kassavirta-likviditeetti
Talousoppaat

Yrityksen kassavirran ja likviditeetin hallinta 

Kirjoittaja  Aku Tuomola
Tarkistanut  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 17.8.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Kassavirran ja likviditeetin hallinta on olennainen osa minkä tahansa yritystoiminnan johtamista.

Likviditeetti on tärkeä osa liiketoimintaa toimialasta riippumatta, sillä se kuvaa yrityksen kykyä suoriutua maksuvelvoitteistaan ajallaan. Kassavirran hallinta taas on tärkeä tekijä likviditeetin ylläpidossa.

Kerromme tässä oppaassa mitä likviditeetin ja kassavirran hallinta on, miksi se on tärkeää, ja miten se toteutetaan.

Mitä likviditeetti tarkoittaa?

Likviditeetillä viitataan yrityksen maksykykyyn sekä maksuvalmiuteen. Likviditeetillä viitataan tämän lisäksi siihen, kuinka helposti yrityksen omaisuus on muutettavissa rahaksi.

Maksukykyisellä yrityksellä on riittävästi likvidejä varoja suoriutua lyhytaikaisista veloistaan. Yksinkertaisuudessaan likviditeetillä viitataan siis siihen, että yrityksellä todella on tilillään rahaa kulujensa ja invesointiensa kattamiseksi.

Kassavirran seuranta on tärkeää

Kassavirta on yrityksen rahaliikenne, eli nimensä mukaisesti yrityksen kassan läpi kulkeva raha. 

Kassavirran seuraaminen on tärkeä osa yrityksen likviditeetin selvittämistä, sillä kassavirtaraportin avulla tiedät paljonko rahaa yrityksellä on käytettävissä kullakin hetkellä.

Kassavirran seuraaminen on tärkeää kannattavan yrityksen rakentamiseksi, sillä yrityksen tulisi aina pyrkiä positiivisen kassavirran saavuttamiseen. 

Negatiivinen kassavirta tarkoittaa, että yrityksestä lähtee enemmän rahaa kuin yritykseen saapuu tuloja. Tämä ei luonnollisesti ole kestävää pitkällä aikavälillä, ja johtaa lopulta yrityksen maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin.

Kassavirran ongelmat

Lukuisat tapahtumat ja tilanteet voivat aiheuttaa yrityksen kassavirtaan heilahtelua sekä epätasapainoa tai suoranaisia ongelmia.

Kassavirtaan vaikuttavat sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset tekijät. Näistä osaa on mahdollista kontrolloida ja osaan on ainoastaan mukauduttava.

Yrityksen tulisi aina pyrkiä pitämään kassavirta positiviisena.Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että yritykseen tulevan rahan määrä pitäisi aina olla suurempi kuin yrityksestä lähtevän rahan määrä.

Kassavirran hallinta on laaja kokonaisuus, joka edellyttää yrityksen resurssien ja liiketoiminnan laaja-alaista tuntemusta sekä harkittuja rahoitus- ja investointipäätöksiä.

Esittelemme alla muutamia yleisimmistä kassavirtaan vaikuttavista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, sekä parhaista ratkaisuista näiden korjaamiseen:

Pitkät maksuajat

Suomessa maksuajat ovat tyypillisesti olleet varsin lyhyitä myös yritysten välisessä kaupassa, mutta pidemmät maksuajat ovat hiljattain rantautuneet myös kotimaahamme.

Yritysten välisessä B2B-kaupassa maksuajat ovat venyneet myös Suomessa pitkiksi, vaikka 30 päivän maksuaikaa ei ilman erillistä sopimusta tulisi ylittää. EU:ssa 60 päivän maksuaikaa taas pidetään kattona ilman erillistä sopimusta.

Esimerkiksi teollisuudessa saatetaan käyttää joissakin tapauksissa jopa yli 100 päivän maksuaikoja, joissa maksun vastaanottajalla ei välttämättä ole kovinkaan paljoa sananvaltaa maksuajan lyhentämiseen.

Joillakin toimialoilla on tavanomaista, että yritys saa maksun vasta projektin luovutuksen yhteydessä. Tämä saattaa tarkoittaa pahimmillaan jopa useamman vuoden ajanjaksoa ilman kassavirtaa.

Yritys joutuu olemaan pitkään ilman minkäänlaista tuloa, mutta tavanomaiset liiketoiminnan kulut aina henkilöstökuluista muihin juokseviin kuluihin on tästä huolimatta katettava.

Pitkät maksuajat aiheuttavat tästä syystä ongelmia ennen kaikkea tuoreille yrityksille, joilla ei vielä ole suurta puskuria..

