WIKI

Čo je dlhopis?

Dlhopis je cenný papier, prostredníctvom ktorého poskytujete určitej spoločnosti alebo štátu (emitentovi), ktorí dlhopis vydali, úver.

Za toto požičanie peňazí vám emitent ponúka výnos. To ako je daný dlhopis kvalitný vyhodnotíte, keď sa pozriete na jeho rating.

Výška výnosu by mala predovšetkým zodpovedať riziko, ktoré podstupujete.

Investovanie do dlhopisov je jedným zo spôsobov ako zhodnotiť svoje peniaze. Dlhopisy sú obľúbené predovšetkým kvôli ich bezpečnosti a relatívne dosť dlhej dobe splatnosti.

Dlhopisy sú skvelé na rozšírenie vášho investičného portfólia. Ide o pomerne konzervatívny investičný nástroj. Všetko o tom, čo sú dlhopisy, kde a ako ich kúpiť, či s akými výnosmi môžete počítať, sa dozviete ďalej v našom článku.

Investovanie do dlhopisov

Ako sme už načrtli, dlhopisy sú vlastne cenné papiere, ktoré sú kupované za účelom požičania peňazí danému emitentovi.

Investor, ktorý daný dlhopil kúpil bude po určitom čase požadovať vrátenie pôvodnej čiastky, ako aj vyplatenie úrokového výnosu.

Na dlhopisy možno nazerať dvoma optikami. Optikou dlžníka a optikou investora. Firma alebo organizácia si nemusí požičať vždy len v banke.

Za určitých podmienok môže vydať svoje korporátne dlhopisy. Vypíše teda množstvo týchto cenných papierov a ponúkne ich na predaj investorom.

Ten, kto ich kúpi, ich získa so zľavou alebo má nárok na pravidelné vyplácanie kupónu. Teda odmeny za to, že konkrétny dlhopis vlastní. Berie sa tak ako určitá podoba úroku.

Rovnako sa prostredníctvom dlhopisov financujú štáty, prípadne menšie územné celky, ako sú obce a mestá. V tomto prípade hovoríme o štátnych dlhopisoch, prípadne municipálnych dlhopisoch.
 
V prípade, že sa rozhodnete investovanie do štátnych dlhopisov, je vaším emitentom štát, ktorý si požičiava peniaze na financovanie strategických investícií alebo štátneho rozpočtu. 

Typy dlhopisov

Nie všetky dlhopisy sú ale rovnaké, bežne sa na trhu objavuje mnoho ich rôznych podôb. A práve pretože je ich toľko, rozdeľujú sa radšej do troch hlavných kategórií:

 • Podľa vydavateľa (emitenta)
 • Podľa splatnosti
 • Podľa spôsobu úročenia

Dlhopisy podľa emitenta

Prvé delenie je podľa toho, kto taký cenný papier na trh vydá. Môže ich vydať:

 • Štát – štátne dlhopisy
 • Mesto alebo uzemný celok – komunálne dlhopisy
 • Firmy a banky – korporátne dlhopisy

Štátne dlhopisy sú cenné papiere, ktoré sú emitované vládou. Slúžia napríklad k pokrytiu schodku štátneho rozpočtu, prípadne k financovaniu nákladných investičných projektov a podobne.

 • Vysoko likvidné
 • Nízka miera rizika
 • Vhodné na dlhodobé investovanie

Ďalšie spomenuté, komunálne dlhopisy, vydávajú obce alebo banka, ktorá z výnosu dlhopisov poskytuje obciam úver. Tieto prostriedky môžu byť použité na rozličné účely, ako napríklad vybudovanie alebo zdokonalenie infraštruktúry v obci a podobne.

Korporátne dlhopisy vydávajú spoločnosti, a to nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť, ako aj inštitucionálnych investorov. Je s nimi späté väčšie riziko nesplácania, na druhú stranu pri nich získate vyšší úrok.

 • Menej likvidné ako štátne dlhopisy
 • Vyššia miera rizika
 • Vhodné na strednodobé a dlhodobé investovanie

Patria sem totiž aj pokladničné poukážky, čo sú dlhopisy s krátkou dobou splatnosti, a ktoré už spomínaným vydavateľom slúžia ako určitá obdoba rýchlej pôžičky na preklenutie dočasného nedostatku peňazí.

Dlhopisy podľa splatnosti

Do jedného roka sa vydávajú krátkodobé dlhopisy. Môže ísť o štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty bánk alebo napríklad komerčné papiere veľkých firiem.

Medzi strednodobé dlhopisy potom patria dlhopisy so splatnosťou medzi jedným a desiatimi rokmi a k dlhodobými dlhopisom potom tie, ktoré majú splatnosť dlhšiu ako desať rokov.

Dlhopisy podľa spôsobu úročenia

Dlhopisy s pevným kupónom majú za všetkých okolností rovnakú výplatu v podobe kupónu. Nech sa teda na trhu bude diať čokoľvek, investor bude za svoje peniaze dostávať stále rovnako. Je to výhoda aj nevýhoda, pri veľkých výkyvoch ekonomiky nie sú také ziskové, ale zase sa dá vopred spočítať istý zisk.

