prenesena danova povinnost

Přenesená daňová povinnost – kdy ušetřit na DPH?

 • 23. 1. 2022
 • 4 minut čtení
 • Read Icon39782 přečtení

Přenesená daňová povinnost, nebo také anglicky používaný výraz reverse charge, upravuje povinnosti související s přiznáním a odvodem daní.

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatel plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše „výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel“.

Přenesení nelze aplikovat u všeho zboží a všech služeb. Tento režim lze aplikovat mezi plátci DPH, výše zmíněné se však netýká koncových uživatelů, soukromých osob.

Důležité informace

Podrobné informace lze dohledat v zákonu o DPH, konkrétně pak HLAVA IV – REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI § 92a – § 92i.

K 1.1.2019 nabyly účinnosti poměrně důležité změny Směrnice EU o DPH a také příslušného prováděcího nařízení k této směrnici. Jednalo se totiž o to, že původní směrnice končila k 31.12.2018 a neumožňovala po 1. 1. 2019 členským státům aplikovat vybrané režimy přenesení daňové povinnosti (např. na obchodování s technickými plodinami či s vybranou výpočetní technikou).

Některá zdanitelná plnění mají tento režim trvale ze zákona, některá dočasně dle nařízení vlády.

Chystané změny

Česká republika nyní využívá všech možností daných Směrnicí o DPH členským státům ohledně režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti na odběratele u zdanitelných plnění s místem plnění v ČR mezi plátci.

Pro odlišení a snazší vyjadřování se stávající typy vnitrostátního reverse charge označují jako sektorové. Což ale naší Finanční správě pořád nestačí a dlouhodobě usiluje – na bruselském kolbišti – o povolení rozšíření o všeobecný alias plošný mechanismus reverse charge v ČR.

Kýženým výsledkem by měl být plošný český reverse charge pro plnění přes 450 000 Kč.

Trvalé použití režimu přenesené daňové povinnosti

Do kategorie trvalého použití přenesení daňové povinnosti patří následující:

 • Dodání zlata
 • Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH
 • Dodání nemovité věci
 • Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. Zmiňuje namátkou vybrané následující kategorie:

 • Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
 • Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
 • Odpady, úlomky a odřezky z plastů
 • Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
 • Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
 • a další

Plné znění naleznete v příloze zákona. Celý seznam čítá 41 položek. Součástí přílohy č. 5 je i kód nomenklatury celního sazebníku, kterým se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dočasné použití se vztahuje na případy dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH. Konkrétně se jedná o následující:

 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.
 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.
 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.
 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.
 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb.
 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.
 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92
 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti stanovuje vláda nařízením.

Plošná přenesená daňová povinnost se chystá pro vysoké částky

V říjnu 2018 EU rozhodla o možnosti používat režim reverse charge v daleko větší míře než dosud. Česká vláda nyní usiluje, aby platil plošný reverse charge pro veškerá jednotlivá plnění, která přesáhnou limit 17.500 EUR, tedy cca 450 tisíc Kč. Drobných živnostníků a dalších OSVČ se tedy změna nedotkne.

Jako OSVČ by Vás mohl zajímat článek, týkající se půjček pro OSVČ. Obdobný článek jsme připravili i pro podnikatele. Na stránkách FINANCER přinášíme praktické informace nejen ze světa financí. Našim cílem je šetřit Vám nejen čas, ale i finanční prostředky.

Věříme, že Vám nejen tento článek pomůže se lépe zorientovat v nástrahách každodenního života. Ve FINANCERu si klademe za cíl šetřit Váš čas i Vaše finance. Proto většina se většina článků dotýká hlavně finančních témat.

Porušení režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje dle režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu. Má nárok pouze na odpočet té daně, kterou sám přizná.

A další praktické články neustále připravujeme. Můžete se těšit.

Byl tento článek nápomocný?

0 lidí z 3 považuje toto za nápomocné

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Read Icon39782 přečtení

Prohlédněte si naše témata

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.