WIKI

ESG-sijoittaminen ja vastuullinen sijoittaminen

  • Eettinen sijoittaminen on sijoitusten valintaa eettisten tai moraalisten periaatteiden perusteella.
  • Eettinen sijoitusstrategia pyrkii valitsemaan sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka edistävät luonnonsuojelua, sosiaalista tasa-arvoa tai kestävää liiketoimintaa.
  • Eettisestä sijoittamisesta käytetään usein lyhennettä ESG
  • ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, jolla viitataan liiketoiminnan kestävyyden eri tekijöihin.
Kirjoittaja  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 8.12.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Vastuullinen sijoittaminen, eli ESG-sijoittaminen, on kestävää, ja vastuullisuuteen tähtäävää sijoittamista. Tässä sijoitustyylissä sijoitetaan ainoastaan ekologisesti, sosiaalisesti ja hallinnollisesti kestävästi operoiviin yrityksiin.

Vastuulliset yhtiöt raportoivat vapaaehtoisesti ja läpinäkyvästi toiminnastaan ja toimintansa vaikutuksista edellä mainituilla osa-alueilla.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten voit rakentaa vastuullisen sijoitussalkun sekä, mitä vastuullinen sijoittaminen todellisuudessa tarkoittaa.

Mitä ESG-sijoittaminen on?

ESG-sijoittaminen viittaa kokonaisuudessaan kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan sijoittamiseen. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, jolla viitataan liiketoiminnan kestävyyden eri tekijöihin.

vastuullinen sijoittaminen

Ympäristövastuu

Liiketoiminnan ekologisella kestävyydellä painotetaan liiketoiminnan vaikutuksia luontoon.

ESG-sijoittamisen ekologinen ulottuvuus edellyttää, että ihminen ei toiminnallaan vaaranna ekosysteemin toimintaa tai luonnon monimuotoisuutta. 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus taas tarkoittaa yrityksen suorasti ja epäsuorasti toteuttamaa vuorovaikutusta ihmisiin.

Tähän lukeutuu yrityksen oman henkilöstön, toimitusketjun varrella vaikuttavien ihmisten ja yrityksen sidosryhmien tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Hallinnollinen vastuu

Hallinnollinen kestävyys huomioi yrityksen hallituksen ja avainhenkilöiden toiminnan vastuullisuutta, eettisyyttä ja kestävyyttä.

Yritysten palkkiorakenteet, tarkastajien nimittämiset, lobbaus, poliittiset sidokset sekä mahdollinen korruptio ovat osa tätä ulottuvuutta.

Millaiset sijoituskohteet ovat vastuullisia?

Vastuulliset sijoituskohteet ovat yrityksiä, jotka noudattavat toiminnassaan edellä mainittuja ESG-kriteereitä. Näiden kriteereiden perusteella on vastuullista liiketoimintaa mahdollista löytää lähes miltä tahansa alalta. 

Vastuullisuus ei ole kuitenkaan terminä yksiselitteinen, jonka vuoksi myös vastuullinen sijoittaminen voi saada monenlaisia merkityksiä. Osa sijoittajista etsii yksinkertaisesti ESG-kriteerit täyttäviä yhtiöitä, kun taas osa välttelee täysin epäeettiseksi tai kestämättömäksi mieltämäänsä toimialaa.

eTorossa voit sijoittaa suoraan haluamaasi strategiaa noudattaviin portfolioihin.

Avainasiat:

Vastuullinen liiketoiminta on kokonaisuus, joka koostuu yhtiön johdon tasapainottelusta tuoton, kestävien ratkaisujen ja sosiaalisen vastuun välillä.

Sijoittajalle vastuullisuus ei kuitenkaan tarkoita voitosta joustamista, vaan ennemminkin kestävämpiä ratkaisuja käyttävien yritysten löytämistä.

Kuinka valita vastuulliset sijoituskohteet?

Kestävä sijoittaminen vastuullisiin sijoituskohteisiin alkaa oikeiden sijoituskohteiden valitsemisesta.

Kerromme seuraavaksi, kuinka voit valita vastuulliset yritykset osakesalkkuusi. 

Raportit

Yksinkertainen lähestymistapa kestävään sijoittamiseen on yritysten oma-aloitteisten raporttien seuraaminen. Useat maailman suurimmat yhtiöt nimittäin raportoivat itse kansainvälisten kestävyys- ja vastuullisuusstandardien mukaisesti toiminnastaan ja tämän vaikutuksista.

Kansainvälisten standardien, kuten GRI:n mukaan laaditut vastuullisuusraportit ovat selkeää ja vertailukelpoista luettavaa. Ne ohjaavat kaikkia standardia käyttäviä yrityksiä hyödyntämään samanlaisia mittauskohteita ja menetelmiä, jotta eri yritysten tulokset olisivat ulkopuolisille vertailtavissa.

Esimerkiksi Nesteen sivuilta löytyy kattava osio yrityksen vastuullisuudesta.

Yritysten oma-aloitteiset raportit vastuullisuudestaan ovat erinomainen osa tämän vastuullisuuden arviointia.

Raportin lisäksi kannattaa tutustua myös yrityksen toimintaan kokonaisuutena, ja tarkastella sitä niin vastuullisuuden kuin liiketoiminnan näkökulmista.

Onko liiketoiminta kestävää?

Mikäli vastuullinen ja eettinen sijoittaminen toimivat kriteereitäsi, on ensimmäisten tehtävien joukossa selvittää yrityksen toiminnan kestävyys.

Osalla toimialoista liiketoiminta saattaa olla selkeästi kestämättömällä pohjalla jo julkisen tiedon valossa. Monissa tapauksissa tämä edellyttää kuitenkin tarkempaa tutustumista yhtiöön.

ESG-sijoittaminen edellyttää, että sijoituskohteina toimivat yritykset eivät tuhoa ympäristöään.

Tähän kuuluu olennaisena osana myös ympäristön resurssien käytön rajaaminen ympäristön kantokyvyn puitteissa. Mikäli yritys ei kuitenkaan ole tehnyt suuria virheitä, saattaa tästä aiheesta olla vaikeaa saada ajankohtaista ja objektiivista tietoa joiltakin yrityksiltä.

Ekologisesti kestävää liiketoimintaa harjoittavat yritykset haluavat tyypillisesti myös tuoda tämän julki. Tämän ansiosta useat vastuulliset yritykset esittelevät mielellään toimintaansa sijoittajille ja muille sidosryhmille avoimesti. Tämän lisäksi sitoutuminen kansainvälisiin standardeihin helpottaa tällaisten yritysten löytämistä.

Onko hallinto läpinäkyvää?

Yrityksen johdon ja hallinnon tarkastelu ovat tärkeä osa vastuullisen sijoituskohteen löytämistä.

Vastuullinen ja kestävä hallinto kestää päivänvaloa eikä edellytä erityistä peittelyä. Kaikenlaiset yhteydet ja epäilykset korruptiosta taas heikentävät luottoa yrityksen hallintoon.

Vastuullisesti johdetussa yhtiössä otetaan tasapainoisesti huomioon yhtiön oma sekä sijoittajien taloudellinen etu, yhtiön työntekijöiden hyvinvointi sekä kaikkien yhtiön vaikutuksen alaisena olevien sidosryhmien etu. 

Sosiaalinen vastuu

Yhtiöiden sosiaalinen vastuunkanto on usein selkeästi näkyvä ESG-sijoittamisen osa-alue. Myös syy tähän on varsin selkeä, sillä yhtiöt haluavat tietoisesti parantaa omaa julkisuuskuvaansa korostamalla sosiaalisen vastuunsa täyttämistä. 

Sosiaalisesti vastuullinen yritys pitää huolta työntekijöidensä työoloista, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhtiön omaa sekä alihankkijoiden kautta läpi toimitus- ja tuotantoketjun toimivaa henkilöstöä kohdellaan samalla tapaa, jolloin myös lapsityövoimaa ja köyhyyttä voidaan kitkeä tehokkaasti.

ESG-sijoittamisen edut ja haitat

ESG-sijoittaminen on yleistynyt nopeasti sijoittajien keskuudessa. Syy nopealle suosion kasvulle liittyy paitsi vastuullisen liiketoiminnan arvostamiseen myös sijoitussalkun riskirakenteen muuttoon. 

Onko ESG-sijoittaminen toimiva sijoitusmenetelmä, ja mitkä ovat tämän hyödyt ja haitat?

