Tagatisfond kaitseb su raha

Tagatisfond käib käsikäes turvaliste hoiustega. Loe sellelt lehelt lähemalt, miks Tagatisfond niivõrd oluline on ning miks tasuks hoiustada raha hoiusel, mis on Tagatisfondiga tagatud.

Vaata kõiki hoiuseid

Mis on tagatisfond ning miks see on oluline?

Tagatisfond on 1.07.2002 loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on krediidiandjate kriisiolukordade rahastamine ja krediidivõtjate toetamine. Lihtsamalt öeldes: kui pank pankrotistub, siis saab klient oma hoiusel või arvelduskontol oleva raha siiski tagasi – seda tänu tagatisfondile.

Riikliku tagatisfondiga on tagatud kõik Eestis Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel tegutsevad pangad, mistõttu on pangahoius tunduvalt turvalisem kui erahoiused – krediidiandja maksevõimetuse korral ei kaota sina kliendina midagi. Kuigi ei ole väga tõenäoline, et pank pankrotistub äkiliselt, on tugev ja turvaline tagala alati parem variant, eriti kui soovid hoiustada raha pikemat aega.

Põhitingimused

10.01.2016 võeti vastu tagatisfondi seadusemuudatus, mille kohaselt muudeti hüvitise väljamaksekorda veelgi tõhusamaks. Siin on mõned peamised asjaolud, mida arvestada tagatisfondiga garanteeritud hoiuste puhul:

 • Hoius asub Eestis Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas krediidiasutuses. Vaata Financer.com võrdlustabeli alt, millistel krediidiandjatel on riiklik tagatis garanteeritud.
 • Hoiuse põhisumma ja kogunenud intressid hüvitatakse kogu summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta vastavas krediidiasutuses.
 • Hoius hüvitatakse 7 päeva jooksul alates hoiustamise peatumise päevast.
 • Hüvitusjuhtumi korral teavitatakse hoiustajat 2 tööpäeva jooksul.

Mis puhkudel hoiust ei hüvitata?

 • Teiste krediidiasutuste, kindlustusandjate, makseasutuste ja kohalike omavalitsuse üksuste hoiuseid ei hüvitata;
 • Kui hoiuse omanikul on kohustusi krediidiandja ees (näiteks pangalaen või tasumata krediitkaardi limiit), siis kaetakse hoiusel oleva summaga esmalt kohustus ning hüvitatakse üksnes üle jääv summa.
 • Kui hoiuse omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.
 • Hoiuseid, mille põhisumma oleks tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda isiku garantii või muu taolise kokkuleppe alusel.
 • Hoiuseid, mis on seotud rahapesuga ja on konfiskeeritud kohtuasjas süüdimõistva otsusega.
 • Eesti krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali hoiuseid, kui need on asukohariigis tagatud tagamisskeemi kohaselt vähemalt samal määral, mis Tagatisfondi seaduse kohaselt määratud.

Kogumispensioni kaitse

Tagatisfondi pensionikaitse osafondiga hüvitatakse kohustusliku kogumispensioni summa, mida pensionifondivalitseja (ehk krediidiasutus) ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtajaks kogumispensioni omanikule (ehk kliendile) veel hüvitanud. 10 tööpäeva möödumisel peale Finantsinspektsiooni määratud tähtaega tekib fondil kohustus hüvitada tekkinud kahju.

Kahju kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses, kahju üle 10 000 euro hüvitatakse 90% ulatuses. Kahju ei hüvitata, kui osakuomanik on kahju tekitanud pensionifondi valitseja juhatuse liige, fondijuht, nende isikute abikaasa, nõukogu liige.

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse ka Eestis tegevusloa alusel tegutseva kindlustusandja ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale. Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmine tagatakse kuni ühe rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses.

Investorikaitse

Tagatisfond tagab kaitse ka investeeringutele, mis on paigutatud maksejõuetuks muutunud investeerimiasutuse kaudu. Peamised põhitingimused on järgnevad:

 • Kaitse rakendub, kui investeerimisasutus ei suuda kliendile vara tagastada (st väärtpabereid, raha vms).
 • Investorina võetakse arvesse klienti, kellele kuuluvad väärtpaberid Eestis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas investeerimisasutuses.
 • Investeeringud hüvitatakse kogusummas, kuid mitte suuremas summas kui 20 000 eurot.
 • Hüvitamisjuhtumist teavitatakse investorit 3 tööpäeva jooksul.
 • Hüvitamist alustatakse hiljemalt 5 kuu möödumisel alates hüvituskohustuse tekkkimise päevast. Hüvitustoiming teostatakse 1 kuu jooksul.
 • Hüvitamisele ei kuulu sarnaselt hoiustele investeeringud, mis on tehtud teise krediidiasutuse vm sarnase asutuse poolt, isiku poolt, kellel on kohustusi krediidiasutuse eest või mis on seotud rahapesuga.

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis

Financer privaatsussätted

Kasutades financer.com veebilehte kinnitad sa, et oled tutvunud meie kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Me kasutame küpsiseid selleks, et analüüsida ja jälgida seda, kuidas külastajad suhestuvad meie veebilehega ning selleks, et täiustada oma teenuseid. Teatud küpsiste kasutamiseks ja andmete kogumiseks on meil vaja sinu aktiivset nõusolekut. Vaata meie küpsise sätteid selleks, et saada teada, milliseid kolmandate poolte teenuseid me kasutame ning selleks, et igal ajal oma nõusolekust taganeda.

Facebooki turundus

SEO Solutions Ltd. (me) kui financer.com veebilehe haldaja kasutab Facebooki Pixel funktsiooni, et turundada meie sisu ja teenuseid meie külastajatele Facebooki vahendusel ning ühtlasi ka jälgida nende turundustegevuste tulemusi. Need andmed on meie jaoks anonüümsed ning on mõeldud üksnes statistika jaoks. Facebook võib Facebook Pixel kaudu kogutud andmeid ühendada sinu Facebooki profiiliga (nimi, e-posti aadress jms) ning kasutada neid andmeid oma turundustegevuse jaoks. Sa saad vaadata ja kontrollida Facebooki poolt kogutavaid andmeid oma Facebooki privaatsussätetes.