Kausittainen vaihtelu

On useita toimialoja, joilla liiketoiminta on kokonaan tai lähes kokonaan kausittaista. Esimerkiksi veneitä vuokraavalla yrityksellä ei välttämättä ole toimintaa talvella, kun taas talviurheiluun erikoistuneella yrityksellä saattaa olle hiljaista kesällä.

Kausittainen toiminta aiheuttaa yrityksille haasteita kassavirran hallintaan, sillä yrityksen tulot rajautuvat ainoastaan muutamille kuukausille. Tästä huolimatta yrityksellä on todennäköisesti säännöllisiä kuluja ympäri vuoden.

Esimerkiksi investointien ja yllättävien kuluerien rahoittaminen saattaa muodostua ongelmaksi sesongin ulkopuolella, kun liiketoiminnan tulo on matalaa tai olematonta.

Lähes jokaisella toimialalla on kuitenkin jonkinlaista kausittaista vaihtelua. Kyse saattaa olla jopa kuukausitason muutoksista yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden kysynnässä tai pidemmän aikavälin

Ratkaisut

Pitkien maksuaikojen ja kausittaisen vaihtelun aiheuttamaa kassavirran epätasaisuutta ja heikentynyttä likviditeettiä on mahdollista korjata joustavin rahoitusratkaisuin.

Yrityksen ensimmäisenä prioriteettina tulisi olla yrityksen kiinteiden kulujen karsiminen, jotta yrityksen varoja ei turhaan kuluisi sesongin ulkopuolella.

Laskurahoitus ja luottotili eli yrityslimiitti mahdollistavat yrityksen käyttöpääoman ja maksukyvyn turvaamisen myös hiljaisempina kuukausina. Esittelemme kyseiset rahoitusmuodot tarkemmin alempana.

 

Investoinnit

Investointien tekeminen on välttämätön osa yrityksen kasvattamista. Investoinnit aiheuttavat kuitenkin kassavirtaan epätasapainoa yrityksen sisällä

Epätasapaino johtuu siitä, että investoinnit vaativat tyypillisesti runsaan pääoman kiinnittämistä jo kauan ennen kuin ne alkavat tuottaa toivottua tulosta. 

Investoinnit ovat olennainen osa tulevan kassavirran kasvattamista, mutta ne vaativat yritykseltä mukautumista sijoituksia tehtäessä ja pääomaa kiinnitettäessä.

Yrityksen tulee huolehtia erityisesti likviditeettinsä ylläpidosta sitoessaan rahaa yrityksen kasvattamiseen. 

Ratkaisut

Useissa tapauksissa yritysten kannattaa kartoittaa suurempien investointien rahoittamista edes osittain vieraalla pääomalla. Hyödyntämällä yrityslainaa et joudu sitomaan omia likvidiejä varojasi investointien rahoittamiseen. 

Joissakin tapauksissa investointien rahoittaminen bullet-lainalla on kannattavaa.

Bullet-lainat mahdollistavat lainan maksuhetken siirtämisen laina-ajan loppuun, mutta ovat kokonaisuudessaan huomattavasti tavallista yrityslainaa hintavampia.

Bullet-lainoja hyödyntävät yritykset laskevat yleensä investoinnin tuottavan yritykselle kassavirtaa lainan takaisinmaksun hetkellä.

Vertale 18 parasta yrityslainaa

Kassavirran tasapainottaminen

Kassavirran heikko seuranta ja epätasapainoisuus ovat usean pienen ja keskisuuren yrityksen ongelmia. 

Yritykset eivät riittävän usein ole tarpeeksi hyvin perillä yritykseen saapuvista tuloista ja yrityksen menoista.

Laadi kassavirtalaskelma

Yrityksen olisikin syytä laatia säännöllisesti kassavirtalaskelma, jolla yrityksen tulot ja menot kartoitetaan osa-alueittain.

Toteuttamalla kuukausittaisen kassavirtalaskelman säännöllisesti, pysyt helposti selvillä siitä, mikä yrityksesi maksukyky eli likviditeetti on kuun lopussa. Otathan kuitenkin huomioon, että kassavirtalaskelma huomioi ainoastaan odotettavat ja ennustettavissa olevat menot. 

1. vaihe

Listaa yrityksen tulot

Yrityksen kassavirtalaskeassa tuloihin lasketaan paitsi liiketoiminnan myyntitulot, myös mahdolliset yrityksen saamat tuet ja muut tulot.

Huomioi myös jo toteutuneet ja laskutetut tilaukset, jotka tuloutuvat myöhemmin. Tulevaa kassavirtaa arvioidessa kannattaa arvioida myös nykyisen tarjouskannan vaikutuksia kassavirran tulo- ja menopuolella.

Tämän lisäksi kassavirtalaskelmassa tuloihin lasketaan myös rahoituksen rahavirta, kuten yrityksen käytössä oleva yrityslaina.

2. vaihe

Listaa yrityksen menot

Menopuolelle taas listataan tavanomaiset liiketoiminnan juoksevat kulut aina vuokranmaksuista vakuutuksiin, henkilöstökuluihin ja ostoihin.

Tämän lisäksi menopuolelle listataan yrityksen rahoituskulut, kuten lainojen korot ja lyhennykset sekä mahdolliset investointikulut liiketoiminnan kehitykseen

3. vaihe

Varaudu yllättäviin menoihin

Yrityksen tulee kuitenkin aina varautua myös yllättävien ja odottamattomien menojen syntymiseen.

Esimerkiksi kriittinen tuotantolaite tai kone saattaa hajota, ja aiheuttaa yritykselle ylimääräisiä kustannuksia.

Likviditeetistä huolehtiminen on tärkeää, jotta yrityksen talous ei kaadu yksittäisiin odottamattomiin menoihin.

Käyttöpääomaa yrityslainalla

Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa yrityksen käyttöpääoma on usein tiukoilla, eivätkä liiketoiminnan tulot riitä kasvattamaan kassan kokoa.

Hyödyntämällä yrityslainaa, pystyt takaamaan yrityksen kyvyn suoriutua kiinteistä menoista, ja turvaamaan käyttöpääoman riittävän määrän.

Tutustu listaamiimme parhaisin aloittavan yrityksen rahoitusmuotoihin tai vertaa edullisimmat yrityslainat alla olevasta painikkeesta.

Vertaile yrityslainat ilmaiseksi

Ratkaisuja likviditeetin parantamiseen

Yrityksen likviditeetin parantaminen ja kassavirran tasoittaminen onnistuu useilla erilaisilla keinoilla.

Ensisijaisena keinona likviditeetin parantamiseen yrityksen tulisi olla yrityksen kassavirran tasoittaminen ja menopuolen keventäminen.

Monet yrityksen kohtaamat tilanteet edellyttävät kuitenkin nopeita ratkaisuja likviditeetin parantamiseen, jolloin pitkän aikavälin kustannussäästöt eivät tarjoa apua.

Investointien rahoittaminen taas edellyttää rahoitusratkaisuja, jotka mahdollistavat yrityksen likviditeetin säilyttämisen.

Yrityslaina

Yrityslaina on eräs helpoimmista vaihtoehdoista yrityksen käyttöpääoman rahoittamiseen ja kassavirran tasoittamiseen.

Esimerkiksi kausivaihteluiden tasoittaminen onnistuu helposti yrityslainan avulla, sillä yrityslainan käyttö voidaan jakaa tarpeen mukaan hiljaisemmille kuukausille.

Yksittäinen yrityslaina on useissa tapauksissa edullisempi tapa järjestää pk-yrityksen rahoitus kuin useiden pienempien luottojen ja rahoituserien yhdistäminen.

Yritykset voivat hakea vakuudetonta tai vakuudellista yrityslainaa riippuen siitä, onko yrityksellä käytettävissään reaalivakuuksia lainan vakuudeksi.

Vakuudellinen laina on käytännössä aina vakuudetonta lainaa edullisempaa ehdoiltaan ja koroltaan. Mikäli yrityksellä on käytettävissään vakuuksia, kannattaa vakuudettoman lainan hakeminen. 

Vakuudettomassa lainassa lainan vakuutena toimii henkilötakaus. Tällaisessa lainassa lainamäärään ja -ehtoihin vaikuttavat myös henkilötakaajan tulot ja varallisuus.

Vertaile edullisimmat yrityslainat

Yrityslainojen vertailu kannattaa aina, sillä lainojen ehdoissa ja koroissa on suuria eroja.

Vertailemalla edullisimmat yrityslainat ja pyytämällä lainatarjouksen usealta eri rahoitusyhtiöltä, voit säästää jopa tuhansia euroja lainakuluissa vuositasolla.

Voit helposti tutustua yrityslainoja tarjoaviin lainayhtiöihin alla olevasta painikkeesta Financerin kokoaman ilmaisen vertailun avulla.

Vertaa edullisimmat yrityslainat

Laskurahoitus

Mikäli pitkät maksuajat ovat alallasi tyypillisiä, saattaa yrityksen kassavirta olla useina kuukausina negatiivinen, ja likviditeetti heikentyä merkittävästi ennen maksun saamista. 

Laskurahoitus tarjoaa mahdollisuuden hankkia yrityksellesi rahoitusta myyntisaataviasi vastaan. Laskurahoitus jaetaan tyypillisesti factoringiin ja laskujen myyntiin.

Factoring on lyhytaikaista luottoa, joka myönnetään yrityksellesi käyttämällä vakuutena myyntisaatavaa.

Factoringissa yrityksesi kantaa aina itse luottotappioriskin, mikäli asiakasyritys ajautuu maksukyvyttömäksi tai ei muusta syystä kykene suoriutumaan maksusta. Factoringissa yritykseltä peritään tyypillisesti ennalta sovitut rahoituskulut.

Laskujen myynti on factoringia hintavampi laskurahoituksen muoto. Suurimpana erona factoringiin on luottotappioriskin siirtyminen rahoitusyhtiölle. Myyntisaatavien omistajuus siirtyy rahoitusyhtiölle, ja sinulle tilitetään laskusaatavan arvo vähennettynä rahoituskuluilla.

Laskurahoitus soveltuu suurille yrityksille

Sekä factoring että laskujen myynti soveltuvat etenkin liikevaihdoltaan suurille yrityksille, sillä laskurahoitukseen liittyvät hallinto- ja rahoituskulut saattavat muodostua pienillä laskuilla varsin hintaviksi.

Pienemmille yrityksille yksittäinen yrityslaina on usein edullisempi vaihtoehto kuin usean erillisen laskun rahoittaminen.

Luottotili

Luottotilin avulla saat haettua yrityksellesi etukäteen luotollisen tilin haluamallasi luottorajalla. Tällä tavoin et joudu enää miettimään rahoituksen hankkimista siinä kohtaa, kun rahoituksen tarve on suurin.

Luottotili tunnetaan myös limiittilainana tai yrityslimiittinä. Yksinkertaisuudessaan se on ennalta määritetyllä luottorajalla varustettu joustava rahoitusmuoto.

Lainalimiitillä on mahdollista nostaa lainaa yritykselle kerralla koko määrä tai osa määrästä pienemmissä osissa.

Lainalimiitti sopii erityisesti toistuviin rahoitustarpeisiin, jolloin et joudu hakemaan joka kerta uutta yrityslainaa.

Maksettuasi avoimen luoton pois, vapautuu käyttöösi taas alkuperäisen luottorajan suuruinen luottolimiitti ilman uusia lainahakemuksia. 

Luottolimiitin hakeminen ei myöskään maksa yritykselle mitään, sillä maksat vasta käyttämästäsi luotosta.

Voit siis turvallisesti hakea luottopäätöksen valmiiksi yrityksellesi soveltuvalla luottorajalla ilman pelkoa ylimääräisistä kustannuksista. 

Esimerkiksi Business Creditin tarjoama yrityslimiiti mahdollistaa 5000 – 10 000 euron joustavan lainalimiitin hakemisen yrityksellesi.

Luottokortti

Yritysluottokortti on monissa tapauksissa edullisin tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta. Luottokorttiin myönnettävä koroton maksuaika saattaa olla jopa 45 päivää, jolloin tätä lyhemmässä rahoitustarpeessa

Esimerkiksi Qred Visa mahdollistaa jopa 200 000 euron luottorajan, joka riittää helposti useimpien pk-yritysten lyhytaikaisten hankintojen kattamiseen.

Luottokorttia ei tulisi kuitenkaan käyttää pidempiaikaiseen rahoitustarpeeseen, sillä avoinna olevan luoton kulut nousevat nopeasti tavanomaista yrityslainaa korkeammiksi.

UKK

Mistä kassavirta koostuu?

Kassavirta koostuu yritykseen saapuvasta ja yritkysestä lähtevistä varoista. Kassavirta muodostuu yrityksen tuloista, kuten myyntisaamisista sekä yrityksen juoksevista kuluista.

Miksi kassavirran hallinta on tärkeää pk-yritykselle?

Kassavirran hallinta on erityisen tärkeää pk-yrityksille, sillä pk-yrityksillä ei yleensä ole käytettävissään suurta käyttöpääomaa.  Epätasapainossa oleva negatiivinen kassavirta johtaa nopeasti yrityksen maksukyvyttömyyteen ja pahimmillaan konkurssiin.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku Tuomola toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän Yliopistossa. Hän on erikoistunut sijoittamiseen, verotukseen ja yritystoimintaan. Uransa aikana Aku on kirjoittanut satoja talousaiheisia artikkeleita ja oppaita.

Jaa
Read Icon65 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää