dan-z-vyhry
Ako na to

Daň z výhry

Ako zdaniť výhru v roku 2023?

Výhru v súťaži v prvom momente sprevádza radosť. Tú môže v niektorých prípadoch narušiť povinnosť výhru zdaniť.

Daň je v niektorých prípadoch naozaj vysoká a môže nás obrať okrem radosti z výhry aj o výhru samotnú. Pripravili sme pre vás prehľad, ktoré výhry sme na Slovensku povinní zdaniť a aká je výška dane.

To najdôležitejšie

Ukážeme si, ako zdaniť výhru, ale aj to, kedy daniť nemusíte. Vedeli ste napríklad, že výhry v peňažných lotériách nepodliehajú zdaneniu a nepeňažnú výhru môžete aj odmietnuť?

Zákon o dani z príjmov a výhry

Zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) rozlišuje na účely zdaňovania nasledujúce druhy výhier: výhry v hazardných hrách a iných podobných hrách, výhry z reklamných súťaží a žrebovaní, ceny z verejných súťaží a zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a ceny zo športových súťaží.

Daň z výhry

Predmetom dane z výhry je každá prijatá výhra, no nie každú výhru je potrebné zdaniť. Povinnosť zdaniť výhru, respektíve oslobodenie výhry od povinnosti platiť dane, závisí od druhu výhry aj jej výšky.

Výhry oslobodené od dane

Oslobodené od dane sú výhry v hazardných a podobných hrách. Medzi hazardné hry v zmysle zákona o hazardných hrách spadajú lotériové hry (napríklad tomboly do istiny vo výške 1500 eur, stieracie žreby, číselné lotérie, okamžité lotérie), hazardné hry v kasíne, stávkové hry, hazardné hry prostredníctvom internetu alebo výherných prístrojov.

Patria sem napríklad aj známe lotérie LOTO, Euromilióny, ruleta, hry s kockami, poker, Joker, Blackjack, kurzové stávky na rôzne udalosti, dostihové stávky alebo hazardné hry na hracích automatoch.

Popis situácie:

Za 2 eurá sme si podali Eurojackpot, usmialo sa na nás šťastie a vyhrali sme neuveriteľných 1 000 000 eur.

Keďže lotériová hra Eurojackpot spadá pod hazardné hry, výhry v tejto súťaži sú v celej výške oslobodené od povinnosti platiť daň. Usporiadateľ súťaže nám tak vyplatí 1 000 000 eur, ktoré nám prináležia v celej výške, bez povinnosti odviesť štátu daň či odvody.

Ak teda vyhráme hoc aj hlavnú výhru v Eurojackpote máme dvojnásobné šťastie, nakoľko túto výhru nie je potrebné zdaniť a je celá len naša.

Výhry podliehajúce zdaneniu

Všetky ostatné výhry sú od dane oslobodené len do výšky 350 eur za každú výhru, pričom za základ dane sa považuje len príjem prevyšuje uvedenú hranicu. Každá výhra sa posudzuje jednotlivo.

V prípade, že vyhráme automobil, alebo inú väčšiu vecnú cenu, počítame so zdanením akosi automaticky. No pozor. Pod výhry, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zdanenia, spadajú aj výhry zo súťaží, pri ktorých by nám táto povinnosť možno ani nenapadla – výhry zo súťaží na sociálnych sieťach, výhra v lotérii na plese či inom podujatí, výhra v pretekoch, výhra vo vedomostnej súťaži alebo výhra v očkovacej lotérii.

V určitých prípadoch môžu byť od dane oslobodené aj nepeňažné výhry presahujúce zákonom stanovenú hranicu 350 eur. Ide o výhry u osôb, ktorých príjmy nedosiahli zákonom stanovenú hranicu na podanie daňového priznania. Pozor, do tohto príjmu sa ráta aj hodnota výhry.

Ako zdaniť výhru

Spôsob zdanenia výhry závisí od jej formy. Kým peňažné výhry zdaňuje samotný usporiadateľ súťaže a výherca dostane už len „čistú“ výhru, nepeňažné (vecné) výhry zdaňuje sám výherca.

Zdanenie peňažných výhier

Peňažné výhry nad 350 eur podliehajú zdaneniu vo výške 19 %, pričom základ dane tvorí len tá časť výhry, ktorá prekračuje hranicu 350 eur. Zdravotné odvody sa z peňažných výhier neplatia. Povinnosť zdaniť peňažnú výhru je na usporiadateľovi súťaže.

V prípade, ak vyhráme peňažnú výhru na území Slovenskej republiky, dostaneme už len „čistú“ výhru a sami sa nemusíme starať už o nič, okrem toho, ako si svoju výhru užijeme.


Predstavte si tieto situácie:

Popis situácie:

Náš obľúbený obchodný reťazec vyhlásil súťaž ako odmenu za nákup, v ktorej sme mali šťastie a vyhrali sme 1000 eur v hotovosti.

Keďže ide o peňažnú výhru nad 350 eur, táto výhra podlieha zdaneniu. Povinnosť zdaniť peňažnú výhru má usporiadateľ súťaže. Obchodný reťazec tak zaplatí daň z výhry vo výške 19 % a nám vyplatí už len čistú výhru 876,50 eur.

Základ dane v tomto prípade predstavuje 1000 – 350 = 650 eur. Výška zaplatenej dane bude 123,50 eur. V daňovom priznaní nie je potrebné tento príjem uvádzať.

Popis situácie:

Za správne vylúštenú tajničku v časopise sme vyhrali odmenu vo výške 200 eur. V priebehu toho istého roka sme mali ešte šťastie a vyhrali sme za nákup novej práčky odmenu vo výške 300 eur.

Hoci súčet oboch našich výhier (500 eur) presahuje hranicu 350 eur, nad ktorú sa peňažné výhry zdaňujú, ide o dve rôzne výhry. Hodnota každej výhry sa preto posudzuje individuálne. Ani jedna výhra nie je vyššia ako 350 eur, a preto sa povinnosť zdanenia na naše výhry v tomto prípade nevzťahuje.

Užiť si môžeme obe výhry v plnej výške a ani nemusíme tento príjem uvádzať v daňovom priznaní.

Ak teda vyhráme počas roka viac peňažných výhier, aj ak by bol ich súčet niekoľko tisíc eur, no žiadna z výhier by nepresiahla hodnotu 350 eur, povinnosť zdaniť výhru sa na nás v tomto prípade nevzťahuje.


Situácia sa komplikuje, ak sme sa zapojili do súťaže organizovanej v inom štáte. Peňažnú výhru z takejto súťaže sme povinní zdaniť sami prostredníctvom daňového priznania. V takejto situácii je pri zdaňovaní výhry potrebné postupovať na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a krajinou, z ktorej výhra pochádza.

Na základe konkrétnej krajiny, v ktorej bola súťaž organizovaná, tak môžu pre nás vyplynúť 2 rôzne spôsoby zdanenia výhry: výhra sa zdaní podľa podmienok príslušnej krajiny a len sa uvedie v slovenskom daňovom priznaní alebo sa zdaní v daňovom priznaní za príslušný rok. Navyše sme z tejto výhry povinní zaplatiť aj odvody.

Zdaňovanie nepeňažných výhier

Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 eur podliehajú dani vo výške 19 % (celkový ročný príjem do 37 981,94 eur) resp. 25 %. Vzťahuje sa na ne aj povinnosť platenia zdravotných odvodov vo výške 14 %. Na rozdiel od peňažných výhier, ktoré zdaňuje usporiadateľ súťaže, nepeňažné výhry je povinný zdaniť sám výherca.

Usporiadateľ súťaže v tomto prípade odovzdá výhercovi len potvrdenie o hodnote výhry. V prípade zdaňovanie nepeňažnej výhry si môžeme uplatniť aj výdavky, ktoré sme vynaložili na jej dosiahnutie (napríklad štartovné pri výhre zo športovej súťaže) a taktiež preukázateľne zaplatené zdravotné odvody z výhry.

Pri zdaňovaní výhier sa neberú do úvahy žiadne odpočítateľné položky, ktoré sa uplatňujú pri zdaňovaní príjmu zo zamestnania či podnikania.