Hyödyt

  • Tuet ja ohjaat varoja sellaisille yrityksille, jotka panostavat kestävän liiketoiminnan, parempien työolojen kehitykseen sekä valoisampaan tulevaisuuteen
  • Saat mahdollisesti yhtä suurta tuottoa kuin muilla sijoitusstrategioilla, sillä kestävät ratkaisut eivät tarkoita voiton minimointia
  • ESG-sijoittaminen on tehokas tapa hajauttaa salkkuasi tulevaisuutta kestävällä tavalla

Haitat

  • Vaikka ESG-saattaa auttaa salkun hajautuksessa tulevaisuutta kestäviin yrityksiin, saattaa se kaventaa salkussa edustettuja toimialoja
  • Yritykset raportoivat vastuullisuudesta pääasiallisesti itse, eikä tiedon luotettavuus ja objektiivisuus ole aina varmaa
  • Yrityksen vastuullisuudesta saattaa joutua maksamaan lisähintaa suhteessa yrityksen laskennalliseen arvoon

Vastuulliset yritykset Suomessa

Kestävä sijoittaminen vastuullisiin yrityksiin on globaali trendi, mutta tämä ei tarkoita, ettei Suomesta löytyisi vastuullisia yrityksiä. Useat suomalaiset pörssiyhtiöt ovat itse asiassa menestyneet globaaleissa vastuullisuusvertailuissa suurella menestyksellä.

Sijoita rahasi vastuullisesti kotimaisiin pörssiyhtiöihin seuraavien vinkkien avulla. Listasimme viisi vastuullisuudestaan tunnettua suomalaista yhtiötä. Voit sijoittaa turvallisesti ja edullisesti näihin yhtiöihin tutustumalla vertailemiimme osakevälittäjiin.

KONE

Graphical user interface, chart, line chart
Description automatically generated

Kone Oyj on liukuportaistaan ja hisseistään, sekä näiden oheispalveluista tunnettu suomalainen yritys. Kone on jo pitkään onnistunut ylläpitämään itsestään kuvaa vastuullisena yrityksenä niin kotimaassa kuin globaalisti.

Yhtiö on suuressa roolissa ympäri maailman tapahtuvissa uudisrakennuksen kohteissa, jonka ansiosta turvalliset, pitkäikäiset ja kestävästi tuotetut järjestelmät edistävät vastuullista toimintaa globaalisti. 

Älykkäät ja kestäviksi suunnitellut järjestelmät yhdessä globaalin huolto- ja asennusverkoston kanssa mahdollistavat vastuullisuudesta huolehtimisen aina tuotannosta asennushetkeen ja laitteen huoltoon saakka.

NESTE

Chart, line chart
Description automatically generated

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostaja ja markkinoija. Vaikka yhtiö toimii fossiilisten polttoaineiden tuottajana, on yhtiö silti palkittu eräänä globaalisti vastuullisimpia yhtiöitä. Tätä edistävät ennen kaikkea yhtiön sitoutumiset tiukkoihin päästötavoitteisiin oman toimintansa sekä tuotteidensa osalta.

Neste Oyj on alallaan globaali edelläkävijä, sillä yhtiö on maailman suurin jätteistä sekä tähteistä valmistettavan uusiutuvan dieselpolttoaineen sekä uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja. 

Ekologisemmat ja kestävämmät vaihtoehdot fossiilisille polttoaineille mahdollistavat konkreettiset vaikutukset päästöjen vähentymiseen jo lyhyellä aikavälillä.

Metso Outotec

Chart, line chart
Description automatically generated

Metso Outotec Oyj on mineraalien jalostuksessa, metallinjalostuksessa ja kiviainesten käsittelyssä käytettävien teknologioiden ja ratkaisujen kehittäjä. Metso Outotec painottaa strategiassaan vastuullisuutta, joka näkyy kestävien ratkaisujen ja teknologioiden kehittämisen muodossa. 

Yhtiö kykenee kehittämillään ratkaisuilla ja teknologioilla edistämään globaalia kestävää liiketoimintaa asiakkaidensa toimialoilla tehokkaasti, turvallisemman, energiatehokkaamman ja vastuullisemman tulevaisuuden puolesta.

Metso Outotec on sitoutunut tiukkoihin ilmastotavoitteisiin, joita yhtiö pyrkii oman toimintansa lisäksi toteuttamaan läpi tuotantoketjunsa.

UPM-KymmeneGraphical user interface, chart, line chart
Description automatically generated

UPM-Kymmene Oyj on metsäteollisuusyhtiö, joka kuuluu Suomen suurimpien yritysten joukkoon liikevaihtonsa puolesta. Metsäteollisuuden toimijana ovat vastuullinen toiminta, ympäristön kantavuuden huomiointi sekä fossiilivapaat ratkaisut luonnollisesti tärkeässä asemassa yhtiön toimintaa.

Myös UPM-Kymmene on saanut jopa kansainvälistä tunnustusta pyrkimyksistään vastuulliseen toimintaan läpi koko hankintaketjun.

UPM on jo edelläkävijä fossiilisia korvaavien ratkaisujen ja vaihtoehtojen kehityksessä alallaan. Tämän lisäksi yhtiö panostaa vahvasti myös sosiaaliseen vastuuseen henkilöstönsä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun ja palkitsemisen muodossa.

Kesko 

Graphical user interface, chart, application, line chart
Description automatically generated

Kesko Oyj on suomalainen kaupan alalla toimiva yritys, joka tunnetaan etenkin K-kaupoista. Kesko on menestynyt globaaleissa vertailuissa eräänä maailman vastuullisimmista kauppaketjuista. 

Yhtiö on saanut kehuja ennen kaikkea mittavista ilmastoteoistaan sekä pyrkimyksistään päästöjen vähennyksiin. Keskon osoittaa toiminnassaan myös sosiaalista vastuuta pyrkimyksillään tuottajien oikeudenmukaiseen palkitsemiseen.

Sijoittamisen todellinen vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen, eettinen sijoittaminen ja kestävä sijoittaminen ovat erilaisia tapoja valikoida sijoituskohteita. Jokainen näistä tähtää kuitenkin samaan lopputulokseen, eli positiivisen muutoksen luomiseen.

Voiko sijoittaminen kuitenkaan itsessään olla koskaan eettistä tai vastuullista, vaikka pyrkimyksenäsi olisikin positiivisen muutoksen luominen?

Sijoittamisen todellinen vastuullisuus ja eettisyys ovat lopulta kiinni valitsemastasi lähestymistavasta. Mikäli ainoastaan välttelet pahoiksi mieltämiäsi toimialoja ja yhtiöitä, saattaa todellinen vaikutus jäädä pieneksi.

Sijoittamalla sen sijaan yhtiöihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan sinulle tärkeitä globaaleja ongelmia kestävin ratkaisuin, pystyt parhaimmillaan edistämään näiden ratkaisua.

Onko eettinen sijoittaminen vain ”viherpesua”?

Vastuullisuus voi olla joillekin yrityksille markkinointikikka ja niin sanottua ”viherpesua”.

Moni kriitikko on myös todennut, että tiettyjen epäeettisten osakkeiden tai toimialojen välttely ei vaikuta yhtiöiden tai toimialojen kannattavuuteen, sillä joku muu kuitenkin omistaa kyseiset osakkeet. Näin vaikutat lähinnä siihen, kenellä yhtiöiden tuotot menevät.

Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan ylivoimaisen enemmistön sijoittajista olisi luovuttava epäeettisten yhtiöiden osakkeista, jotta tällä olisi merkittävä vaikutus näiden yritysten tulokseen.

Yhteenveto

Vastuullinen sijoitusstrategia pyrkii valitsemaan sijoitussalkkuun osakkeita ja rahastoja, jotka toimivat vastuullisesti ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Yrityksen johtotapa täytyy myös olla eettisesti kestävällä pohjalla.

Vastuullisia sijoituskohteita ovat Suomessa erityisesti Kone, Kesko, Neste ja UPM Kymmene. Näiden yhtiöiden osakkeita voit ostaa helpoiten Nordnetistä.

Monet osakevälittäjät tarjoavat myös vastuullisia rahastoja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tai muihin vastuullisiin kohteisiin. Näitä rahastoja voit ostaa esimerkiksi eTorosta ja Freedom24 -palveluista.

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuen, rahastomerkinnät 0€EU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0 (Suorassa osakekaupassa) 0,15% (CFD-hinnanerosopimus)
Muut kulutNordnet Indeksirahastot Pohjoismaihin 0€ kuluillaOptiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Jaa
Read Icon91 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää