WIKI

Ombuds

Ombuds izskata klientu – fizisku personu – sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu.

Ombuds palīdz risināt dažāda veida strīdus, kurus iesaistīti klienti un apdrošināšanas uzņēmumi.

Latvijas Apdrošināju asociācijas Ombuds darbība

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Ombuds darbojas kopš 2004.gada. Tā darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā.

LAA ombuds izskata klientu – fizisku personu – sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt šādos apdrošināšanas veidos:

 •  nelaimes gadījumi
 •  ceļojumi (palīdzība)
 •  veselība
 •  dzīvība
 •  vispārējā civiltiesiskā atbildība (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību)
 •  īpašums
 •  sauszemes transportlīdzekļi (KASKO)

Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ja ārpustiesas strīdu risinātājs ir institūcija, kuras strīdu izskatīšanas kārtība noteikta citos normatīvajos aktos, tas PTAC sniedz šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju:

 • ārpustiesas strīdu risinātāja nosaukums, kontaktinformācija un mājaslapas adrese internetā;
 • maksa par ārpustiesas strīdu izskatīšanu;
 • valodas, kādās var iesniegt iesniegumu un kādās ārpustiesas strīdu risinātājs piedāvā pārrobežu strīdu risināšanu;
 • strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs;
 • jomas, kurās ārpustiesas strīdu risinātājs risina strīdus, un strīdu kategorijas;
 • vai strīda risināšana notiek mutvārdu vai rakstveida procesā;
 • ārpustiesas strīdu risināšanas rezultāta saistošais vai nesaistošais raksturs;
 • gadījumi, kādos ārpustiesas strīdu risinātājs var atteikties izskatīt strīdu saskaņā ar šā likuma 5.panta ceturto daļu.

Datu bāze pieejama šeit.

Latvijas Komercbanku Asociācijas Ombuds

Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombudam ir pienākums garantēt pušu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Būtiskākie strīdi, ko LKA ombuds risina, ir par Latvijā reģistrētas kredītiestādes – Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības – rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

No 18.05.18. tiek skatīti arī juridisko personu strīdi bez darījuma apmēra ierobežojuma, ja sūdzības priekšmets ir klienta – Latvijas Republikas nodokļu rezidenta – konta slēgšana pēc kredītiestādes iniciatīvas.

Strīda izskatīšana notiek mutvārdu vai rakstveida procesā; strīda risinājumam ir rekomendējošs raksturs; lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja puses ir rakstiski piekritušas tam, ka strīda risināšanas rezultāts ir saistošs un tam piekrīt; strīdu izskata divu mēnešu laikā kopš sūdzības iesniegšanas.

LKA ombuds sniedz palīdzību banku klientiem iespējamo domstarpību noskaidrošanā un risināšanā ar Latvijas bankām par to rīcību vai sniegtajiem pakalpojumiem. LKA ombuds ir neitrāls mediators un neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Tā darbības mērķis ir noskaidrot apstākļus un panākt vienošanos starp klientiem un bankām.

Pie LKA ombuda var vērsties gadījumā, ja nav izdevies vienoties ar savu banku par radušos situāciju, piemēram, ja: radušās problēmas komunikācijā un sadarbībā ar banku; bankomāts nav izdevis pieprasīto naudas summu; naudas pārskaitījums nav noticis vai nosūtīts citam adresātam

Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par pārkāpumiem, ko izdarījušas ES iestādes un struktūras. Tās var iesniegt ES dalībvalstu pilsoņi un iedzīvotāji, kā arī Eiropas Savienībā reģistrētas apvienības un uzņēmumi.

Pilnu Latvijas Komercbanku Asociācijas (LKA) Ombuds  aprakstu aplūko šajā lapā.

Eiropas Ombuds

  Ombuds izmeklē sūdzības par dažādiem pārkāpumiem:

 • negodīga rīcība,

 • diskriminācija,

 • pilnvaru ļaunprātīga izmantošana,

 • informācijas trūkums vai atteikšanās to sniegt,

 • nepamatota kavēšanās,

 • nepareizas procedūras.

Kā izvēlas ombudu?

Eiropas Parlaments ievēl ombudu uz atjaunojamu piecu gadu termiņu. Tas ir viens no pirmajiem Parlamenta uzdevumiem drīz pēc vēlēšanām.

Kā Eiropas Ombuds strādā?

Ombuda birojs sāk izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai tad, ja saņemta sūdzība. Tā ir neitrāla iestāde, kas nepieņem norādījumus ne no vienas valdības vai organizācijas. Tā iesniedz darbības gada pārskatu Eiropas Parlamentam.

Iespējams, ka Ombuds spēj atrisināt jūsu problēmu, vienkārši informējot attiecīgo iestādi. Ja ar to nepietiek, Ombuds dara visu iespējamo, lai panāktu miermīlīgu atrisinājumu, kas novērš problēmu.

Ja tas neizdodas, Ombuds var sniegt ieteikumus konkrētajai iestādei. Ja iestāde tos neņem vērā, Ombuds var sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam, kuram tad ir pienācīgi jārīkojas.

Ko Eiropas Ombuds var darīt Tavā labā?

Ja Tevi neapmierina kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras rīcība, vispirms vajadzētu dot šīm struktūrām iespēju izlabot pieļauto kļūdu. Ja šī pieeja neattaisnojas, vari iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu

Iesniedzot sūdzību ombudam, jāiemaksā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20 EUR apmērā. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam.

Savukārt, ja sūdzības pārbaudes lieta tiek izbeigta vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā.

Pilnu aprakstu par Eiropas Ombuds darbību aplūko šeit.

AutorsMārtiņš Grīnbergs

No žurnālistikas nācis un korporatīvajā vidē "audzis" speciālists, kuram ir svarīgi sniegt precīzu, izglītojošu un vērtīgu informāciju par finanšu nozarē svarīgāko.

Dalīties
Read Icon13 lasījumi
Pēdējo reizi atjaunots: 26. novembris, 2022