Predstavte si nasledovné situácie:

Popis situácie č. 1

Za nákup v našom obľúbenom obchode s potravinami sme vyhrali nový kuchynský robot v celkovej hodnote 300 eur.

Hodnota kuchynského robotu, ktorý sme vyhrali, nepresahuje 350 eur. To znamená, že naša výhra nepodlieha dani a na nás sa nevzťahuje žiadna daňová povinnosť. Svoju výhru nemusíme ani uvádzať v daňovom priznaní.

Popis situácie č. 2

V súťaži v časopise sme vyhrali knihu v hodnote 50 eur. Následne sme sa zapojili aj do tomboly na plese, kde sme vyhrali lyžiarsku výstroj v celkovej hodnote 330 eur.

Hoci súčet oboch našich výhier (380 eur) presahuje hranicu 350 eur, nad ktorú sa nepeňažné výhry zdaňujú, ide o dve rôzne výhry. Ani jedna výhra nie je vyššia ako 350 eur, a preto sa povinnosť zdanenia na naše výhry nevzťahuje.

Užiť si môžeme obe výhry v plnej výške a ani nemusíme tento príjem uvádzať v daňovom priznaní.

Podobne, ako to bolo pri peňažných výhrach, aj pri nepeňažných platí, že ak vyhráme počas roka viacero výhier, aj ak je ich súčet niekoľko tisíc eur, ale žiadna z výhier nepresiahne hodnotu 350 eur, povinnosť zdaniť výhru sa na nás nevzťahuje.

Zložitejšia situácia však nastáva v prípade, ak vyhráme výhru, ktorá presahuje zákonom určenú hranicu na oslobodenie od dane.

Popis situácie č. 3

Vo vedomostnej televíznej súťaži sme vyhrali počítač v hodnote 750 eur.

V prípade, ak máme povinnosť podať daňové priznanie, čo má väčšina ľudí, to znamená, že náš príjem presiahol za rok stanovenú hranicu (pozor do tejto hranice sa ráta každý príjem, čiže aj predmetná výhra) sme povinní našu výhru uviesť v daňovom priznaní. Ako zdaniteľný príjem sa uvádza hodnota výhry po odrátaní čiastky oslobodenej od dane, v tomto prípade to bude 750 – 350 = 400 eur.

Vďaka nášmu vyhranému počítaču sa tak náš základ dane zvýši o 400 eur. Predpokladajme, že celkový náš príjem nepresiahol hranicu určenú na platenie 25 % dane, a tak z našej výhry zaplatíme 19 % daň, to znamená 76 eur. Následne nám ešte zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zaúčtuje 14 % zdravotné odvody. Za náš vyhraný počítač tak zaplatíme ešte ďalších 56 eur.

Zaplatené zdravotné odvody si ale môžeme uplatniť ako výdavok, ktorý zníži základ našej dane z výhry. Problém nastáva v tom, že zdravotné odvody sa platia zdravotnej poisťovni až na základe daňového priznania. To znamená, že v čase podania daňového priznania sme ich ešte nezaplatili, a tak si tento výdavok v daňovom priznaní uviesť nemôžeme.

Riešením je podanie dodatočného daňového priznania, alebo ich uvedenie v daňovom priznaní v nasledujúcom roku. V prípade nízkych výhier sa zbytočná byrokracia pri podávaní dodatočného daňového priznania až tak neoplatí a na tých pár eur, v tomto prípade ide napríklad o rozdiel 10,64 eur (pôvodná daň 76 – daň po odrátaní výdavkov na zdravotné odvody 65,36 eur), no v prípade väčších výhier môže ísť aj o niekoľko tisíc eur.

Pozrime sa napríklad na situáciu, kedy sme v súťaži vyhrali nové auto. Vďaka tejto výhre sa ročný príjem väčšiny ľudí dostane až nad hranicu, na ktorú sa vzťahuje 25 % zdanenie.

Popis situácie č. 4

Zapojili sme sa do súťaže, ktorú v rámci marketingovej kampane organizovala naša banka a vyhrali sme luxusný automobil v celkovej hodnote 45 000 eur.

