Ny lag för smslångivare – följ utvecklingen

4 minuter

Under de senaste åren har det flitigt talats om att det eventuellt kommer införas en ny lag för smslångivare framöver. Mer om detta har det inte talats så mycket om – förrän nu. Det eventuella införandet av denna lag som kommer begränsa smslångivarnas verksamhet är en lång process och knappast något som sker över en natt. Man föreslår att den nya lagen för högkostnadskrediter ska träda i kraft under sommaren 2018. 

I detta inlägg tänkte vi titta lite närmare på vart i utvecklingen man ligger just nu. Vad anser man egentligen om de olika förändringarna och är alla positiva gentemot dem? Det ska vi titta närmare på nedan.

Minska skuldsättning bland folket

Det var i april 2015 som denna nya lag för första gången sattes upp på tapeten och året därpå genomfördes en utredning vid namn ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. Man kan säga att denna utrednings syfte är att reglera smslånemarknaden och därmed få folkets skuldsättningar att minska.

En tidigare utredning vid namn ”Överskuldsättning i kreditsamhället” presenterades i slutet av år 2013 vars fokus på många vis är detsamma som den nya utredningens. Dock hade den äldre utredningen inte samma fokus på just snabblåneverksamheter vilket den nya har, men själva arbetet med att minska skuldsättningar har pågått sedan en lång tid tillbaka.

De olika remissinstanserna, det vill säga de myndigheter som ska yttra sig om det eventuella lagbeslutet, har haft fram till den 27 januari 2017 på sig att yttra sig om eventuella åsikter. Nedan ska vi titta närmare på några av dem.

Varför denna utredning?

Varför anser man då att det finns ett behov av just denna utredning? I kommittédirektivet listar man bland annat smslånens verksamhet, som sedan sin lansering i början av 2000-talet har blivit allt mer omdiskuterad. Man menar att dessa snabblåneföretag i många fall riktar sig till konsumenter som har en ohållbar ekonomi och erbjuder räntevillkor som inte alls är fördelaktiga.

Lånen som beviljas kan ofta ses som en snabb lösning på ett ekonomiskt problem, men många låntagare tänker inte på de långsiktiga konsekvenserna. Man har skärpt smslångivarnas verksamhet genom åren, bland annat på följande vis:

 • År 2010 blev kraven på realistiska kreditprövningar allt hårdare.
 • Sedan 2011 har företagen granskats av Konsumentverket.
 • Under 2014 fick Konsumentverket tillåtelse att kräva straffavgifter av de kreditföretag som inte följde reglerna.
 • År 2014 blev även snabblåneföretagen tvungna att ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Finansinspektionen.

Ny smslånelag – åtgärdsförslag

Utredningens förslag när det gäller reglering av kreditmarknaden ser ut på följande vis:

Definition av högkostnadskredit

Man har valt att införa begreppet högkostandskredit vars definition är krediter där den effektiva räntan överstiger 30 % över referensräntan och det är främst dessa krediter som följande förslag kommer att gälla. Med andra ord är det tydligt att utredningen väljer att fokusera på smslån, då räntan på dessa lån ofta överstiger den gräns som utredarna satt.

Tydlig marknadsföring

Om företagen planerar att marknadsföra en högkostnadskredit måste man göra detta i samband med information och en hänvisning till en myndighet. Detta eftersom man vill att konsumenterna ska ges relevant information gällande skuldsättningar och ekonomiska problem.

Införa räntetak

Man vill införa ett räntetak där högkostnadskreditens ränta får ligga på max 40 % över referensränta. Det ska med andra ord inte vara möjligt för företag att sätta räntor på flera hundra procent.

Införa kostnadstak

Kreditens kostnad får uppgå till max 100 % av själva kreditbeloppet, inklusive dröjsmålsränta och avgifter för påminnelser och inkasso.

Begränsad förlängning

I dagsläget går det att förlänga sitt lån ett flertal gånger. Man föreslår nu att förlängning endast ska vara möjligt en gång då detta är en stor anledning till att krediten blir mycket dyrare än förväntat.

Marginaler i kalkylen över disponibel inkomst

Smslångivarna måste ta hänsyn till större marginaler när det gäller konsumentens disponibla inkomst. Är marginalerna för små ska konsumenten bli nekad att låna.

Kreditprövning utan undantag

Kreditprövningar ska införas på korta lån utan räntor och avgifter. Varför detta inte funnits tidigare är märkligt med tanke på att kreditens kostnad snabbt kan bli mycket hög om man inte betalar tillbaka pengarna i tid.

Högre krav på marknadsföring

Högkostnadskrediter ska marknadsföras med strängare riktlinjer. Detta kommer alltså förändra den nuvarande marknagsföringslagen.

Remissinstansernas åsikter

Omkring 40 remissinstanser fick möjlighet att yttra sig om de nya åtgärdsförslagen innan slutet av januari i år. Nedan följer en snabb genomgång av några av de remissinstanser som valde att yttra sig om utredningens synpunkter.

 1. Sveriges Riksbank. Deras främsta åsikt var att de svenska kreditupplysningsföretagen borde ingå ett samarbete och dela information. Detta eftersom många snabblåneföretag utnyttjar att upplysningsföretagens register inte delas.
 2. Göta hovrätt. Här ifrågasattes främst kostnadstaket, då detta istället kan locka konsumenterna att använda andra typer av krediter.
 3. Finansinspektionen, som önskade förändringar gällande bland annat ränte- och kostnadstaket (dessa bör justeras med hänsyn till den gällande referensräntan) och ett förtydligande kring kreditprövning och kalkylen över disponibel inkomst.
 4. Kronofogdemyndigheten. Här höll man med om att resultatet av förslagen skulle vara en minskad skuldsättning. Dock ansåg de att kalkylen över disponibel inkomst bör tillämpas när det gäller övriga krediter också samt att ett kostnadstak enbart kommer få smslångivarna att kräva tillbaka sin skuld tidigare.
 5. Konsumentverket. Man håller med om att förslagen kommer ha en positiv utgång, dock anser man att fokuset på just smslån är för stort. De nya kreditprövningarna som föreslås bör till exempel gälla vid alla typer av krediter.
 6. Finansbolagens förening. Här är man starkt kritiskt mot de flesta förslag med undantag för ett, nämligen att det ska införas kreditprövningar på kortare krediter utan avgifter.
 7. Svensk Inkasso, som anser att följande punkter inte kommer ha önskade effekter: ränte- och kostnadstak, kalkyl om disponibel inkomst och striktare marknadsföringslag.
 8. Svenska Bankföreningen. Här är man enig om vissa förslag, men kritisk mot andra. Bland annat anser man att kontokrediter inte bör räknas in i begreppet högkostnadskredit och man ställer sig även kritiskt mot förändringar i marknadsföringslagen.
×

Vänligen betygsätt Ny lag för smslångivare – följ utvecklingen