Dlhopisy s premenlivým kupónom lepšie zodpovedajú situácii na trhu, pretože ich kupón sa pravidelne mení podľa nejakej z medzibankových sadzieb. K nemu sa ešte pripočíta určitá prirážka navyše, pretože by inak investor nemal dôvod taký dlhopis kupovať.

Diskontované dlhopisy majú nulový úrok. U tohto typu dosiahne kupujúci zisk tým, že sa od začiatku tento cenný papier predáva so zľavou. Počas doby platnosti teda nedostáva žiadne odmeny, ale na druhej strane si kupuje napríklad 1 000 eur za cenu 900 eur.

Ako fungujú dlhopisy?

Keď spoločnosť, vláda, verejná inštitúcia alebo nejaký územný celok zistí, že potrebuje nejakú ďalšiu formu financovania, môže sa rozhodnúť vydať svoje vlastné úverové cenné papiere.

Tie sa potom dajú kúpiť iba po kusoch, obdobne ako sa bežne kupujú akcie. Na rozdiel od nich majú ale nastavenú dobu splatnosti.

Vystavujú sa na určitú hodnotu. Nominálna hodnota tak určuje, čo investor dostane na konci doby splatnosti. Tá sa obvykle pohybuje medzi 3 a 10 rokmi. Inak sa jej hovorí aj menovitá hodnota, alebo aj „par value“.

Ako vyzerá dlhopis?

Aby bol dlhopis platný, musí spĺňať určité podmienky. To najdôležitejšie je, že na ňom musí byť zreteľne uvedené:

 • Označenie, že ide o dlhopis, jeho názov, prípadne označenie ISIN
 • Označenie emitenta (názov, sídlo, meno, bydlisko)
 • Menovitú hodnotu dlhopisu
 • Spôsob určenia výnosu
 • Vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi
 • Dátum vydania 
 • Miesto vydania 
 • Číslo a séria dlhopisu
 • Podpis predstaviteľov emitenta
 • Pírpadne aj údaj rozhodnutia Ministerstva o povolení vydania dlhopisov

K dlhopisu patrí taktiež kupónový hárok s talónom. Ten je zložený z viacerých jednotlivých poukážok (teda kupónov), na základe ktorých investor obdrží v danom termíne úrok. 

Následne sú na finančnom trhu ponúknuté na predaj investorom. Pretože dlhopis potom prichádza na svetlo sveta prvýkrát, vydáva sa za trochu inú cenu – emisnú. Obyčajne býva nižšia ako menovitá, ale samozrejme to neplatí vždy.

Výnos z dlhopisov môže byť stanovený:

 • Pevnou úrokovou sadzbou
 • Pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku
 • Zlosovateľnou prémiou
 • Pohyblivou úrokovou sadzbou a podobne

Štátne dlhopisy patria medzi najbezpečnejšie konzervatívne spôsoby sporenia, pretože predstavujú nástroj s garantovaným výnosom a garanciou splatenia dlžnej čiastky.

Po kúpe obligácie tak investor pravidelne dostáva úrok a na konci doby splatnosti dostane celú nominálnu hodnotu späť. Spoločnosť alebo organizácia získa peniaze na svoj ďalší rozvoj, a navyše tu zostáva stále možnosť predať investíciu inému záujemcovi.

Ako kúpiť dlhopis?

Nákup dlhopisov nie je nič komplikované, pretože dlhopisy sú obvykle veľmi jednoduchým spôsobom sprostredkované. Všetko, čo potrebujete vedieť o nákupe dlhopisov sme pre vás zhrnuli do 3 bodov.

Kde kúpiť dlhopisy

Dlhopisy najčastejšie ponúkajú samotné bankové domy, takýto typ dlhopisov je považovaný za veľmi bezpečný, aj keď nemôžeme počítať s absolútnou absenciou rizika. Banky sú predajcami aj štátnych dlhopisov.

Ďalším spôsobom ako nakúpiť dlhopisy je prostredníctvom inzertných webov a dlhopisových trhovísk. Tie ale obvykle nie sú regulované, môžu sa tam tak nachádzať aj veľmi rizikové dlhopisy.

Národná banka Slovenska schvaľuje tzv. prospekty cenných papierov. Ide o základné dokumenty, v ktorých je uvedené: aká je cena za dlhopis, doba splatnosti a podobne.

Ďalej však už NBS nekontroluje finančnú situáciu spoločnosti, ktorá daný cenný papier vydala. Je teda na vás, ako na investorovi, získať čo najviac informácií o danej spoločnosti, aby ste mali istotu, či bude mať z čoho dlhopis vyplatiť.

Ako vybrať vhodné dlhopisy

Pri výbere vhodných dlhopisov do vášho investičného portfólia by vás v prvom rade mala zaujímať rizikovosť daných dlhopisov a samozrejme aj výška úrokového výnosu.

V niektorých prípadoch však ani nízka úroková sadzba neznamená nízky výnos. Dlhopisy totiž môžu meniť svoju cenu.

V prípade, že plánujete s dlhopismi obchodovať, môžete využiť brokerskú platformu, medzi najobľúbenejšou platformou pre obchodovanie s dlhopismi je jednoznačne XTB.

Investovanie do dlhopisov cez fondy

Investovanie do dlhopisov ako takých je relatívne bezpečné. Pokiaľ však chcete riziko ešte viac znížiť pomocou diverzifikácie portfólia, máte na výber z dlhopisových fondov a ETF. Keďže sú v nich zastúpené cenné papiere rôznych emitentov z rôznych odvetví, je riziko minimalizované.

Navyše vďaka fondom môžu byť vo vašom investičnom portfóliu aj také dlhopisy, ku ktorým by ste sa za normálnych okolností nedostali. Rovnako môžete nakúpiť aj dlhopisové ETF, ktoré sú zaťažené oveľa menšími poplatkami.

Investičné stratégie

Pri investovaní do dlhopisov môžete zvoliť rozličné prístupy, respektíve stratégie. Jednou z nich je napríklad reinvestičná stratégia. Pri tejto stratégií majiteľ obdrží pravidelný úrok, ktorý môže znovu investovať do iných aktív. Týmto spôsobom vlastne zvyšuje svoj výnos o úroky z úrokov.

Ďalšia stratégia je takzvaná imunizačná. Pri tejto stratégií si investor vytvorí také portfólio dlhopisov, ktoré je nedotknuteľné voči zmenám úrokových sadzieb na finančných trhoch. Vďaka tomu môže dosiahnuť taký výnos, aký chce dosiahnuť.

Pri konzervatívnej stratégií investor porovnáva predovšetkým riziko a výnos z úroku dlhopisu. Vyberá si predovšetkým štátne a komunálne dlhopisy, prípadne dlhopisy veľkých a stabilných spoločností.

Opakom je riskantná stratégia, pri ktorej investor vyhľadáva predovšetkým dlhopisy, ktoré sľubujú maximálny výnos. To znamená, že kupuje aj tie dlhopisy, s ktorými je spojené relatívne vysoké riziko nesplatenia.

Výhody a nevýhody

 • Výnosy nižšie ako pri akciách

 • Zdanenie úrokov

 • Poplatky za nákup obligácie

Často kladené otázky

Čo je dlhopis?

Dlhopis je cenný papier, prostredníctvom ktorého poskytujete určitej spoločnosti alebo štátu (vo všeobecnosti emitentovi), ktorý dlhopis vydal úver. Za toto požičanie peňazí získavate výnos, ktorý je vo väčšine prípadov vo forme úrokov. 

Prečo sa rozhodnúť pre investovanie do dlhopisov?

Investovanie do dlhopisov je skvelým spôsobom ako rozšíriť vaše investičné portfólio. Sú obľúbené predovšetkým kvôli ich bezpečnosti a relatívne dosť dlhej dobe splatnosti. Ide o pomerne konzervatívny investičný nástroj. 

Aké typy dlhopisov poznáme?

Podľa emitenta, ktorý ich vydal rozlišujeme štátne, komunálne a korporátne dlhopisy. V závislosti od doby splatnosti rozlišujeem krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dlhopisy.

Podľa doby úročenia rozlišujeme dlhopisy s pevným kupónom, premenlivým kupónom a diskontované dlhopisy.

Ako vyzerá dlhopis?

Aby bol dlhopis platný,musí spĺňať určité podmienky. To najdôležitejšie je, že na ňom musí byť zreteľne uvedené:

 • Označenie, že ide o dlhopis, jeho názov, prípadne označenie ISIN
 • Označenie emitenta (názov, sídlo, meno, bydlisko)
 • Menovitú hodnotu dlhopisu
 • Spôsob určenia výnosu
 • Vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi
 • Dátum vydania 
 • Miesto vydania 
 • Číslo a séria dlhopisu
 • Podpis predstaviteľov emitenta
 • Pírpadne aj údaj rozhodnutia Ministerstva o povolení vydania dlhopisov

K dlhopisu patrí taktiež kupónový hárok s talónom. Ten je zložený z viacerých jednotlivých poukážok (teda kupónov), na základe ktorých investor obdrží v danom termíne úrok. 

Kde je možné nakúpiť dlhopisy?

Najčastejšie sa s predajom dlhopisov stretnete v klasických bankových domoch. Nakúpite tam aj štátne dlhopisy. Dlhopisy kúpené v banke sú obvykle veľmi bezpečné.

Dlhopisy sa dajú nakúpiť aj prostredníctvom inzertných webov a dlhopisových trhovísk. V prípade, že chcete s dlhopismi obchodovať, môžete skúsiť napríklad online brokera. Jedným z overených brokerov je napríklad XTB.

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon92 prečítaní
Naposledy aktualizované: 19. decembra 2022

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac