Ubezpieczenie na życie

Porównaj dostępne na rynku ubezpieczenia na życie, warunki umowy, koszty.

Polecane oferty ubezpieczenia na życie

Wybrane 202 razy
 • ubezpieczenie dla osób 18-80 lat
 • opcja samodzielnego skomponowania ubezpieczenia na życie
 • możliwość dokonywania zmiany zakresu ubezpieczenia
Wybrane 1794 razy
 • ubezpieczenie dla mamy
 • OC w życiu prywatnym za szkody dziecka
 • pakiet Zdrowie Mamy
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie ochrony finansowej Twoim bliskim, tym samym zapewniając poczucie bezpieczeństwa, również w przypadku Twojej śmierci. Biorąc pod uwagę tempo, jakie narzuca nam każdego dnia samo życie, zapewnienie sobie komfortu psychicznego bywa sprawą bardzo istotną. Wykupując polisę na życie, zapewniamy sobie zarówno komfort, jak i zaplecze finansowe.

ubezpieczenie na życie

Jak zawierane są polisy na życie? Zazwyczaj są to umowy zawarte pomiędzy osobą fizyczną a wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, lub pomiędzy grupą osób a towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie na życie nie obejmuje jedynie ryzyka śmierci, ale również dożycia określonego wieku lub tzw. rentowego, posagowego oraz zaopatrzenia dzieci i wiele, wiele innych podobnych sytuacji.

Suma takiego ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i dostosowana do potrzeb osoby, która chce się ubezpieczyć. Są jednak pewne normy, które odnoszą się do sumy ubezpieczenia. Zwykle jej górna granica nie jest limitowana, niemniej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe określają wartość minimalną sumy ubezpieczenia. Zwykle przez fakt kosztów ponoszonych z tytułu realizacji umowy polisy na życie.

Decydując się na polisę na życie musisz mieć świadomość, że zabezpieczasz nie tyle własne życie, co życie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest jedynie dodatkiem. Oczywiście ubezpieczenia na życie w obecnej formie mogą być dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb, a ich główne cele to ochrona i oszczędzanie.

W zależności od kryterium na polskim rynku ubezpieczeń na życie wyróżnić możemy trzy grupy:

 1. Ubezpieczenia ochronne
 2. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
 3. Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ubezpieczenie ochronne

ubezpieczenie ochronne

W tym przypadku przedmiotem polisy jest Twoje życie.  Wypłata zgromadzonych na polisie ochronnej środków, jeszcze w czasie jej trwania następuje jedynie w przypadku śmierci. Wówczas określoną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wskazana, upoważniona w polisie osoba. Może to być ktoś z Twojego najbliższego otoczenia – żona, dzieci, rodzice lub po prostu ktoś, kogo nie chcesz zostawić bez finansowego zabezpieczenia.

Polisa ta zatem ochrania osoby, które sam w niej wskazujesz. Ubezpieczenie ochronne można wzmocnić umowami dodatkowymi.

Kiedy ubezpieczenie ochronne może okazać się niezbędne?

 • Kiedy jesteś jedyną osobą zapewniającą byt rodzinie
 • Kiedy często podróżujesz i przebywasz poza domem
 • Kiedy masz inne zobowiązania finansowe np. kredyty
 • Kiedy masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

Co daje ubezpieczenie ochronne?

Polisa ochronna jest najlepszą i zarazem najtańszą formą zabezpieczenia rodziny. Taka opcja ubezpieczenia to przede wszystkim wspomniana już forma zabezpieczenia finansowego rodziny, a także pewność spłaty zadłużeń, zabezpieczenie przyszłości dzieci, czasem też wnuków. Ponadto polisa zapewnia komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

W Polsce te polisy cieszą się największą popularnością. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia ochronnego i oszczędnościowego polisa ta skupia się na ubezpieczeniu życia osoby, która zawiera umowę oraz dodatkowo spełnia funkcję oszczędnościową. Na takiej polisie ubezpieczony spokojnie może lokować oszczędności, jednocześnie zapewnia ochronę rodzinie przez okres trwania ubezpieczenia. Funkcję ochronną można wzmocnić o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe mogą wystąpić poniższych wariantach:

 • Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym
 • Ubezpieczenie kapitałowe
 • Ubezpieczenie posagowe
 • Ubezpieczenie uniwersalne

Korzyści wynikające z zawarcia ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

Co istotne w przypadku tego typu ubezpieczeń świadczenie jest zawsze wypłacanie. Dzięki takiej polisie zapewniasz sobie i swojej rodzinie możliwość spłaty ewentualnych zobowiązań. Ponadto zabezpieczasz byt rodzinie oraz w przypadku np. nagłego utracenia pracy zrekompensujesz sobie utracone środki.

Ubezpieczenie oszczędnościowe

Tego typu polisy na życie zazwyczaj obejmują minimalną ochronę ubezpieczeniową. Ich głównym celem, do tego zostały stworzone, jest gromadzenie na nich pieniędzy. Istnieją trzy przypadki, w których następuje wypłacenie zgromadzonego kapitału. Pierwszą z nich jest Twoja śmierć, w czasie trwania umowy. Drugą rozwiązanie umowy w czasie jej trwania. Trzecią i ostatnią jest koniec okresu ubezpieczenia zawartego w polisie.

Podobnie, jak w innych ubezpieczeniach funkcjonują tu umowy dodatkowe.

Jakie korzyści można uzyskać decydując się na ubezpieczenie oszczędnościowe?

ubezpieczenie oszczędnościowe

Dzięki temu, że zdecydujesz się na taką formę ubezpieczenia na życie, możesz skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu pod jego zastaw lub pod aktualną wartość polisy. Dzięki takiej polisie możesz również zaoszczędzić pieniądze na dalszą przyszłość swoich dzieci np. na ich naukę, kupno mieszkania lub ślub.

Jeśli natomiast jesteś osobą samotną również ubezpieczenie oszczędnościowe przyniesie Ci wiele korzyści, bo np. możesz odłożyć pieniądze na swoją emeryturę, remont lub kupno samochodu.

 W przypadku ubezpieczeń oszczędnościowych zwróć uwagę na:

 • Okres ubezpieczenia – możesz określić go w latach lub do ukończenia określonego w umowie wieku (najczęściej emerytalnego). Ty sam decydujesz, jaki okres ubezpieczenie ma obejmować.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej mają z góry narzucone składki minimalne, co do maksymalnych nie ma wytycznych – jest to dobrowolna deklaracja ubezpieczonego
 • Suma ubezpieczenia, jako kwota, od której wypłacane są świadczenia, praktycznie nie istnieje
 • W przypadku Twojej śmierci w trakcie trwania umowy, osoba upoważniona otrzymuje większą z kwot, czyli aktualną wartość polisy powiększoną o 10% lub 20% – zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego

Ze względu na czas trwania polisy na życie można wyróżnić:

 • Ubezpieczenie na życie terminowe – to takie, w którym umowa zawierana jest na jakiś, z góry określony czas. Świadczenie wypłacane jest na wypadek śmierci lub wypadków i chorób. W tym przypadku ochrona wygasa po dożyciu określonego wieku, co skutkuje brakiem wypłaty odszkodowania w razie zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie na życie dożywotnie – to takie, które zawierane jest jak sama nazwa wskazuje dożywotnio. Świadczenie wypłacane jest zazwyczaj po śmierci lub po dożyciu 100 lat.

Ze względu na rodzaj zdarzenia objętego ochroną, możemy wyróżnić:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci – to takie, które pozwala pokryć wszelkie koszty związane ze śmiercią ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie na dożycie – to takie o charakterze oszczędnościowym
 • Ubezpieczenie łączone – to takie, które skupia razem dwie powyższe opcje

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne dodatki. Oto kilka przykładów:

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczony zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym dodatkową umowę, w której zawarte są zapiski i dodatkowe korzyści na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem. Jeśli do takowego dojdzie ubezpieczony będzie otrzymywał świadczenie, w wysokości uzależnionej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku – w takim przypadku osoba upoważniona w polisie otrzyma podwojoną sumę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań – do tego typu zachorowań wliczamy udar mózgu, zawał, niewydolność nerek, nowotwór i wiele, wiele innych. W chwili wystąpienia u ubezpieczonego takowych chorób i po ich zdiagnozowaniu towarzystwo wypłaca kwotę określoną w umowie.
 • Ubezpieczenie opłacania składki – wypłacane w przypadku, w którym stracisz zdolność do pracy ze względu na zły stan zdrowia. Wówczas to ubezpieczyciel zajmie się opłacaniem Twoich składek ubezpieczeniowych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Co wpływa na kalkulację składki ubezpieczenia na życie?

Wpływ na kalkulację składki ubezpieczeniowej w przypadku tego rodzaju polis mają: płeć, stan zdrowia, wiek, wykonywany zawód, suma oraz rodzaj ubezpieczenia, a także długość okresu ochrony. Dlaczego? Tego typu czynniki mają realny wpływ na koszt ryzyka.

Jak określić sumę ubezpieczenia?

Jak określić sumę ubezpieczenia

Ludzkie życie jest bezcenne. W przypadku jego ubezpieczenia trzeba je jednak wycenić, czyli określić sumę ubezpieczenia. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie i nie istnieje jedna słuszna metoda na jej wyliczenie. Oczywiście im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa ochrona, ale także i wyższa comiesięczna składka do zapłaty.

Optymalna suma ubezpieczenia zależy od wielu czynników, w tym zakresu polisy i sytuacji dochodowej. Często zaleca się, aby obliczyć sumę swoich rocznych dochodów lub wydatków, a ich kilu krotność określi przybliżoną wysokość odpowiedniej sumy ubezpieczenia.

W przypadku wątpliwości warto przeprowadzić szczerą rozmowę z agentem ubezpieczeniowym i podać mu wszystkie potrzebne szczegóły. Doświadczony doradca będzie w stanie trafnie ocenić sytuację i oszacować właściwą sumę ubezpieczenia. Warto też wiedzieć, że zazwyczaj ma się możliwość jej zmiany już w trakcie obowiązywania polisy.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie działa?

Ubezpieczenia na życie, tak jak każde inne, nie działają w każdym przypadku. Szczegółowa lista wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od specyfiki konkretnej polisy. Często jednak ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje wtedy, gdy

 • określona sytuacja będzie miała miejsce w okresie karencji. Przykładowo, jeśli kobieta ubezpieczy się na życie w 3 miesiącu ciąży, to nie zostaną jej wypłacone pieniądze z ubezpieczenia w momencie narodzin dziecka. Podobnie w okresie karencji towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca pieniędzy z tytułu śmierci wynikającej z samobójstwa.
 • nastąpiła śmierć, która była spowodowana spożyciem alkoholu lub środków odurzających przez ubezpieczonego.
 • doszło do wypadku w trakcie uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych.

Należy mieć przy tym świadomość, że lista ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zwykle jest znacznie dłuższa.

Czym jest onkopolisa?

Czym jest onkopolisa

Nowotwór to choroba wzbudzająca strach chyba u każdego człowieka, a jednocześnie jest to jedna z najczęstszych przyczyn śmieci. Towarzystwa ubezpieczeniowe, a także banki, coraz powszechniej oferują zaś ubezpieczenia na życie, które mają zapewnić ochronę właśnie w przypadku zachorowania na raka.

Onkopolisa polega na tym, że w przypadku wykrycia nowotworu ubezpieczony otrzymuje określoną sumę pieniędzy. Uzyskane środki może wykorzystać w wybrany przez siebie sposób, czyli np. na kupno nierefundowanych przez NFZ lekarstw, czy też terapie u prywatnych lekarzy.

Tego typu ubezpieczenie może okazać się na wagę złota dla osoby, która zachoruj na nowotwór. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że w jej przypadku ochrona jest ograniczona wyłącznie do raka i nie obowiązuje przy żadnej innej chorobie, ani wypadku. Onkopolisę należy więc traktować wyłącznie jako uzupełnieni swojego ubezpieczenia na życie.

Czy warto mieć ubezpieczenie na życie?

O ile Polacy na ogół mają ubezpieczone samochody, a często także i domy, o tyle wiedza na temat polis na życie jest dość nikła. Zazwyczaj polscy obywatele nie lubią rozmawiać na temat wypadków, poważnych chorób i śmierci, które są immanentnie związane z ubezpieczeniami na życie. Polacy często wychodzą też z założenia, że nic złego im się nie może przytrafić, a polisy życiowe postrzegają jako zbędny wydatek.

Niestety wynika to z nikłej świadomości ubezpieczeniowej w naszym kraju. Warto więc wiedzieć, że ubezpieczenia na życie są naprawdę bardzo ważne, a przy tym ich koszt jest niewielki i wynosi np. kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Poza tym oszczędzać można na wielu rzeczach, ale na bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny już niekoniecznie. Każdy odpowiedzialny człowiek powinien więc być zainteresowany zawarciem dobrego ubezpieczenia na życie.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na