WIKI

Mida tähendab moratoorium?

Moratoorium on olukord, mille raames “peatatakse midagi ajutiselt” ehk sisuliselt on tegemist omamoodi maksepuhkusega, mida saab kehtestada näiteks makseraskustes krediidiasutustele. Sellist olukorda võidakse kasutada kriisiolukordades, leevendamaks krediidiasutuste käekäiku.

Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud märkimisväärselt nii kümnete miljonite inimeste kui ka majanduse enda olukorda. Paraku ei tea paljud inimesed, mis saab nende laenumaksetest, kui sissetulek peakski vähenema (või on juba vähenenud). Paljud riigid on aga juba vastu võtnud erinevaid meetmeid, et leevendada olukorda laenumaksjate jaoks.

Financer.com pani kokku kiire ülevaate sellest, milline on seis laenude moratooriumi ja muude laenuleevendustega 26 riigis, kus meie portaal hetkel tegutseb. Ülevaatlik tabel on selle lehe alaosas.

Mida moratoorium tähendab?

Moratoorium pole just termin, mida kohtaks väga tihti. Eestis kasutatakse moratooriumi mõistet eelkõige krediidiasutuste kontekstis. Moratoorium on olukord, mille võib Finantsinspektsioon kehtestada makseraskustes krediidiasutusele, peatades asutuse tegevuse osaliselt või täielikult. Selle kehtestamine on reguleeritud krediidiasutuse seaduse alusel, mille peatükk 10 puudutabki konkreetselt moratooriumit.

Moratooriumi eesmärk on eelkõige taastada ettevõtte maksevõime.

Sama mõiste all mõeldakse ka igasuguseid muid olukordi, kus mingi toiming peatatakse ajutiselt. Sisuliselt sarnaneb see maksepuhkusele, mis tähendab samuti olukorda, kus laenumaksed peatatakse või muudetakse laenutingimusi muul viisil.

Moratooriumiga seotud seadused varieeruvad riigiti olulisel määral. Mõnes riigis on lubatud näiteks kolmekuune moratoorium, mõned riigid võivad kehtestada selle isegi aasta lõpuni. Mõnel pool lubatakse peatada laenumaksed ainult ettevõtetel või kodulaenudel ning mõnel juhul kehtib see ainult intressimaksetele või viivistele.

Moratooriumi kehtestab alati kas riik, keskpank või muud olulised ametiasutused (nagu Eestis Finantsinspektsioon, kes võib moratooriumi kehtestada krediidiasutustele, kellel on endal tekkinud makseraskused).

Mis puudutab Covid-19 olukorda, siis kõik riigid ei ole veel võtnud vastu riiklikke korraldusi laenumaksete pikendamiseks, kuid paljud pangad pakuvad erinevaid võimalusi, et toetada inimeste olukorda.

Milline on olukord Eestis?

Eesti valitsus ei ole hetkel veel reguleerinud maksepuhkuseid ega teinud korraldusi, mis oleksid suunatud koroonaviiruse olukorrale.

Peamised leevendused, mis hetkel tehtud on, puudutavad toetuseid ja muud taolist. Näiteks võimaldab Töötukassa hetkel töötasu hüvitist.

Küll aga pakuvad pangad ja laenufirmad maksepuhkust või võimalust tingimusi muuta, kui oled sattunud makseraskustesse. Näiteks pakuvad nii Credit24 kui ka Raha24 maksepuhkust.

Samamoodi on valmis Eesti pangad vastu tulema ning pakkuma maksepuhkust, kui selleks peaks vajadus olema.

Finantsinspektsioon andis 21. aprillil välja juhendi, millega soovitab pankadel kaaluda maksemoratooriumit laenuvõtjatele. Seejuures andis inspektsioon pankadele ka täpsemad juhised ja raamistiku, et oleks lihtsam moratooriumit kehtestada.

Kuigi maksemoratooriumit saab muidu kehtestada seadusega, siis Finantsinspektsiooni juhendi kohaselt võivad seda teha ka kõik pangad kollektiivselt või vähemalt suur osa praegu tegutsevatest pankadest. Sisuliselt tähendab see, et üks pank üksi ei saa seda otsustada – olukord peaks kehtima võimalikult laialdasel määral.

Finantsinspektsiooni kohaselt saaks moratooriumi välja kuulutada kuni 30. juunini 2020.

Igal juhul on aga juba praegusel hetkel võimalik taotleda maksepuhkust. Kui oled sattunud probleemidesse, võta kindlasti ühendust oma laenuandjaga, et rääkida oma laenulepingu tingimused läbi ning saada leevendust murele.

Moratooriumi ja maksepuhkuste olukord mujal maailmas

Alljärgnevast tabelist leiad ülevaate selle kohta, milline on maksepuhkuste ja laenuturu olukord 26 erinevas riigis, kus Financer.com hetkel tegutseb.

Oleme jaganud moratooriumi staatuse kahte kategooriasse:

A – Riigi valitsus on kehtestanud seadusemuudatuse

B – Pole kehtivat seadusemuudatust, aga pangad ja laenuandjad võivad pakkuda erikokkuleppeid

Riik Staatus Kommentaar
Brasiilia B Pole moratooriumi kehtestatud. Viis suurimat panka nõustusid kaaluma inimeste palveid pikendada makseid 60 päeva jagu.
Bulgaaria A Moratoorium kehtestatud pankades. Kiirlaenudel pole moratooriumi kehtestatud.
Eesti B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Gruusia B Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil. Moratoorium on loodud leppetrahvitasudele, kui olukorra on põhjustanud käesolev kriis.
Hispaania A Kolmekuune kodulaenumaksete moratoorium kõige haavatumatele isikutele. Sama kehtib ka muudele laenudele, sh tarbimislaenudele.
Holland B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil. Suurimad Hollandi pangad on lubanud ettevõtetele 6-kuust laenumaksete pikendust.
Indoneesia B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Itaalia A Moratoorium laenumaksetele mõningates majapidamistes ja ettevõtetes, sh kodulaenudele ja muule.
Kasahstan A Pangad võimaldavad laenumaksete edasilükkamist juuni keskpaigani ning ei küsi leppetrahve neilt, kes on eriolukorrast mõjutatud.
Läti B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Leedu B Leedu Pank on palunud olla pankadel paindlik klientide suhtes ning vajadusel teha läbirääkimisi laenutingimuste osas.
Mehhiko B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Norra B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Poola B Poola pangaliit on soovitanud pakkuda laenumaksete edasilükkamist kuni kolmeks kuuks.
Prantsusmaa B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Rootsi A Tagasimaksed ajutiselt peatatud kuni 2021. aasta juunini. Pangad ja laenuandjad võivad ajutiselt peatada või vähendada laenumakseid.
Rumeenia A Rumeenia valitsus kehtestas seaduse, mis kohustab panku lükkama edasi COVID-19 poolt mõjutatud isikute ja ettevõtete laenumakseid kuni 9 kuud.
Saksamaa A Tarbimislaenude moratoorium kuni 3 kuuks. Seadus kehtib ainult laenudele, mis sõlmiti enne 15.03.2020.
Slovakkia A Moratoorium pangalaenudel. Laenumaksed on edasi lükatud 3 kuuks.
Soome B Pole moratooriumi kehtestatud. Maksepuhkused toimuvad laenuandja initsiatiivil.
Taani B Pole moratooriumi kehtestatud. Peatatud on üksnes laenutasude maksed.
Tšehhi A Valitsus kiitis heaks pangalaenude moratooriumi kuni 6 kuuks (teatud piirangutega). Intress koguneb endiselt ning laenuperioodi pikendatakse.
Ukraina B Ukraina Pank soovitas ümber korraldada nende inimeste laenud, kes on sattunud COVID-19 tõttu rahalistesse raskustesse. Piisavate põhjenduste korral ei arvestata leppetrahve klientidele kuni 30. aprillini.
Ungari A Kõikide laenude tagasimaksete moratoorium kuni aasta lõpuni. Seejärel tuleb laenumaksed ümber korraldada, et vältida kuumaksete tõusmist.
USA B Fannie Mae & Freddie Mac aitavad laenuvõtjaid, jättes viivised küsimata, vältides kodude sundmüüki panemist ja laenuvõtjate väljatõstmist ning pakkudes muid laenutingimuste ümberkorraldamise valikuid.
Venemaa A Parlament kiitis heaks seaduse, mille kohaselt saavad nii kodanikud kui ka ettevõtted laenumaksetest puhkust kuni 6 kuuks. See reegel puudutab ainult kinnisvaralaene. Keskpank soovitas ka eritingimusi laenudele, kuid iga pank võib ise otsustada, kas neid soovitusi järgida või mitte.

Allikas: Rahvusvaheline Valuutafond, viimati uuendatud 24.04.2020

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon 360 lugemist
Viimati uuendatud: mai 28, 2021