Ärver man lån?

  • 8 juni, 2023
  • 8 minuters läsning
  • Read Icon559 antal läsningar

Vad som händer med lån vid dödsfall är en vanlig fråga som kan skapa oro innan man satt sig in i hur det fungerar.

Oron är i de allra flesta fall ogrundad. Det är endast i väldigt få och specifika situationer som du ärver lån, och i de fallen måste du själv aktivt valt det.

Det är ändå bra att känna till vad som händer med lån vid dödsfall och vilka typer av lån som dödsboet måste återbetala.

Ärver man lån eller inte?

Ärver man föräldrarnas lån vid dödsfall? Det korta svaret är nej.

Det finns ingen anledning att oroa sig för att föräldrars eventuella skulder kommer att sätta dig i skuld när du ska ärva, eller att dina barn kommer att ärva dina lån.

Lånet tas över av dödsboet efter den avlidne som i sin tur återbetalar lånet. Om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet skrivs lånet av.

Exempel på typer av lån som ärvs och inte ärvs

Det finns flera typer av lån vilket ibland kan röra till det för den som inte är insatt.

Här är en lista på de vanligaste låneformerna:


De olika lånetyperna utmärker sig på olika sätt. Privatlån och blancolån är olika namn för samma sak. Det är lån utan säkerhet, en av de vanligaste lånetyperna som är flexibla på så sätt att de kan användas till det mesta.

SMSlån och snabblån definieras av smidiga ansökningsprocesser och snabba utbetalningar. Dessa har nästan alltid mycket högre ränta än privatlån och blancolån, och behöver återbetalas snabbare

Bolån kan tas vid köp av bostad eller för andra syften om du redan äger en bostad – bostaden ställs då som säkerhet oavsett i vilket syfte lånet tas.

Billån är i grunden detsamma, men med bilen som säkerhet i stället för bostaden.

Kreditkort och avbetalningar kanske inte tolkas som lån vid första anblick, men det fungerar på samma sätt. Har du köpt något på kredit med ditt kreditkort, eller gjort en avbetalningsplan på köp i en butik exempelvis, klassificeras detta som ett lån.

Vad är dödsbo och hur betalas dödsboets skulder?

Samtliga beskrivningar av lånetyperna ovan är generella och kan skilja sig åt. Det finns till exempel privatlån som kräver säkerhet, smslån utan krav på snabb återbetalning och så vidare.

För lån vid dödsfall, eller om du tar ett lån själv: fokusera inte alltför mycket på vad lånet kallas. Titta i stället över villkoren och räntesatserna.

När det gäller dödsfall och lån spelar låneformen ingen större roll. Reglerna är densamma.

Ett dödsbo skapas när en person avlider

När en person avlider skapas ett så kallat dödsbo dit alla ägodelar överförs. Dödsboet klassas som en egen juridisk person, precis som individer och aktiebolag exempelvis.

Som alla andra juridiska personer har dödsboet rättigheter och skyldigheter. Ägarna till dödsboet kallas dödsbodelägare och är de arvingar som sedan får ut det tillgångar som finns i dödsboet, efter att lån och skulder betalats.

Lånetyp spelar ingen roll när någon avlider

När det gäller ärvda lån spelar det som sagt ingen roll vilken typ av lån som ärvs. Samma regler gäller, oavsett om det gäller smslån, privatlån eller bolån. Lånen måste förvisso betalas tillbaka, men det är inte du som arvinge som är ansvarig, utan dödsboet.

Gemensamma lån är undantaget

Undantaget är gemensamma lån, där två eller fler är solidariskt ansvariga för återbetalningen.

  • Gemensamma lån hanteras olika från bank till bank
  • Vanligast är att banken kräver dödsboet på hela lånebeloppet
  • Återstående låntagarna för det gemensamma lånet blir sedan skyldiga dödsboet pengarna

I princip innebär det att övriga låntagare är skyldiga att betala den avlidnes del av lånet, såvida inte tillgångarna i dödsboet är tillräckligt höga.

Vad händer om dödsboets tillgångar inte räcker till?

När man ärver lån ska dessa alltså primärt betalas av dödsboets kapital, det vill säga de pengar som den avlidne efterlämnat. Om kapitalet inte är tillräckligt, säljs eventuella tillgångar som hus och bil för att få in mer kapital.

I de fall då dödsboets skulder är högre än det totala värdet av tillgångarna, försätts dödsboet i konkurs och kvarvarande skulder skrivs av.

Om du som arvinge vill förhindra försäljning av dödsboets bostad, är det möjligt att ta över dödsboets lån. Tänk då på att du blir personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka.

En arvinge behöver inte återbetala lån

Med andra ord finns det ingen risk att du som arvinge personligen blir skuldsatt vid arv, såvida du inte själv väljer att överta lån och skulder från dödsboet.

Det värsta som kan hända för dig som arvinge är att du får ut 0 kronor i arv för att dödsboet sätts i konkurs.

Vad händer om skulder upptäcks vid ett senare tillfälle?

Med det sagt finns det situationer där skulder kanske inte upptäcks i tid. Vad händer om skulder dyker upp senare?

Det kan till exempel vara att dödsboet redan har delats upp mellan arvingarna, men att betalningskrav kan komma i efterhand från till exempel Kronofogden.

I sådana fall är det vanligast att arvingarna betalar tillbaka pengar till dödsboet och att skulden sedermera betalas därifrån. Det finns ingen direkt tidsgräns för när dödsboet upphör att existera.

Ta över bolån från föräldrar eller dödsbo

När en person med bolån och bostad avlider, bör bolånet lösas genom dödsboets tillgångar. Det är dock inte ovanligt att bostaden behöver säljas för att få ihop tillräckligt med pengar.

I dessa situationer kan en eller flera av arvingarna ta över bolånet, med syfte att förhindra att bostaden läggs ut till försäljning.

Hur tar en arvinge över ett bolån?

Processen att ta över lån skiljer sig lite åt beroende på situation. I samtliga situationer görs en kreditbedömning på den som ska ta över lånet, precis som när man ska ta ett helt nytt lån.

Krav ställs på den nya låntagaren också

Det räcker alltså inte bara med att den som ska överlämna lånet ”tror” att den som tar över kan betala tillbaka. Samma krav på låntagaren görs oavsett om det gäller ett nytt lån eller övertagande av ett befintligt lån.

Ska du ta över lån från ett dödsbo, kommer alltså samma kontroller göras på dig, som om du ansökte om ett nytt lån.

Om allting går som det ska, är det dock möjligt att överföra lån från dödsbo till arvinge eller från förälder till barn. Om båda parter är okej med det hela och banken anser att barnet uppfyller kraven är det inget som sätter stopp.

Vad händer om banken inte accepterar processen?

Om banken inte anser att kraven är uppfyllda, finns det andra alternativ. Ett alternativ kan till exempel vara att barnet tar ett nytt privatlån för att lösa ut föräldern från sitt lån.

Det finns lån som lämpar sig extra bra för situationer som dessa så var nog med att rådgöra med jämförelsesajter eller din bank med vad som passar bäst.

Ärva lån – vanliga frågor

Vad händer med lån vid dödsfall?

Lån och skulder vid dödsfall ska betalas av dödsboet. Arvingarna äger dödsboet och kallas dödsbodelägare.

Dödsbodelägarna kan kan aldrig bli personligt ansvariga för lån och skulder från den avlidne, såvida det inte gäller gemensamma lån, eller om dödsbodelägarna frivilligt övertagit lån för att till exempel förhindra försäljning av ärvd bostad.

När avskrivs lån vid dödsfall?

Om dödsboets kapital och tillgångar inte är tillräckliga för att betala tillbaka den avlidnes skulder och lån, avskrivs lånet och dödsboet försätts i konkurs.

Vad gäller vid gemensamt lån vid dödsfall?

När en av parterna för ett gemensamt lån avlider, skrivs skulden över på övriga parter. Individuella lån kan aldrig ärvas till barn, barnbarn eller maka/make.

Vad händer med mina lån när jag dör?

När du dör betalas dina lån med dina efterlevande tillgångar och pengar. Är det inte tillräckligt, avskrivs den kvarvarande skulden och dödsboet försätts i konkurs.

Är tillgångarna högre än lånen, fördelas överskottet mellan dina arvingar/dödsbodelägare.

Tyckte du texten var intressant?

Bli först med att lämna feedback

Källor
FörfattareTobias Ahlqvist

Tobias är Country Manager för Financer Sverige sedan hösten 2020. Han är en erfaren skribent som brinner för ekonomi, investeringar, sparande och lån.

Dela på
Read Icon559 antal läsningar

Se fler ämnen

Genom att använda Financer.com gör du skillnad.  Läs mer