanoviť presné podmienky oslobodenia dlžníka od exekúcie v prípade, že uhradí časť svojho dlhu vyplývajúceho zo starej exekúcie.

Upravovať by sa tým mali hlavne exekúcie vedené inštitúciami štátnej správy, akými je napríklad Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa VšZP. 

Exekučná amnestia by mala byť schvaľovaná vládou v priebehu jej funkčného obdobia v rokoch 2020 – 2024.

Presný dátum príchodu exekučnej amnestie tak nepoznáme, no predpokladá sa, že predmetom rokovaní bude počas prvých dvoch rokov.

Štát by takýmto krokom síce musel zo svojej kasy financovať exekučné trovy a odpustiť nevymáhateľné čiastky, no získal by tým odbremenenie súdnych orgánov, ktoré sú zaťažované veľkým množstvom starých exekučných konaní.

Často kladené otázky

Čo je to exekúcia?

Exekúcia alebo tiež exekučné konanie, je súdom nariadené vymáhanie dlhov dlžníka voči veriteľovi. Exekúciu vykonáva exekútor.

Ako prebieha vymáhanie exekúcie?

Exekútor o začatí exekúcie upovedomí dlžníka a po naštudovaní si jeho majetkových pomerov zvolí formu vymáhania dlhu. Tou môže byť napríklad krátenie finančného príjmu, alebo predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Čo je to exekučná amnestia?

Exekučná amnestia je upravovaná zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o cielené pozastavenie starých exekučných konaní za účelom odbremenenia súdnych orgánov a verejnej správy.

Kedy bude schválená exekučná amnestia?

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovnadobudol platnosť 1. 1. 2020. Jeho novelizácia, známa tiež ako pripravovaná exekučná amnestia, by mala byť vládou Slovenskej republiky prerokovaná a schválená v rámci jej funkčného obdobia počas rokov 2020 – 2024.

Koho sa bude týkať exekučná amnestia?

Exekučná amnestia by sa mala týkať všetkých exekúcií, s dátumom začatia skorším, ako 1. 4. 2017. Exekúcie musia byť zároveň staré minimálne 5 rokov a v priebehu uplynulých 18 mesiacov nesmie byť v rámci konania splatených viac ako 15 EUR. 

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon5237 prečítaní
Naposledy aktualizované: 4. novembra 2021
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac