Lagändring för snabblån träder i kraft

10 minutes

Kritiken mot snabblån har varit hård sedan sms-lån gjorde entré på svenska marknaden 2006. Denna kritik har ibland varit överdriven men vissa gånger också helt befogad. Nu står snabblånebranschen inför en stor förändring, vilket är till för att i första hand stärka låntagarnas trygghet. Vad innebär den nya lagen och vilka förändringar kan du som låntagare förvänta dig? Financer går här igenom den nya snabblånelagen och vad den för med sig in på marknaden för högkostnadskrediter.

SMS-lån kallas av många för lånebranschens svarta får. Även om det finns aspekter gällande snabblån som med all rätt går att kritisera så är mycket av kritiken dock obefogad. Det största argumentet för de som är motståndare till dessa högkostnadskrediter är oftast den höga effektiva räntan.

Läs mer här för att förstå varför den effektiva räntan ger en missvisande bild av kostnaden för ett snabblån.

Ett argument som däremot är befogat är att vissa snabblåneföretag tidigare har varit lite för generösa med att godkänna låneansökningar. Detta har gjort att låntagare med låg kreditvärdighet som ibland även redan varit svårt skuldsatta ändå fått sina låneansökningar godkända.

Att låna med skulder behöver i sig inte vara något negativt men man bör alltid vara medveten om den belastningen som ett lån skapar på din ekonomi, vilket nu ska bli enklare i och med lagändringen.

För att motverka detta har regeringen tidigare i år lagt fram ett förslag om ändringar i konsumentkreditlagen för att skapa säkrare sms-lån och en tryggare marknad för dig som låntagare. Detta förslag har nu alltså godkänts av riksdagen och den 1 september träder den nya lagen i kraft som skapar mer trygghet för låntagare.

Propositionen

Snabblån ikon

Den 18 januari 2018 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen, proposition 2017/18:72. Propositionens huvudsakliga innehåll var att regeringen föreslog en mer ansvarsfull marknad för högkostnadskrediter och snabblån. Genom att först och främst införa ett räntetak och ett kostnadstak för denna typ av krediter så ville regeringen höja tryggheten för låntagare.

De konsumenter som ofta ansöker om snabblån är också den grupp som i stor utsträckning även löper större risk att stöta på svårigheter med återbetalningen. Om du som låntagare har mindre ekonomiska marginaler eller tidigare haft svårigheter med återbetalningar så tillhör du sannolikt den grupp konsumenter som regeringen med sin proposition ville hjälpa.

Propositionen innehöll ett flertal förslag till ändringar i konsumentkreditlagen för att ge denna riskgrupp och även andra låntagare bättre villkor för onlinekrediter. Denna lagändring skulle leda till att färre människor skuldsätter sig genom att känna sig tvingade till att ta dessa dyra snabblån.

Den nya lagen som nu alltså kommer träda i kraft den 1 september 2018 sätter punkt för det långa utredningsarbete som pågått ända sedan april 2015. Lagen kommer skydda personer från överskuldsättning och även ställa höga krav på snabblåneföretagen och deras marknadsföring.

Förslagen

Här följer en kort beskrivning av de förslag som regeringen lagt fram till riksdagen. Den viktigaste, propositionen, bifölls den 2 maj 2018 medan de åtta motionerna fick avslag. Det i sig är ingen förlust, då de absolut viktigaste förbättringarna av lagen las fram i propositionen.

Regeringens förslag

  • Proposition 2017/18:72 – Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 

Motioner från ledamöterna

  • Motion 2017/18:3967 med anledning av prop. 2017/18:72 – Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 
  • Motion 2017/18:3213 – En förbättrad konsumentpolitik 
  • Motion 2017/18:3579 – Liberal konsumentpolitik och politik mot överskuldsättning 
  • Motion 2017/18:3756 – Konsumenten i centrum 
  • Motion 2017/18:984 – Konsumenträtt 
  • Motion 2017/18:3976 med anledning av prop. 2017/18:72 – Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 
  • Motion 2017/18:2294 – Förbud mot snabblån och nya möjligheter för låntagare 
  • Motion 2017/18:3598 – Konsumenträtt 

Vad innebär den nya lagen?

Ny konsumentkreditlag 2018Med den nya ändringen i konsumentkreditlagen så kommer flera förändringar göras vid månadsskiftet. Bland annat införs ett kostnadstak och även ett räntetak på sms-lån och högkostnadskrediter. Kravet på att uppmärksamma låntagare om riskerna med dyra krediter skärps också för att färre ska överskuldsatta sig genom dessa enkla lån.

Även krav på marknadsföringen för dessa lån regleras hårdare i den nya lagen. Konsumentkrediter ska enligt denna reglering vara måttfull och får inte utformas så att den lockar människor till förhastade och ogenomtänkta beslut.

Rent kostnadsmässigt så gynnas givetvis du som konsument av denna lagändring. Kostnadstaket som införs innebär att ett lån inte får kosta mer än 40 procentenheter över referensräntan. Denna referensränta motsvarar på ett ungefär årets reporänta, och beslutas av regeringen varje år strax innan jul.

I referensräntan ingår inte de avgifter som kan tillkomma för lånet, som aviseringsavgifter eller uppläggningsavgifter. Med andra ord är denna ränta nominell.

Något som också är en central reglering i lagändringen är att ett lån aldrig får kosta mer än den dubbla summan av det lånade beloppet. Denna reglering inkluderar både räntan och amorteringar på lånet.

Ny lånekostnad

Det nya kostnadstaket kommer alltså göra så att totaltkostnaden för ditt lån eller högkostnadskredit aldrig ska överstiga 100% av det totala lånebeloppet. Om du tar ett lån på exempelvis 10 000 kronor så ska du aldrig behöva betala tillbaka mer än 20 000 kronor totalt. Detta inkluderar avgifter, räntor och eventuella inkassoavgifter med mera.

Värt att notera är också att detta alltså enbart tillämpas för högkostnadskrediter. Om lånet har en lägre effektiv ränta än 30 procent så kommer det alltså inte klassas som högkostnadskredit och därför inte heller regleras av den nya lagändringen.

Kapitalkostnaden för privatlån innefattas alltså inte i lagändringen och kan därför fortfarande ha en kapitalkostnad som är betydligt högre.

Vilka lån påverkas av lagändringen?

Den nya lagen gäller alltså enbart snabblån, onlinekrediter och konsumentkrediter med hög kostnad. Kriterierna för detta är att det ska vara ett lån utan säkerhet och ha en effektiv ränta på minst 30% utöver referensräntan.

Detta innebär alltså att övriga lån, som exempelvis bolån, inte innefattas av lagändringen. Inte heller kreditkort innefattas av den nya lagstiftningen.

Lag paragraf ikonNackdelar med nya lagen

Den här kommande lagändringen har varit känd i detalj sedan beslutet togs den 2 maj i år, men i och med att utredningen pågått i flera år har det varit känt att en förändring stod för dörren. På grund av detta har flera snabblåneföretag senaste tiden tagit höjd för denna förändring, vilket är positivt givetvis. För dig som konsument så finns dock risk för vissa mindre nackdelar nu när lagen träder i kraft.

Tidigare har snabblån varit hårt reglerade och därför bland annat varit väldigt tydliga med att gå ut med den totala kostnaden för lånet, vilka avgifter som kommer debiteras och dylikt. Oavsett vad man anser om smslån och högkostnadskrediter så fyller de en stor funktion för de konsumenter som behöver använda sig av dem och låna pengar snabbt vid oförutsedda händelser.

När nu långivarna tagit höjd för den nya lagen så har det på många håll inneburit att flera aktörer omvandlat sina snabblån till onlinekrediter. Nackdelen med detta är just det faktum att det blir väsentligt mycket svårare att veta i förväg vad en kredit kommer att kosta i slutänden i jämförelse med ett mikrolån där du direkt får totalkostnaden för lånet presenterad för dig.

Val 2018

Val 2018 logo

Då Sverige står inför ett val om mindre än 2 veckor så kan det givetvis vara av intresse att få veta var de olika partierna stått i frågan kring snabblån. Här följer därför avslutningsvis en kort summering av vad riksdagens olika partier tyckt om proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter” i sina anföranden.

Moderaterna

Lars Beckman (M) välkomnade beslutet och poängterade att detta kan försvåra och förhindra smslån. Moderaterna är med andra ord inte positivt inställda till förekomsten av snabblån. Beckman passade även på att göra en koppling till överskuldsättningen i Sverige till den sittande regeringens höjda skatter.

Han framförde också oro över att den nya lagen kan komma att drabba seriösa långivare på marknaden genom den hårt reglerade marknadsföringen som innefattas i lagändringen.

Sverigedemokraterna

Mikael Erlandsson (SD) ställde sig också positivt till den nya lagen. Erlandsson påpekade dock att en ändring borde göras när det kommer till reglerna för räntetaket. Kort sagt ville han att räntetaket ska regleras utifrån den effektiva räntan, och inte den nominella som nu blev fallet med lagändringen.

Sverigedemokraterna ville även att den nya ändringen skulle gälla samtliga typer av krediter och lån. Anledningen till det är att Sverigedemokraterna ser en risk i att snabblåneföretag kringår den nya lagen genom att skapa nya kreditformer. Detta har vi för övrigt redan sett tecken på, bland annat genom att många aktörer omvandlat sina snabblån till onlinekrediter.

Kristdemokraterna

Även Caroline Szyber (KD) välkomnar den nya lagen som ett sätt att stärka konsumenternas trygghet på marknaden. Caroline var dock inte helt positivt inställd till förslaget, då hon såg en svaghet med den nya lagen.

Med den rådande formen för bedömning innebär lagen att även överbryggningslån kan falla in i kategorin högkostnadskrediter. Med andra ord innebär det att överbryggningslånen också kan regleras av den nya lagen, trots att det inte var syftet.

Kristdemokraterna ansåg även att begreppet ”måttfullhet i marknadsföringen” inte var tillräckligt utrett angående hur denna punkt ska bedömas.

Miljöpartiet

Från Miljöpartiet kom också en positiv inställning till förslaget. Emma Hult (MP) hade däremot inga föreslagna invändningar eller förändringar till den nya konsumentkreditlagen.

Hult var nöjd med att en ny lag kommer hjälpa fler att slippa bli överskuldsatta då detta kan skapa såväl ekonomiska som personliga problem för familjer.

Centerpartiet

Ola Johansson (C) inleder sitt anförande angående propositionen med att påpeka det stora problemet med överskuldsatthet i dagens Sverige. Centerpartiet ställde sig alltså också positiva till lagförslaget.

Det framgick även att Johansson gärna ”ville få bort produkter” från marknaden, vilket får ses som aningen otydligt då han inte nämnde om det enbart gällde smslån eller även flera finansiella produkter.

Precis som bland annat KD anser Centerpartiet att begreppet ”måttfullhet i marknadsföringen” inte är tillräckligt utrett.

Liberalerna

I Robert Hannahs (L) anförande las tyngden på den egna individens ansvar och rättigheter. Liberalerna anser att marknaden med fördel kan regleras, men att denna form av lån inte bör förbjudas.

Hannah belyser två svagheter i den nya lagen enligt Liberalerna. I första hand påpekade Robert att hårdare kreditprövningar vore önskvärda. Detta fanns med i den ursprungliga utredningen, men inget som togs med i propositionen.

Den andra svagheten enligt Hannah är det faktum att långivare idag kan använda sig av Kronofogden för indrivning av skulder med relativt stor enkelhet. Liberalerna vill att detta ska kontrolleras bättre så att inte oseriösa aktörer vänder sig till Kronofogden och får hjälp utan ordentlig kontroll av skuldens äkthet.

Vänsterpartiet

Hamza Demir (V) gjorde ett anförande där fokus låg på det ideologiska perspektivet i frågan. Enligt honom är överskuldsättning en klassfråga, vilket han grundar på påståendet att det oftast är de svagaste i samhället som ansöker om snabblån.

Mot bakgrund av denna uppfattning vill Vänsterpartiet att snabblån och högkostnadskrediter ska förbjudas i sin helhet. Hamza yrkar bifall på lagförslaget trots denna uppfattning då det ändå får ses som ett steg i rätt riktning enligt Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna

Slutligen Socialdemokraternas anförande av Eva Sonidsson (S). Eva yrkade precis som övriga riksdagsledamöter bifall till lagförslaget.

Värt att nämna är dock att Eva i sitt anförande kom med några direkta faktafel, vilket kan ses som oroande i ett anförande av ett riksdagsparti. Hon hävdade att ett snabblån gäller belopp från 500 till 3000 kronor, löptider på 30 till 300 dagar och att räntan sträcker sig från 100 till tusentals procent.

Idag finns det dock snabblån på betydligt högre belopp än 3000 kronor. Även löptiderna är många gånger kortare än 30 dagar vid behov. Likaså finns det gott om snabblån med låg effektiv ränta som är lägre än 100%.

Summering

Den nya lagen kommer medföra stora ändringar på marknaden för smslån. Även om lagen i sig kan ses som solklar så är det fortfarande, två dagar innan den träder i kraft, mycket som är oklart gällande hur den kommer påverka aktörerna på marknaden.

Överlag är sannolikheten mycket stor att lagändringen kommer gynna dig som konsument. Vi på Financer kommer självklart följa utvecklingen och de ändringar som kommer ske inom närmsta framtiden.

×

Vänligen betygsätt Lagändring för snabblån träder i kraft