Pre zjednodušenie výpočtu neberieme do úvahy iný ročný príjem, nakoľko hodnota auta sama o sebe už presahuje hranicu pre 25 % zdanenie.

Základ dane v tomto prípade bude 45 000 – 350 = 44 650. Nakoľko základ dane presahuje zákonom stanovenú hranicu 37 981,94 eur, časť základu dane bude podliehať 19 % a časť bude zdanená vyššou sadzbou 25 % . 19 % bude zdanená suma 37 981,94 a rozdiel 44 650 – 37 981,94 = 6668,06 eur bude podliehať dani 25 %.

Celková daň tak v tomto prípade bude približne 8 883 eur. Nesmieme ešte zabudnúť, že zo základu dane platíme zdravotné odvody vo výške 14 %, čo je 6 251 eur.

Aj tu je možné, samozrejme, znížiť základ dane o zaplatené zdravotné odvody. Nakoľko ide o tisíce eur, neoplatí sa nám čakať do ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Lepším riešením bude v tomto prípade podanie dodatočného daňového priznania.

Základ dane sa nám tak zníži na 38 749 eur a daň, ktorú sme povinní zaplatiť klesne na približne 7 400 eur. Celkovo sme ušetrili takmer 1500 eur.

Stále sme však povinní zaplatiť takmer 14 000 eur, hoci sme reálne žiadne peniaze nedostali, čo znamená, že takouto sumou ani nemusíme disponovať.

Odmietnutie nepeňažnej výhry

Ako ukázal predchádzajúci výpočet v prípade výhry auta, alebo inej hodnotnej nepeňažnej výhry, môže byť daňová a odvodová povinnosť nad naše finančné možnosti. V takomto prípade máme 3 základné možnosti ako situáciu riešiť: odmietnutie prevzatia výhry, požičanie si na zaplatenie dane a odvodov, predaj výhry.

Odmietnuť prevziať môžete akúkoľvek výhru, toto rozhodnutie je len čisto na vašom zvážení.

Ak vyhráte výhru, ktorá vám naozaj pomôže, napríklad automobil, ktorý by ste si radi kúpili, ale zatiaľ ste naň nemali peniaze, bude vhodným riešením situácie požičanie si na zaplatenie dane a odvodov, nakoľko vás takto automobil vyjde menej, než keby ste si ho kupovali vo vlastnej réžií.

V prípade, ak vyhráte výhru, ktorá vám je zbytočná, zaujímavým riešením môže byť predaj výhry. Predať môžete napríklad aj vyhrané auto, samozrejme, treba si ale pred prevzatím výhry najskôr dobre prečítať podmienky, nakoľko v podmienkach súťaže môže byť aj povinnosť, vlastniť vyhratú vec pred predajom napríklad minimálne 1 rok či viac.

Ak sa v zmluvných podmienkach takáto povinnosť nenachádza, najlepším riešením bude prevzatie výhry a jej následný predaj. Takto vyriešite problém so zaplatením dane a ešte aj získate nejaké finančné prostriedky.

Predstavte si nasledovné situáciu:

Popis situácie:

Zapojili sme sa do súťaže, ktorú v rámci marketingovej kampane organizovala naša banka a vyhrali sme luxusný automobil v celkovej hodnote 45 000 eur. Nakoľko nemáme financie na zaplatenie dane a zdravotných odvodov, rozhodneme sa automobil predať. Novému majiteľovi ho predáme za 40 000 eur.

Ak sa rozhodneme svoju výhru predať, stále sa na nás vzťahuje povinnosť zdanenia aj zaplatenia zdravotných odvodov, no financie, ktoré získame z následného predaja už nie sme povinní zdaniť.

Svoju výhru tak uvedieme v daňovom priznaní a zaplatíme odvody a daň ako v predchádzajúcom prípade, to znamená približne 14 000 eur, ktoré zaplatíme zo sumy, ktorú sme získali predajom automobilu. Stále nám však ostane 40 000 – 14 000 = 26 000 eur, ktoré môžeme ľubovoľne využiť podľa vlastného uváženia, napríklad aj na kúpu iného, lacnejšieho automobilu.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon14326 prečítaní
Naposledy aktualizované: 24. augusta 2022

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac