Page Icon

Открийте подходящия за вас Ипотечен Кредит

С Financer.com можете да се запознаете с най-важните характеристики на ипотечните кредити, да сравните различни оферти лесно и удобно и да откриете този заем, който най-добре отговаря на вашите нужди!

Page Icon
ипотечен кредит

Ипотечен кредит наричаме тези заеми, които са обезпечени с недвижимо имущество. Обикновено те се използват за покупка на жилище, но това не е единственото им възможно приложение. Ако търсите начин да финансирате придобиването на своя нов дом или имате нужда от финансиране с друга цел, но сте готови да ипотекирате свой имот, за да получите най-добрите възможни условия по заема, ипотечния кредит е точно за вас.

Сумите, които се отпускат по такива кредити са големи, а и изплащането им обичайно продължава дълго, до 35 години. От тази гледна точка, преди да вземете заем, е много важно да се запознаете подробно с условията, характеристиките и особеностите на ипотечните кредити. Тук ние от Financer.com ще ви преведем през по-важната информация за този тип заем, за да направите своя избор информирано.

Видове Ипотечен Кредит

Според целта на заема и това дали банката ще обследва за какво харчим отпуснатата сума или не, можем да разграничим два типа ипотечен кредит:

1. Целеви ипотечен кредит – В този случай предварително обявяваме на банката за какво ще ползваме отпуснатите средства, а тя държи да се увери, че те отиват по предназначение. Такива кредити можем да използваме с няколко цели:

 • За покупка на жилище
 • За строеж на жилище
 • За довършителни работи или ремонт на жилище
 • За обединяване на други задължения или рефинансиране на ипотечен кредит

2. Нецелеви ипотечен кредит – Практически, нецелевият ипотечен кредит е потребителски, но обезпечен с недвижимо имущество. Тук банката не следи как ще използвате отпуснатите средства, и вие можете да ги похарчите за каквото решите. Цената на нецелевите кредити обикновено е малко по-висока от цената на целевите ипотечни, но заради наличието на обезпечение, винаги е по-ниска от тази на класическите необезпечени потребителски заеми.

Можем да различим два типа ипотечни кредити и спрямо типа обезпечение:

 • Жилищен кредит – Когато имотът, предложен за обезпечение е същия, чието придобиване финансираме със заема
 • Ипотечен кредит – Във всички останали случаи

Разходи по Ипотечен Кредит

Ипотечния кредит е дългосрочен ангажимент, който не бива да се поема с лека ръка, без да разбирате всичките му условия. За това е важно да сте наясно предварително с всички разходи, с които този тип кредит е натоварен.

Лихва

Лихвите по ипотечни кредити могат да бъдат фиксирани или плаващи:

Фиксираната лихва се уговаря за определен период от кредита и ви дава сигурност и предвидимост на размера на плащанията. През повечето време тя е малко по-висока от плаващите, но при рязък ръст на лихвите може да ви спести временни затруднения. Обикновено се предлага за период до 10 години, тъй като за банките е много трудно да прогнозират движенията на пазара в по-дълъг срок.

Плаващата лихва е съставена от две части: фиксирана надбавка за банката и Референтен Лихвен Процент. Според действащото законодателство, РЛП може да съдържа единствено:

 • Пазарни индекси, които показват средната пазарна годишна лихва при определен вид банкови депозити. Такива са например индексите Libor, Euribor и Sofibor.
 • Други индикатори, но само такива, които са публикувани в официалната статистика на БНБ или Националния статистически институт.
 • Комбинация от двете

Такси

Освен лихвата, ипотечния кредит е свързан и с известно количество такси, дължими за различни услуги. По-често срещаните от тях могат да бъдат:

 • Такса за разглеждане на документи – еднократно в началото
 • Такса за оценка на кредитния ви риск, също еднократно в началото
 • Такса за оценка на обезпечението, еднократна, може да достигне до 150лв., ако оценката е за апартамент
 • Юридическа такса – еднократна
 • Такса ангажимент, еднократна, плаща се за периода от подписването на договора за кредит, до усвояването му, но не всички банки я изискват
 • Такса за обслужване на разплащателна сметка – регулярна, обикновено месечна
 • Такса за използване на пакет от други продукти и услуги, свързани с кредита – регулярна, най-често месечна. Тук е важно да споменем, че е задължително ипотекирания имот да е застрахован. Много често кредиторите настояват и за застраховка Живот. И двете застраховки са в полза на банката, но почти винаги се плащат от кредитополучателя.

Годишен Процент на Разходите

Годишния процент на разходите е показател, който изразява общия размер на разходите по кредита за потребителя, на годишна база. При изчисляването му се включват както лихвите, така и всички останали такси и комисионни, обвързани със сключването на договор за кредит, и се изразяват като процент от сумата на заема.

ГПР е изключително добър ориентир, когато избирате между много оферти за кредит. Когато разглеждате различните опции и тяхното ГПР, сравнявайте предложения за отпускане на една и съща сума и с еднакъв срок. Така ще получите най-пълна представа кое от тях е по-изходно за вас.

Имайте предвид, че ГПР включва само тези разходи, които са задължително условие за сключването на кредита. Ако решите доброволно да поемете разходи за допълнителни продукти или услуги, те няма да бъдат включени при изчисляването му.

Някои допълнителни разходи, свързани с покупката на жилище

Освен разходите за самия кредит, покупката на жилище обикновено е съпроводена и от други плащания, които е важно да предвидите. Най-често срещаните са:

 • Местен данък за придобиване на имот – към общината, на чиято територия се намира имота
 • Такса за вписване – към Агенцията по вписванията
 • Нотариална такса за изповядване на сделката – към нотариуса
 • Такса за учредяване на ипотека (можете да видите двата типа ипотека по-долу)
 • Комисионна за брокера, ако е използван такъв при сключването на сделката

Типове вноски и тяхната структура

Често се случва вноската по жилищен кредит да бъде най-високия регулярен разход на едно домакинството. Нека разгледаме как може да се формира тя, и какви са плюсовете и минусите на различните варианти:

1. Анюитетни вноски

Анюитетните вноски са равни по размер всеки месец. В началото съдържат повече лихвени плащания и по-малко погасяващи вноски по главницата. В течение на времето, с изплащането на кредита, това съотношение се изменя в полза на плащанията по главницата.  Повечето ипотечни кредити се изплащат именно по този начин, тъй като вноските са предвидими като размер и позволяват да планирате по-дългосрочно бюджета си.

2. Намаляващи вноски

При намаляващите вноски всеки месец се изплаща една и съща сума за погасяване на главницата, а към нея се прибавят лихвените ви плащания. Тъй като дължимите лихви се изчисляват на базата на остатъка от главницата, вноските за тяхното изплащане намаляват със всяка следваща вноска. Този вариант се предлага сравнително по-рядко от кредитодателите.

Основното му предимство е, че често за по-дълги периоди на кредита изплащането на намаляващи вноски означава по-малко общо плащане. Този ефект с получава благодарение на факта, че с първите си вноски изплащате доста по-голяма част от главницата, отколкото при анюитетните вноски.

Да се възползвате от този вариант обаче би означавало и значително по-високи вноски в началото на кредита. Освен този недостатък, трябва да се има предвид и че във втората половина от срока на кредита равните вноски съдържат все повече и повече плащания по главницата, докато при намаляващите вноски тази величина остава фиксирана. Затова и не винаги е сигурно, че избора на намаляващи вноски ще доведе до по-ниско общо плащане към кредитора.

3. Вноски при кредит с „гратисен период“

На пазара ще срещнете и оферти за ипотечен кредит с гратисен период по главницата. Важно е да разбирате, че „гратисен период“ не означава, че няма да плащате вноски. Тази вариация на кредита се предоставя най-често, когато жилището има нужда от сериозен ремонт или преустройство, или по други причини искате да купите имота веднага, но нямате възможност да поемете веднага пълната вноска. Идеята е в отпуснатия за първите една или повече години гратисен период клиента да изплаща само дължимите лихви, без погасяване по главницата. Това значи значително по-ниски вноски в началото, но във всички случаи по-голямо общо плащане.

Какво е „ипотека“

Ипотеката представлява вещно право, което се учредява върху недвижим имот, за да може той да бъде използван за обезпечение на бъдещи вземания. Съществуват два типа ипотека:

Законова ипотека – Законовата ипотека не е предмет на отделен договор, а възниква вследствие на самия договор за кредит. При учредяването и се подписва молба едностранно, само от кредитодателя. Законна ипотека може да бъде вписана само тогава, когато следните условия са изпълнени:

 • Взимате кредит или заем, с цел покупка на имот
 • Размерът на заема, който ви се отпуска НЕ е по-голям от продажната цена
 • Целия размер на заема служи единствено за покупката на имота
 • Заемът е отпуснат или от банка, или от продавача на имота

Във всички останали случаи е необходимо да се учреди Договорна ипотека. Тя се подписва от всички страни – собственика на имота, заемодателя, заемополучателя, както и съдлъжниците му, ако има такива. Поради това и нотариалната такса за учредяване на Договорна ипотека е значително по-висока.

Каква сума мога да получа

За жилищните кредити е прието от клиента да се изисква известно самоучастие, а размерът на максималното финансиране се определя от стойността на имота, използван за обезпечение.  Отпусканите суми най-често достигат до 85% от цената на жилището, определена от лицензиран оценител. Именно за това е от голямо значение с какви средства разполагате, както и на каква сума може да бъде оценен избрания имот.

На какви условия трябва да отговарям

Когато подавате искане за ипотечен кредит, важно е да отговаряте на няколко условия:

 • Да сте на възраст 18 или повече години
 • Да работите на постоянен трудов договор, който не е в изпитателен срок
 • Да имате редовно постъпващи социални и здравни осигуровки
 • Да можете да докажете доход, 50-65% от който са достатъчни, за да покривате разходите по всички свои задължения, включително и вноската по кредита, за който кандидатствате
 • Да имате чиста кредитна история

Предсрочно погасяване на Ипотечен кредит

Ако имате жилищен кредит и същевременно съумявате да спестявате допълнително средства, добра идея е да погасявате предсрочно колкото можете от главницата. Лихвите, които се начисляват по ипотечните заеми зависят от остатъка по главницата, така че това би помогнало да се намали общото ви плащане.

Преди време такъв тип погасяване се свързваше със сериозни разходи. За щастие вече не е така; в първата година от ипотечния кредит таксата може да бъде максимум 1% от погасената предсрочно главница, а след това и тази такса отпада.

Полезни съвети за Ипотечните кредити

 • Преди да кандидатствате за жилищен кредит, направете си груба сметка за всички разходи по заема, придобиването на имота, както и нужните ремонтни дейности.
 • Преди да подпишете предварителен договор за покупката на желания имот, обърнете специално внимание на клаузите му за капаро, неустойки, срокове, както и необходимите документи.
 • Преценете дали наличните средства за самоучастие ще ви бъдат достатъчни, както и каква сума може да ви бъде отпусната според оценката на имота.
 • Уверете се, че доходите ви са достатъчно стабилни и доказуеми.
 • Изберете погасителна вноска, която ще можете да изплащате без затруднения дългосрочно.
 • Сравнете предложения за финансиране от много източници, уверете се, че разбирате всички условия и не се притеснявайте да задавате въпроси.
 • Дори кредиторът ви да не изисква Застраховка Живот към кредита, помислете дали все пак не се нуждаете от такава – този тип задължения са унаследими в България.
 • След като подпишете избрания кредит, при първа възможност заделете настрани няколко месечни вноски – това може да предотврати бъдещи затруднения с изплащането.
 • Периодично разглеждайте възможностите за предоговаряне и рефинансиране на кредита. Пазарите са динамични, не пропускайте възможности да намалите разходите си.
 • В случай на затруднения, обсъдете с кредитора вариантите за преструктуриране на кредита, преди да сте изпаднали в просрочия. Това може да облекчи поне временно плащанията ви, без да влияе зле на кредитната ви история.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във

Беше ли полезна тази статия?

 • 1 от 1 намериха това за полезно

  Как можем да подобрим тази статия?

  Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече